SI Moises gustong makasulod sa Canaan uban sa mga Israelita. Apan si Jehova wala magtugot kaniya nga makasulod. Nahibalo ka bag nganong wala?

Kini maoy tungod sa nahitabo sa pagbunal ni Moises sa bato. Hinumdomi, siya ug si Aaron wala magsulti sa katawhan nga mao si Jehova ang nagpagula sa tubig gikan sa bato. Tungod ning katarongana si Jehova nag-ingon nga dili siya motugot kanila nga makasulod sa Canaan.

Busa sa pipila ka bulan human si Aaron mamatay, si Jehova misulti kang Moises: ‘Dad-a si Josue, ug pabaroga siya atubangan ni Eleasar ang saserdote ug sa katawhan. Sultihi ang tanan nga si Josue mao ang bag-ong pangulo.’ Si Moises nagbuhat sumala sa gisulti ni Jehova, ingon sa imong makita sa hulagway.

Unya si Jehova misulti kang Josue: ‘Pagmalig-on ug ayaw kahadlok. Mangulo ka sa mga Israelita sa pagsulod sa yuta sa Canaan nga akong gisaad kanila, ug ako magauban kaninyo.’

Sa ulahi si Jehova misulti kang Moises sa pagsaka sa tumoy sa Bukid sa Nebo sa yuta sa Moab. Gikan didto si Moises nakakita sa matahom yuta sa Canaan. Si Jehova miingon: ‘Kini ang yuta nga akong gisaad nga ihatag sa kaanakan ni Abraham, Isaac ug Jacob. Gitugotan ko ikaw nga makakita niini, apan dili ako magtugot nga ikaw makasulod ngadto niini.’

Didto sa tumoy sa Bukid sa Nebo, namatay si Moises. Nagpanuigon siyag 120 anyos. Ang katawhan nasubo kaayo tungod kay si Moises namatay. Apan malipayon silang nakabaton kang Josue ingon nga ilang bag-ong pangulo.