SA BIBLIYA iyang makaplagan ang usa ka basahon nga gitawag Ruth. Kini usa ka estorya mahitungod sa usa ka pamilya nga nagpuyo sulod sa panahon nga ang Israel may mga maghuhukom. Si Ruth maoy usa ka batan-ong babaye gikan sa yuta sa Moab; siya dili sakop sa nasod sa Diyos, ang Israel. Apan sa dihang si Ruth nakakat-on sa matuod nga Diyos, si Jehova, siya nahigugma kaniya sa labihan gayod. Si Noemi maoy usa ka tigulang babaye nga nagtabang kang Ruth sa pagkat-on bahin kang Jehova.

Si Noemi maoy usa ka Israelitang babaye. Siya ug ang iyang bana ug ang duha ka anak lalaki mibalhin ngadto sa yuta sa Moab sa panahon nga may diyotay lamang pagkaon sa Israel. Unya usa ka adlaw niana namatay ang bana ni Noemi. Sa ulahi ang mga anak lalaki ni Noemi nangasawa sa duha ka Moabihanong babaye nga ginganlan si Ruth ug Orpha. Apan human sa hapit 10 ka tuig, ang duha ka anak lalaki ni Noemi namatay. Pagkamasulob-on ni Noemi ug sa duha ka babaye!

Usa ka adlaw si Noemi nakahukom nga mobalik sa iyang kaugalingong katawhan. Si Ruth ug Orpha mikuyog usab. Apan tapos sila makalakaw ug diyotay sa dalan, si Noemi miingon ngadto sa maong mga babaye: ‘Pauli ug pabilin sa inyong mga inahan.’

Si Noemi mihalok sa mga babaye nga nanamilit. Sila dili gusto nga mobiya kaniya, ug misugod sa paghilak. Apan si Noemi miingon: ‘Kinahanglan kamo mopauli, mga anak ko. Maoy labing maayo alang kaninyo ang pagpabilin.’ Busa si Orpha mipauli, apan si Ruth wala mouban.

Si Ruth miingon ngadto kang Noemi: ‘Ayaw pag-awhag nako sa pagpabiya kanimo. Kon asa ka moadto ako moadto, ug kon diin ka mopuyo didto ako mopuyo. Ang imong katawhan maoy akong katawhan, ug ang imong Diyos maoy akong Diyos. Kon asa ka mamatay didto ako magpakamatay, ug didto ako igalubong.’ Busa si Noemi wala na mosulay pa sa pagpapauli kaniya.

Sa kataposan, ang duha ka babaye nahiabot sa Israel. Dinhi sila mipuyo. Si Ruth misugod dayon sa pagtrabaho sa kaumahan. Ang usa ka lalaki nga ginganlan si Booz mitugot kaniyang manghagdaw ug sebada sa iyang kaumahan. Nahibalo ka ba kon kinsa ang inahan ni Booz? Siya mao si Rahab sa siyudad sa Jerico.

Usa ka adlaw niana si Booz misulti kang Ruth: ‘Ako nakabati sa tanan bahin kanimo, ug nagmaluluy-on ikaw kang Noemi. Hinaot si Jehova magmaayo kanimo!’ Si Ruth mitubag: ‘Ikaw maluluy-on kaayo kanako, ginoo.’

Si Booz nakagusto kaayo kang Ruth, ug unya sila nagminyo. Pagkamalipayon ni Noemi niini! Apan si Noemi mas malipayon pa gayod sa dihang si Ruth ug Booz nakabaton sa ilang unang anak lalaki, ginganlan si Obed. Sa ulahi, si Obed nahimong apohan ni David, kang kinsa kita makakat-on ug daghan bahin niini sa ulahi.

Ang Basahon sa Bibliyang Ruth.