UNSA may nakalahi niining hulagwaya? Oo, adunay mga tawo niini. Sila mao ang unang lalaki ug babaye. Kinsay nagbuhat kanila? Mao ang Diyos. Nahibalo ka ba sa iyang ngalan? Mao si Jehova. Ug ang lalaki ug babaye gitawag Adan ug Eva.

Kini mao ang paagi sa pagbuhat ni Jehova nga Diyos kang Adan. Mikuha siyag abog gikan sa yuta ug gikan niini miumol sa usa ka hingpit lawas, usa ka lawas sa lalaki. Unya iyang gihuypan ang ilong sa lalaki, ug si Adan nabuhi.

Si Jehova nagsulti kang Adan sa paghingalan sa tanan nagkalainlaing matang sa mga mananap. Si Adan mahimong nakapaniid na kanila sa hataas nga panahon, mao nga siya makahimo sa pagpili sa kinamaayohang ngalan para kanila. Unya si Adan nagsugod sa pagkaamgo sa usa ka butang. Nahibalo ka bag unsa kana?

Ang mga mananap tanan may kaparis. Dihay papa nga elepante ug mama nga elepante, ug dihay papa nga leyon ug mama nga leyon. Apan si Adan walay kaparis. Busa gipakatulog nga lalom ni Jehova si Adan. Unya si Jehova mikuhag usa ka gusok gikan sa kilid ni Adan, ug naghimo niining usa ka babaye alang kang Adan. Siya nahimong iyang asawa.

Unsa kamalipayon si Adan ug Eva karon. Karon sila makabaton ug kabataan ug magpuyo nga malipayon.

Buot ni Jehova nga si Adan ug Eva mabuhi sa walay kataposan. Buot niyang buhaton nila ang tibuok yuta sama kaanindot sa tanaman sa Eden. Buot ba ikaw moambit sa paghimo sa yuta nga usa ka maanindot tanaman? Apan ang kalipay ni Adan ug Eva wala molungtad. Atong susihon ang hinungdan.