SI Saul misulay na usab sa pagdakop kang David. Midala siya sa iyang 3,000 ka labing maayong mga sundalo ug nanlakaw sa pagpangita kaniya. Sa pagkahibalo ni David bahin niini, iyang gipangita kon diin si Saul ug ang iyang mga tawo magkampo nianang gabhiona. Unya si David ug si Abisai, ang anak lalaki sa igsoong babaye ni David nga si Sarvia, miadto didto.

Si David ug Abisai mikamang sa pagsulod sa kampo samtang ang tanan nangatulog. Gipunit nila ang bangkaw ni Saul ug ang iyang tibud-tibod sa tubig, diin nahimutang sa tuong kilid sa ulohan ni Saul. Walay usang nakakita kanila, tungod kay nahinanok silang tanan.

Tan-awa karon si David ug Abisai. Sila luwas na didto sa tumoy sa bungtod. Si David misinggit ngadto sa pangulo sa kasundalohan sa Israel: ‘Abner, nganong wala mo panalipdi ang hari? Tan-awa! Hain ang iyang bangkaw ug ang iyang tibud-tibod sa tubig?’

Nahigmata si Saul ug nakaila sa tingog ni David. Nangutana siya: ‘Ikaw ba kana, David?’ Nakita mo ba si Saul ug Abner sa ubos?

‘Oo, akong ginoong hari,’ tubag ni David. Unya miingon siya: ‘Nganong nagsulay ka man sa pagdakop kanako? Unsang daotang butang akong nabuhat?’

‘Nasayop ako,’ miadmitir si Saul. Unya si Saul mipauli. Apan si David nahadlok nga may adlaw ra nga si Saul makahimo sa pagpatay kaniya. Busa siya mihukom sa pagkagiw ngadto sa yuta sa mga Pelistihanon. Gipatuo niya ang mga Pelistihanon nga siya karon dapig na sa ilang kiliran.

Pipila ka panahon sa ulahi, ang mga Pelistihanon misulong sa pakiggubat batok sa Israel. Sa panggubatan, ang duruha si Saul ug Jonathan napatay. Nakapasubo kaayo kini ni David.

Tapos niini, si David mibalik sa siyudad sa Hebron. Ang pipila ka tawo nagtinguha sa anak lalaki ni Saul si Isboseth nga mahimong hari, samtang ang pipila nagtinguha kang David. Adunay gubat taliwala sa duha ka grupo, apan sa kataposan ang mga tawo ni David ang midaog. Ang iyang panuigon 30 anyos sa dihang siya gihimong hari. Nagmando siya sa pito ug tunga ka tuig sa Hebron. Ang pipila sa iyang mga anak lalaki nga natawo kaniya didto ginganlan si Amnon, Absalom ug Adonias.

Ang panahon miabot nga si David ug ang iyang mga tawo miagaw sa siyudad sa Jerusalem. Si Joab, ang laing anak lalaki sa igsoong babaye ni David nga si Sarvia, nanguna sa pakiggubat. Si David nagganti kaniya pinaagi sa paghimo kaniyang pangulo sa kasundalohan. Karon si David misugod sa pagmando sa siyudad sa Jerusalem.