SI Lot ug ang iyang pamilya nagpuyo tipon kang Abraham sa yuta sa Canaan. Usa ka adlaw si Abraham misulti kang Lot: ‘Wala nay igong yuta dinhi alang sa atong mga kahayopan. Palihog magbulag ta.’

Si Lot nakakita sa usa ka maanindot kaayong bahin sa nasod nga may tubig ug daghang sagbot alang sa iyang mga kahayopan. Kini mao ang Distrito sa Jordan. Busa si Lot mibalhin sa iyang pamilya ug mga kahayopan didto. Sa kataposan nagtukod sila sa ilang pinuy-anan sa siyudad sa Sodoma.

Ang mga tawo sa Sodoma daotan kaayo. Nakasamok kini kang Lot, tungod kay siya maoy usa ka maayong tawo. Nasamokan usab ang Diyos. Sa kataposan, ang Diyos mipadala ug duha ka manulunda sa pagpasidaan kang Lot nga iyang laglagon ang Sodoma ug ang silingan nga siyudad ang Gomora tungod sa ilang pagkadaotan.

Ang mga manulunda nag-agda kang Lot: ‘Pagdali! Dad-a ang imong asawa ug ang imong duha ka anak babaye ug pahawa dinhi!’ Unya ang manulunda migunit kanila sa kamot ug gigiyahan sila sa pagpahilayo sa siyudad. Usa sa mga manulunda miingon: ‘Dagan alang sa inyong mga kinabuhi! Ayaw paglingi!’

Busa si Lot ug ang iyang mga anak babaye midalagan. Wala gayod sila molingi. Apan ang asawa ni Lot misupak. Sa makadiyot siya mihunong ug milingi sa Sodoma. Unya ang asawa ni Lot nahimong usa ka haliging asin. Makita mo ba siya dinhi sa hulagway?

Kini pagpakita kanato nga ang Diyos magluwas niadtong mosugot kaniya, apan kadtong dili mosugot kaniya mawad-an sa ilang mga kinabuhi.