SI Moises naglakat gayod paingon sa bukid sa Horeb aron mangitag sagbot para sa mga karnero. Nakita niya ang usa ka kupongkupong nga nagdilaab, apan kini wala masunog!

Sa iyang gipadul-an, ang usa ka tingog migula gikan sa kupongkupong nagkanayon: ‘Ayaw pagpaduol kaayo. Kuhaa ang imong mga sapin, tungod kay ikaw nagbarog sa usa ka balaang yuta.’ Ang Diyos kadto ang nagsulti pinaagi sa usa ka manulunda, busa si Moises mitabon sa iyang nawong.

Matod sa Diyos: ‘Akong nakita ang pag-antos sa akong katawhan sa Ehipto. Ako magaluwas kanila, ug ikaw mao ang akong ipadala sa pagpanguna sa akong katawhan sa paggawas sa Ehipto.’

Apan namalibad si Moises: ‘Dili ako takos. Unsaon ko sa pagbuhat kini? Ug kinsa ang isulti ko nga nagpadala kanako?’

‘Kini mao ang imong igasulti,’ tubag sa Diyos. ‘“Si JEHOVA ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac ug ang Diyos ni Jacob nagpadala kanako nganha kaninyo.”’ Ug midugang si Jehova: ‘Kini ang akong ngalan sa walay kataposan.’

Unya si Jehova naghatag kang Moises ug gahom sa pagbuhat sa pipila ka milagro, engkaso ang mga Israelita dili motuo kaniya. Una si Moises milabay sa iyang sungkod sa yuta, ug kini nahimong bitin. Sunod, si Jehova nagsulti kang Moises sa pagbutang sa iyang kamot sa ilalom sa iyang sapot. Gihimo niya, ug sa paghulbot niya, maorag kini gitakboyan sa daotang sakit gitawag sanla. Unya si Jehova naghatag kang Moises ug gahom sa pagbuhat sa ikatulong milagro. Sa kataposan si Jehova miingon: ‘Sa dihang buhaton mo ning mga milagroha, ang mga Israelita motuo nga ako nagpadala kanimo.’

Tapos niadto si Moises mipauli ug misulti kang Jetro: ‘Palihog tugoti ako sa pagbalik sa akong mga paryente sa Ehipto ug tan-awon naunsa na sila.’ Busa si Jetro mipagikan kang Moises, ug si Moises mibalik sa Ehipto.