ANG lalaki dinhi mipugos sa mga tawo sa pagtrabaho. Tan-awa ang usa ka tawo nga naglatigo sa usa sa mga trabahante! Ang mga trabahante maoy mga Israelita. Ug ang mga lalaking nagpugos kanila sa pagtrabaho maoy mga Ehiptohanon. Sa unsang paagi kini nahitabo?

Sulod sa daghang tuig ang dakong pamilya ni Jacob nagpuyong malinawon sa Ehipto. Si Jose maoy inila kaayong tawo didto, ug siya nag-atiman kanila. Apan nahitabong si Jose namatay. Ug usa ka bag-ong Paraon, nga wala makagusto sa mga Israelita, nahimong hari sa Ehipto.

Busa kining daotang Paraon nag-ulipon sa mga Israelita. Nagpugos siya sa mga Israelita sa paghago gayod sa pagtukod ug mga siyudad. Apan sa gihapon ang mga Israelita nagpadayon pagdaghan. Unya ang mga Ehiptohanon nangalisang nga modaghan kaayo ug magmakusganon gayod ang mga Israelita.

Nahibalo ka ba unsay gibuhat ni Paraon? Iyang gipahimangnoan ang mga mananabang babaye nga mipahimugso sa bata sa mga Israelitang inahan: ‘Patyon ninyo ang matag batang lalaki nga matawo.’ Apan kini sila buotang mga babaye, ug wala sila mopatay sa mga bata.

Busa si Paraon mimando sa tanan niyang mga tawo: ‘Patya ang Israelitang mga batang lalaki! Ang batang mga babaye lamang ang tugoting mabuhi.’ Dili ba makalilisang butang kanang gisugo? Tan-awon ta sa unsang paagi ang usa sa mga batang lalaki naluwas.