Walo lang ka tawo naluwas sa Lunop, apan ngadtongadto sila miuswag sa mga linibo. Unya, 352 ka tuig human sa Lunop, si Abraham natawo. Ang Diyos mihatag kang Abraham ug usa ka anak lalaking ginganlan si Isaac. Unya, sa duha ka anak lalaki ni Isaac, si Jacob ang napili sa Diyos.

Ang 10 ka anak lalaki ni Jacob nagdumot sa ilang kamanghorang igsoong si Jose ug nagbaligya kaniya sa pagkaulipon sa Ehipto. Sa ulahi, si Jose nahimong usa ka hataas nga magmamando sa Ehipto. Sa miabot ang usa ka hilabihang gutom, ang tibuok pamilya ni Jacob, ang mga Israelita, mibalhin sa Ehipto. Kini nahinabo 290 ka tuig human si Abraham natawo.

Human namatay si Jose, ang mga Israelita nahimong mga ulipon sa Ehipto. Unya, si Moises natawo, ug ang Diyos naggamit kaniya sa pagluwas sa mga Israelita gikan sa Ehipto. Ang mga Israelita didto sa Ehipto sa 215 ka tuig. 857 ka tuig sa kasaysayan ang gikobrehan sa Bahin DOS.