DAGHANG tuig ang nanlabay. Ug ang mga Israelita didto gihapon sa kamingawan. Apan sa tanan niining mga tuiga si Jehova nagpakaon sa iyang katawhan pinaagi sa mana. Iyang gitultolan sila sa maadlaw sa usa ka haliging panganod, ug sa gabii sa haliging kalayo. Ug sulod niining mga tuiga ang ilang mga sinina wala madunot ug ang ilang tiil wala madaot.

Karon mao ang unang bulan sa ika-40 ka tuig sa ilang pagbiya sa Ehipto. Ang mga Israelita nagkampo na usab sa Kadesh. Mao kini ang dapit nga dinha sila sa dihang ilang gipadala ang 12 ka espiya aron sa pagpaniktik sa yuta sa Canaan dul-an sa 40 ka tuig kanhi. Ang igsoong babaye ni Moises nga si Miriam namatay sa Kadesh. Ug may kasamok na usab dinhi.

Ang katawhan wala makakaplag ug tubig. Busa mibagulbol sila kang Moises: ‘Labing maayo pa unta kon kami nangamatay. Nganong gipagawas mo kami sa Ehipto ug gidala nganhi niining malisod nga dapit?’

Si Moises ug Aaron miadto sa tabernakulo sa pag-ampo. Si Jehova nagsulti kang Moises: ‘Tigoma ang katawhan. Unya sa atubangan nilang tanan mosulti ka sa bato nga nahimutang didto. Ang igong tubig mogula niini alang sa katawhan ug sa tanan nilang mga mananap.’

Busa si Moises mitigom sa katawhan ug miingon: ‘Pamati, kamong walay pagsalig sa Diyos! Si Aaron ug ako kinahanglan bang mopagulag tubig gikan ning bato alang kaninyo?’ Unya si Moises mibunal sa bato makaduha sa usa ka sungkod. Ang igong tubig mibuhagay alang sa tanang katawhan ug sa mga hayop nga mainom.

Apan si Jehova nasuko kang Moises ug Aaron. Nahibalo ka ba sa katarongan? Kini tungod kay si Moises ug si Aaron miingon nga sila ang magpagawas ug tubig gikan sa bato. Apan sa pagkatinuod si Jehova ang naghimo niini. Tungod kay si Moises ug Aaron wala magtug-an sa kamatuoran bahin niini, si Jehova nagsilot kanila. Matod niya: ‘Kamo dili makapangulo sa akong katawhan sa pagsulod sa Canaan.’

Unya ang mga Israelita mibiya sa Kadesh. Sa wala madugay midangat sila sa Bukid Hor. Dinhi si Aaron namatay sa 123 anyos ang panuigon. Ang katawhan nasubo. Sulod sa 30 ka adlaw nagbalata sila kang Aaron. Ang iyang anak lalaki si Eleazar nahimong ang sunod hataas saserdote sa Israel.