NAKAILA ba ikaw sa maanyag babaye nga nagpadulong sa pagtagbo kang David? Ang iyang ngalan maoy Abigail. Siya may maayong panabot, ug siya nakapugong kang David sa pagbuhat sa usa ka daotang butang. Apan una pa sa pagkat-on mahitungod niana, atong tan-awon unsay nahitabo kang David.

Tapos si David mikalagiw kang Saul, siya nagtago sa usa ka langob. Ang iyang mga igsoong lalaki ug ang uban sa iyang pamilya nakig-uban kaniya didto. Sa wala madugay si David nahimong pangulo sa dul-an sa 400 ka lalaki kinsa miipon kaniya. Gikuha ni David ang iyang amahan ug inahan nga moestar sa Moab alang sa kasegurohan. Sa ulahi, siya ug ang iyang mga tawo nagsugod sa pagtago sa kabungtoran.

Maoy human niini nga si David nakatagbo kang Abigail. Ang iyang bana, si Nabal, maoy usa ka datong magyuyuta. Siya may 3,000 ka karnero ug 1,000 ka kanding. Siya usa ka pintas nga tawo. Apan ang iyang matahom asawa si Abigail nahibalo unsaon sa pagbuhat ang matarong. Kausa niana iyang giluwas gani ang iyang pamilya. Tan-awon tag giunsa.

Si David ug ang iyang mga tawo nahimong maluluy-on ngadto kang Nabal. Nagtabang sila sa pagpanalipod sa iyang karnero. Busa usa ka adlaw si David misugo sa pipila sa iyang mga tawo sa paghangyo ug usa ka pabor kang Nabal. Matod nila: ‘Kami nagmaluluy-on kanimo. Wala kami magkawat sa bisan unsa sa imong karnero, apan nagtabang sa pagbantay kanila. Karon, palihog, hatagi kamig pipila ka pagkaon.’

Midumili si Nabal. Nagpahayag siyag daotang mga pulong bahin kang David. Sa pagkadungog niini ni David, nasuko kaayo siya. ‘Kuhaa ang inyong mga espada!’ iyang mando sa iyang mga tawo. Ug sila misugod sa pagpanlakaw aron sa pagpatay kang Nabal ug sa iyang mga tawo.

Usa sa mga tawo ni Nabal misugilon kang Abigail sa gibuhat ni Nabal. Diha dayon, si Abigail nag-andam pipila ka pagkaon. Gikarga niya kini sa pipila ka asno ug misugod sa iyang paglakaw. Sa dihang nakatagbo siya kang David, nanaog siya sa iyang asno, miyukbo ug miingon: ‘Palihog, ginoo, ayaw tagda ang akong bana. Siya usa ka buang, ug naghimo sa binuang nga butang. Ania ang usa ka gasa. Palihog kuhaa kini, ug pasayloa kami sa nahitabo.’

‘Ikaw maoy usa ka maalam babaye,’ mitubag si David. ‘Napugngan mo ako sa pagpatay kang Nabal sa pagpabayad niya sa iyang kadaotan. Pauli karon sa pakigdait.’ Sa ulahi, sa dihang si Nabal namatay, si Abigail nahimong usa sa mga asawa ni David.