TAN-AWA ang prutas nga giyayongan niining mga tawhana. Tan-awa unsa ka dako kanang pungpong sa mga ubas! Diin man gikan kining nindot nga prutas? Gikan sa yuta sa Canaan. Hinumdomi ang Canaan mao ang dapit diin si Abraham, Isaac ug Jacob kanhi nagpuyo niana. Si Moises mao ang nanguna sa mga Israelita sa pagbalik didto. Nahiabot sila sa usa ka dapit sa kamingawan nga gitawag Kadesh.

Daotang mga tawo ang nagpuyo sa yuta sa Canaan. Busa si Moises nagpadala sa 12 ka espiya sa pagpaniktik kon unsa ka kusgan ang katawhan ug unsa ka maayo ang yuta alang sa talamnon.

Sa nahibalik ang mga espiya, ilang gisuginlan si Moises: ‘Kadto maoy usa ka maayong yuta.’ Ug sa pagpruyba niini ilang gipakita kang Moises ang pipila ka prutas. Apan ang 10 ka espiya miingon: ‘Ang mga tawo didto maoy dagko ug kusgan. Mapatay kita kon mosulay kita sa pag-agaw sa yuta.’

Nakapalisang kini sa mga Israelita. ‘Mapatay kita sa panggubatan,’ miingon sila. ‘Ang atong mga asawa ug kabataan mabihag. Magpili kita ug usa ka bag-ong pangulo nga ilis ni Moises, ug mamalik sa Ehipto.’

Apan ang duha ka espiya misalig kang Jehova. Ang ilang ngalan mao si Josue ug Caleb. Miingon sila: ‘Ayaw kahadlok. Si Jehova uban kanato. Masayon ra ang pag-agaw sa yuta.’ Apan ang katawhan wala mamati. Buot gani nila nga patyon si Josue ug Caleb.

Kini nakapasuko kaayo kang Jehova. Iyang gisultihan si Moises: ‘Walay bisan usa sa katawhan gikan sa 20 ka tuig ug pataas ang makasulod sa yuta sa Canaan. Ilang nakita ang mga milagro nga akong nahimo sa Ehipto ug sa kamingawan ug sa gihapon sila wala mosalig kanako. Busa maglaaglaag sila sa kamingawan sa 40 ka tuig hangtod ang kataposang tawo mamatay. Si Josue ug Caleb lamang ang makasulod sa yuta sa Canaan.’