TAN-AWA ang pagkamagul-anon sa batan-ong lalaki dinhi. Kini mao si Jose. Ang iyang mga igsoong lalaki mao pa lay pagbaligya kaniya ngadto niining mga lalakiha nga modala kaniya sa Ehipto aron himoon siyang usa ka ulipon. Ngano man ang mga igsoon ni Jose sa amahan nagbuhat ning daotang butang? Kini tungod kay sila nasina kaniya.

Ang ilang amahan si Jacob nakagusto kaayo kang Jose. Iyang gipabuhatan siya sa usa ka matahom taas nga sinina. Tungod niini ang iyang 10 ka magulang igsoong lalaki nasina kaniya ug nagdumot kaniya.

Usab, si Jose may duha ka damgo. Sa maong duha ka damgo, ang iyang mga igsoon miyukbo kang Jose. Sa gisultihan ni Jose ang iyang mga igsoong lalaki ning damgoha misamot ang ilang pagdumot kaniya.

Usa ka adlaw samtang ang mga magulang igsoong lalaki ni Jose nag-atiman sa mga karnero sa ilang amahan, si Jacob mihangyo kang Jose sa pag-adto ug sa pagtan-aw nausa na sila. Sa dihang ang mga igsoong lalaki ni Jose nakakita kaniyang umaabot, gusto nilang patyon siya. Apan si Ruben, ang kinamagulangan, miingon: ‘Ayaw, ayaw ug buhata kana!’ Hinuon ilang gitambog si Jose ngadto sa usa ka atabay nga namad-an. Unya sila nagsabotsabot sa ilang buhaton kaniya.

Niining higayona may pipila ka Ismaelihanon nga mga lalaki ang nahiabot. Busa ilang gibaligya si Jose sa mga Ismaelihanon sa 20 ka buok salapi. Pagkawaypuangod ug pagkadimaluluy-on kadto!

Unya nagpatay silag usa ka kanding ug gitunlob ang matahom sinina ni Jose sa dugo niini. Ilang gidala ang sinina sa balay sa ilang amahan nga si Jacob ug nag-ingon: ‘Among nakit-an kini. Dili ba sinina man kini ni Jose?’

Nakita ni Jacob nga sinina kini ni Jose. ‘Usa ka ihalas nga mananap ang nagpatay gayod kang Jose,’ mihilak siya. Kana maoy gusto sa mga igsoong lalaki ni Jose nga hunahunaon sa ilang amahan. Si Jacob nasubo kaayo. Nagbakho siya sa daghang adlaw. Apan si Jose wala mamatay. Tan-awon ta unsay nahitabo kaniya.