NAKABATI ka na ba sukad sa usa ka asnong misulti? ‘Wala,’ ikaw makaingon. ‘Ang mga mananap dili makasulti.’ Apan ang usa ka asno misulti kausa niana. Tan-awon ta sa unsang paagi kini nahitabo.

Si Balak, ang hari sa Moab, nahadlok sa mga Israelita. Busa siya mipakuha sa usa ka alistohong tawo nga ginganlan Balaam sa pagtunglo sa mga Israelita. Misaad siyang mohatag kang Balaam ug daghang salapi, busa si Balaam misakay sa iyang asno ug misugod sa paglakaw sa pagpakigkita kang Balak

Si Jehova misugo sa usa ka manulunda nga may usa ka taas nga espada nga mobarog sa dalan sa pagpahunong kang Balaam. Si Balaam wala makakita sa manulunda, apan ang iyang asno nakakita. Ang asno padayong misulay sa paglikay nga mahilayo sa manulunda, ug sa kataposan milubog na lamang sa dalan. Si Balaam nasuko ug gibunalan ang asno.

Unya gipahinabo ni Jehova nga makabati si Balaam sa sulti sa iyang asno. ‘Nganong nagbunal ka kanako?’ nangutana ang asno.

‘Gihimo mo akong buang tan-awon,’ matod ni Balaam.

‘Nagtratar ba ako kanimo ug sama niini kanhi?’ nangutana ang asno.

‘Wala,’ tubag ni Balaam.

Unya gitugotan ni Jehova nga makakita si Balaam sa manulunda. Ang manulunda misulti: ‘Dili ka moadto sa pagtunglo sa Israel. Kon ang imong asno wala pa molikay kanako, gipatay ko na unta ikaw.’

Matod ni Balaam: ‘Nakasala ako. Wala ako mahibalo nga ikaw nagtindog sa dalan.’ Ang manulunda mitugot kang Balaam sa paglakaw, ug si Balaam mipadayon sa pagpakigkita kang Balak. Sa gihapon siya misulay sa pagtunglo sa Israel, apan si Jehova naghimo kaniyang mopanalangin sa Israel sa tulo ka higayon hinuon.