SI Noe may usa ka asawa ug tulo ka anak lalaki. Ang ngalan sa iyang mga anak lalaki mao si Sem, Ham ug Japhet. Ug ang matag usa niining mga anaka may usa ka asawa. Busa walo ka tawo ang pamilya ni Noe.

Ang Diyos karon nagsugo kang Noe sa pagtukod sa usa ka dakong arka. Kining arkaha maoy dako sama sa usa ka barko, apan kon tan-awon maorag usa ka dako, taas nga kahon. May tulo kini ka andana. May mga lawak kini alang kang Noe ug sa iyang pamilya, sa mga mananap, ug sa mga pagkaon ilang gikinahanglan.

Ang Diyos misulti kang Noe: ‘Ako magpadala sa usa ka dakong lunop sa tubig ug laglagon ang tibuok kalibotan. Ang tanang dili masakay sa arka mamatay.’

Si Noe ug ang iyang mga anak misugot kang Jehova ug misugod sa pagtukod. Apan ang ubang mga tawo nangatawa lamang. Walay bisan kinsa mituo kang Noe sa misulti siya sa buhaton sa Diyos.

Tapos sa daghang tuig, ang arka nahuman. Karon ang Diyos misulti kang Noe sa pagpasulod sa mga mananap ug mga langgam sa arka. Ang Diyos miingon nga pasudlon nga tinagurha ang pipila ka matang sa mga mananap, laki man ug baye. Apan sa ubang mga matang sa mga mananap, ang Diyos misulti kang Noe sa pagpasulod ug tinagpito. Gituman gayod ni Noe ang giingon sa Diyos.

Human niana, si Noe ug ang iyang pamilya usab misulod sa arka. Unya ang Diyos misira sa pultahan. Handurawa lamang nga ikaw sulod sa arka uban kanila, naghulat. Diha ba gayoy lunop?