Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Akong Basahon sa mga Estorya sa Bibliya

Basaha ang 116 ka estorya gikan sa Bibliya. Kini tukma, sayon sabton, ug nindot ug mga hulagway.

Introduksiyon

Ang tinuod nga mga estorya gikan sa pinakaimportanteng libro sa tibuok kalibotan makatabang aron mahibalo kita sa kasaysayan sa kalibotan gikan sa paglalang padayon.

ESTORYA 1

Ang Diyos Mihimo sa mga Butang

Ang estorya sa Genesis bahin sa paglalang sayon sabton ug makalingaw—bisan sa gagmayng bata.

ESTORYA 2

Usa ka Matahom nga Tanaman

Sumala sa Genesis, gihimo sa Diyos ang tanaman sa Eden nga espesyal nga lugar. Gusto sa Diyos nga ang tibuok yuta mapareho nianang nindot nga tanaman.

ESTORYA 3

Ang Unang Lalaki ug Babaye

Gilalang sa Diyos si Adan ug Eva ug gipapuyo sila sa tanaman sa Eden. Sila ang unang magtiayon.

ESTORYA 4

Kon Nganong Nawad-an Sila sa Ilang Pinuy-anan

Gihisgotan sa Genesis kon nganong nawala ang orihinal nga paraiso.

ESTORYA 5

Kinabuhing Lisod Misugod

Si Adan ug Eva daghag problema sa gawas sa tanaman sa Eden. Kon misunod pa sila sa Diyos, malipayon unta ang ilang kinabuhi ug sa ilang mga anak.

ESTORYA 6

Buotang Anak, ug Daotang Anak

Ang estorya bahin kang Cain ug Abel, nga mabasa sa Genesis, nagtudlo nato kon unsay angay natong ugmaron nga mga hiyas—ug kon unsay atong usbon samtang dili pa ulahi ang tanan.

ESTORYA 7

Usa ka Maisog nga Tawo

Gipakita sa ehemplo ni Enoc nga puwede kang mohimog maayo, bisan pag daotan ang tanan sa imong palibot.

ESTORYA 8

Mga Higante sa Yuta

Gihisgotan sa Genesis kapitulo 6 ang mga higante nga nagdagmal sa mga tawo. Sila gitawag ug Nepilim ug mga anak sila sa mga anghel nga mibiya sa langit ug nagkinabuhi ingong mga tawo.

ESTORYA 9

Si Noe Mitukod ug Arka

Si Noe ug ang iyang pamilya naluwas sa Lunop kay ilang gisunod ang Diyos bisag ang uban wala maminaw.

ESTORYA 10

Ang Dakong Lunop

Gikataw-an sa mga tawo ang pasidaan ni Noe. Pero naundang ilang yagayaga dihang miulan ug misugod nag baha! Sayra kon sa unsang paagi naluwas sa arka si Noe, iyang pamilya, ug ang daghang kahayopan.

ESTORYA 11

Ang Unang Balangaw

Dihang makakita kag balangaw, unsay imong mahinumdoman?

ESTORYA 12

Gitukod ang Dakong Torre

Wala ang Diyos malipay niana, ug ang iyang silot nakaapektar bisan sa mga tawo karon.

ESTORYA 13

Si Abraham—Higala sa Diyos

Nganong si Abraham mibiya sa iyang hayahayng puy-anan ug nagpuyo na lang sa mga tolda sa tibuok niyang kinabuhi?

ESTORYA 14

Ang Diyos Misulay sa Pagtuo ni Abraham

Nganong gisugo man sa Diyos si Abraham nga ihalad ang iyang anak nga si Isaac?

ESTORYA 15

Milingi ang Asawa ni Lot

Importanteng leksiyon ang atong makat-onan gikan sa gihimo niya.

ESTORYA 16

Si Isaac Mikuhag Buotang Asawa

Nganong si Rebeka buotang asawa? Tungod ba kay siya guwapa, o may lain pang rason?

ESTORYA 17

Kaluha nga Nagkalahi

Si Esau mas pinangga sa ilang papa nga si Isaac, pero si Jacob mas pinangga sa ilang mama nga si Rebeka.

ESTORYA 18

Si Jacob Miadto sa Haran

Si Jacob naminyo kang Leah bisag si Raquel ang iyang gihigugma.

ESTORYA 19

Si Jacob May Dakong Pamilya

Gikan ba sa 12 ka anak nga lalaki ni Jacob ang mga ngalan sa 12 ka tribo sa Israel?

ESTORYA 20

Si Dina Nasugamak sa Kadaot

Kadto nagsugod sa pagpili niyag dili maayong mga amiga.

ESTORYA 21

Ang mga Igsoong Lalaki ni Jose Nagdumot Kaniya

Nganong ang uban nila gustong patyon ang ilang kaugalingong igsoon?

ESTORYA 22

Si Jose Gibilanggo

Siya gipadala didto kay husto ang iyang gihimo, dili tungod kay iyang gilapas ang balaod.

ESTORYA 23

Ang mga Damgo ni Paraon

Pareho ang kahulogan sa pito ka baka ug sa pito ka uhay sa trigo.

ESTORYA 24

Si Jose Misulay sa Iyang mga Igsoong Lalaki

Unsaon niya pagkahibalo nga nag-usab na sila sukad nga gibaligya nila siya ingong ulipon?

ESTORYA 25

Ang Pamilyang Mibalhin sa Ehipto

Nganong ang mga mebro sa pamilya ni Jacob gitawag nga mga Israelinhon imbes Jacobihanon?

ESTORYA 26

Si Job Matinumanon sa Diyos

Si Job nawad-an ug katigayonan, nagsakit, ug namatyag mga anak. Siya ba gisilotan sa Diyos?

ESTORYA 27

Daotang Hari Mimando sa Ehipto

Nganong gisugo man niya ang iyang katawhan nga pamatyon ang tanang batang lalaki sa mga Israelinhon?

ESTORYA 28

Kon Giunsa Pagkaluwas sa Batang si Moises

Ang iyang inahan nangitag paagi aron makalingkawas siya sa sugo nga pamatyon ang tanang batang lalaki sa mga Israelinhon.

ESTORYA 29

Mikalagiw si Moises

Abi ni Moises nga andam na siyang moluwas sa mga Israelinhon gikan sa pagkaulipon dihang 40 anyos siya, pero dili pa diay.

ESTORYA 30

Ang Nagdilaab nga Kupongkupong

Gamit ang sunodsunod nga mga milagro, giingnan sa Diyos si Moises nga panahon na nga manguna si Moises sa mga Israelinhon pagawas sa Ehipto.

ESTORYA 31

Si Moises ug Aaron Nakigkita Kang Paraon

Nganong wala maminaw si Paraon kang Moises ug wala pagawsa ang mga Israelinhon?

ESTORYA 32

Ang 10 ka Hampak

Nagpadala ang Diyos ug 10 ka hampak sa Ehipto kay gahig ulo ang Ehiptohanong magmamando ug dili niya pagawson ang mga Israelinhon.

ESTORYA 33

Paglabang sa Pulang Dagat

Gitunga ni Moises ang Pulang Dagat pinaagi sa gahom sa Diyos ug ang mga Israelinhon milabang sa mala nga yuta.

ESTORYA 34

Bag-ong Matang sa Pagkaon

Kining espesyal nga pagkaon nga nangahulog sa langit maoy gikan sa Diyos.

ESTORYA 35

Si Jehova Mihatag sa Iyang mga Balaod

Unsa ang duha ka balaod nga mas labaw pa sa Napulo ka Sugo?

ESTORYA 36

Ang Bulawan Nating Baka

Nganong mosimba man ang mga tawo sa usa ka estatuwa nga ginama sa tinunaw nga mga ariyos?

ESTORYA 37

Tolda Alang sa Pagsimba

Ang arka sa pakigsaad gibutang sa sulod nga lawak.

ESTORYA 38

Ang 12 ka Espiya

Pareho ang gibalita sa napulo ka espiya, pero lahi ang giingon sa duha ka espiya. Kinsa nila ang gituohan sa mga Israelinhon?

ESTORYA 39

Namulak ang Sungkod ni Aaron

Sa unsang paagi ang sungkod mamulak ug mamunga sulod lang sa usa ka gabii?

ESTORYA 40

Si Moises Nagbunal sa Bato

Epektibo tuod ang gihimo ni Moises, pero nakapasuko pod siya kang Jehova.

ESTORYA 41

Ang Tumbagang Bitin

Nganong ang Diyos magpadala ug malalang mga bitin aron paakon ang mga Israelinhon?

ESTORYA 42

Usa ka Asno nga Misulti

Dihay nakit-an ang asno nga dili makita ni Balaam.

ESTORYA 43

Si Josue Nahimong Pangulo

Kusgan pa si Moises, pero nganong pulihan man siya ni Josue?

ESTORYA 44

Si Rahab Mitago sa mga Espiya

Giunsa pagtabang ni Rahab ang duha ka lalaki, ug unsay iyang gihangyo kanila?

ESTORYA 45

Pagtabok sa Suba sa Jordan

Dihay milagro nga nahitabo dihang ang mga saserdote mitunob sa tubig.

ESTORYA 46

Ang Paril sa Jerico

Nganong wala man malumpag ang usa ka paril nga may pisi?

ESTORYA 47

Usa ka Kawatan sa Israel

Ang usa ka tawo makapahinabo bag kadaot sa tibuok nasod?

ESTORYA 48

Ang Maalamong mga Gabaonhon

Ilang gilimbongan si Josue ug ang mga Israelinhon nga makigsaad kanila, pero gituman sa mga Israelinhon ang ilang saad.

ESTORYA 49

Ang Adlaw Miurong

Dihay gibuhat sa Diyos para kang Josue nga wala pa niya sukad himoa ug dili na niya himoon pa.

ESTORYA 50

Duha ka Maisog nga Babaye

Si Barak ang nanguna sa kasundalohan sa Israel, pero nganong si Jael man ang gipasidunggan?

ESTORYA 51

Si Ruth ug Si Noemi

Si Ruth mibiya sa iyang puloy-anan aron mouban kang Noemi ug moalagad kang Jehova.

ESTORYA 52

Si Gideon ug ang Iyang 300 ka Lalaki

Gipili sa Diyos ang mahimong apil sa gamayng kasundalohan pinaagi sa usa ka talagsaong pagsulay sa pag-inom ug tubig.

ESTORYA 53

Ang Saad ni Jephte

Ang iyang saad kang Jehova wala lang makaapektar kaniya, kondili apil usab sa iyang anak nga babaye.

ESTORYA 54

Ang Labing Kusgang Tawo

Giunsa pagkahibalo ni Delila sa sekreto sa kakusgan ni Samson?

ESTORYA 55

Batang Lalaki Mialagad sa Diyos

Gigamit sa Diyos ang batang si Samuel sa pagpadalag mensahe sa Hataas nga Saserdote nga si Eli.

ESTORYA 56

Si Saul—Unang Hari sa Israel

Sa sinugdan si Saul pinili sa Diyos pero sa ulahi siya gisalikway. Ang iyang kasinatian magtudlo natog bililhong leksiyon.

ESTORYA 57

Ang Diyos Mipili Kang David

Unsay nakita sa Diyos kang David nga wala makita ni manalagnang Samuel?

ESTORYA 58

Si David ug si Goliat

Si David nakig-away kang Goliat, dili lang pinaagig lambuyog, kondili mas labaw pa ang iyang hinagiban.

ESTORYA 59

Kon Nganong si David Mikalagiw

Sa primero, nahimuot si Saul kang David pero sa ulahi iya siyang giselosan. Ngano man?

ESTORYA 60

Si Abigail ug si David

Gitawag ni Abigail ang iyang bana nga buang, pero iya kining giluwas—pero temporaryo lang.

ESTORYA 61

Si David Nahimong Hari

Gipamatud-an ni David nga kuwalipikado siya nga mahimong hari sa Israel pinaagi sa iyang gibuhat ug sa wala niya buhata.

ESTORYA 62

Kasamok sa Panimalay ni David

Tungod sa usa ka dakong sala, nahitabo ang trahedya kaniya ug sa iyang pamilya hangtod sa misunod nga katuigan.

ESTORYA 63

Ang Maalam Haring Solomon

Ipatunga ba gyod kaha niya ang gamayng bata?

ESTORYA 64

Si Solomon Mitukod sa Templo

Bisan pag maalamon kaayo, nadala si Solomon sa pagbuhat ug butang nga binuang ug sayop.

ESTORYA 65

Ang Gingharian Nabahin

Dihang nagmando si Jeroboam, nanguna siya sa katawhan sa paglapas sa balaod sa Diyos.

ESTORYA 66

Si Jezabel—Daotang Rayna

Himoon niya ang tanan aron makuha ang iyang gusto.

ESTORYA 67

Si Josaphat Misalig Kang Jehova

Nganong ang kasundalohan makiggubat nga pangunahan ug mga mag-aawit nga walay hinagiban?

ESTORYA 68

Duha ka Batang Lalaking Nabuhi Pag-usab

Mabuhi ba pag-usab ang namatay? Oo, nahitabo na sa una!

ESTORYA 69

Batang Babaye nga Mitabang sa Gamhanang Tawo

Wala siya mahadlok nga mosulti, ug kadto miresultag usa ka milagro.

ESTORYA 70

Si Jonas ug ang Dakong Isda

Nakakat-on si Jonas ug importanteng leksiyon bahin sa pagsunod sa giingon ni Jehova.

ESTORYA 71

Ang Diyos Misaad sa Usa ka Paraiso

Gamay lang ang unang paraiso; kini nga paraiso tibuok nga yuta.

ESTORYA 72

Ang Diyos Mitabang Kang Haring Ezechias

Sa usa lang ka gabii, gipatay sa usa ka manulonda ang 185,000 ka sundalong Asiryanhon.

ESTORYA 73

Ang Kataposang Maayong Hari sa Israel

Ingong tin-edyer, si Josias dunay gihimo nga nagpakita sa iyang kaisog.

ESTORYA 74

Usa ka Tawong Dili Mahadlok

Para kang Jeremias, bata pa siya para mahimong propeta, pero nahibalo si Jehova nga kaya niya.

ESTORYA 75

Upat ka Batang Lalaki sa Babilonya

Sila nagpalamposon bisan pag nahimulag sa ilang pamilya.

ESTORYA 76

Ang Jerusalem Gilaglag

Nganong gitugotan sa Diyos nga ang kaaway sa Israel, ang mga Babilonyanhon, maglaglag sa Jerusalem?

ESTORYA 77

Wala Sila Moyukbo

Luwason ba sa Diyos kining tulo ka masinugtanong batan-on gikan sa nagkalayong hudno?

ESTORYA 78

Sinulat sa Bungbong

Gipadayag ni manalagnang Daniel ang kahulogan sa upat ka misteryosong pulong.

ESTORYA 79

Si Daniel sa Langob sa mga Leyon

Gisentensiyahag kamatayon si Daniel, makalingkawas pa kaha siya niini?

ESTORYA 80

Katawhan sa Diyos Mibiya sa Babilonya

Gituman ni Haring Ciro sa Persia ang usa ka tagna dihang iyang gisakop ang Babilonya, ug karon iya na sab gituman ang lain pang tagna.

ESTORYA 81

Pagsalig sa Tabang sa Diyos

Gilapas sa mga Israelinhon ang balaod sa tawo kay ilang gituman ang Diyos. Panalanginan kaha sila sa Diyos?

ESTORYA 82

Si Mardocheo ug si Ester

Guwapa si Rayna Vasthi, pero si Haring Assuero nagpuli niya kang Ester ingong rayna. Ngano man?

ESTORYA 83

Mga Paril sa Jerusalem

Samtang magtukod pag-usab sa paril, ang mga trabahante kinahanglang magdala sa ilang espada ug bangkaw buntag ug gabii.

ESTORYA 84

Manulunda Miduaw Kang Maria

Siya dunay dala nga mensahe gikan sa Diyos: si Maria manganak ug ang iyang bata mahimong hari hangtod sa hangtod.

ESTORYA 85

Si Jesus Natawo sa Kuwadra

Nganong ang umaabot nga hari natawo sa pasungan sa mga hayop?

ESTORYA 86

Mga Lalaking Gigiyahan sa Bituon

Kinsay nagtultol sa mga mago ngadto kang Jesus? Makurat gyod ka sa tubag.

ESTORYA 87

Ang Batang Jesus sa Templo

Nahingangha kaniya bisan ang hamtong nga mga lalaki nga nanudlo sa templo.

ESTORYA 88

Si Juan Nagbawtismo Kang Jesus

Gipangbawtismohan ni Juan ang mga makasasala. Nganong si Jesus gibawtismohan man ni Juan?

ESTORYA 89

Si Jesus Mihinlo sa Templo

Gipakita ni Jesus ang matang sa gugma nga nakapasuko kaniya.

ESTORYA 90

Uban sa Babaye sa Atabay

Sa unsang paagi nga dili na gyod siya uhawon pa sa tubig nga gitanyag ni Jesus?

ESTORYA 91

Si Jesus Nanudlo sa Bukid

Sayra ang way paglubad nga kaalam diha sa Wali sa Bukid.

ESTORYA 92

Si Jesus Nagbuhi sa Patay

Pinaagi sa gahom sa Diyos, si Jesus misulti lang ug 2 ka pulong ug nabanhaw ang anak nga babaye ni Jairo.

ESTORYA 93

Si Jesus Mipakaon sa Daghang Katawhan

Pinaagi sa milagrosong pagpakaon ug linibo, unsang importanteng punto ang gipamatud-an ni Jesus?

ESTORYA 94

Nahigugma Siya sa Gagmayng Kabataan

Gitudloan ni Jesus ang iyang mga apostoles nga daghan silag makat-onan, dili lang bahin sa mga bata, kondili gikan pod sa mga bata.

ESTORYA 95

Ang Paagi sa Pagpanudlo ni Jesus

Ang sambingay ni Jesus bahin sa maayong silingan nga Samarianhon maoy pananglitan sa paagi sa iyang pagpanudlo nga kanunay niyang gigamit.

ESTORYA 96

Si Jesus Miayo sa mga Masakiton

Unsay nalampos ni Jesus sa tanang milagro nga iyang gihimo?

ESTORYA 97

Si Jesus Mianhi Ingon nga Hari

Dakong panon ang misugat kang Jesus, pero dili tanan ang nalipay niana.

ESTORYA 98

Sa Bukid sa mga Olivo

Gisultihan ni Jesus ang upat sa iyang mga apostoles kon unsay mahitabo sa atong panahon.

ESTORYA 99

Sulod sa Itaas nga Lawak

Nganong giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga saulogon kini nga panihapon kada tuig?

ESTORYA 100

Si Jesus sa Tanaman

Nganong gitraydoran ni Judas si Jesus pinaagig halok?

ESTORYA 101

Si Jesus Gipatay

Samtang hapit nang mamatay diha sa estaka, siya misaad bahin sa paraiso.

ESTORYA 102

Si Jesus Nabuhi

Human gitulod sa anghel ang bato gikan sa lubnganan ni Jesus, nakurat ang mga sundalo nga nagbantay sa ilang nakita sa sulod.

ESTORYA 103

Sulod sa Tinakpang Lawak

Nganong wala man si Jesus mailhi sa iyang mga tinun-an human siya banhawa?

ESTORYA 104

Si Jesus Mibalik sa Langit

Sa wala pa si Jesus misaka sa langit, iyang gihatagan ug usa ka kataposang sugo ang iyang mga tinun-an.

ESTORYA 105

Naghulat sa Jerusalem

Nganong gibuboan man ni Jesus ug balaang espiritu ang iyang mga tinun-an panahon sa Pentekostes?

ESTORYA 106

Gipagawas sa Prisohan

Gipapriso sa Hudiyong mga lider sa relihiyon ang mga apostoles aron pahunongon sila sa pagsangyaw, pero lahi ang gusto sa Diyos.

ESTORYA 107

Gibato si Esteban

Samtang siya gibato, dunay talagsaong pag-ampo si Esteban.

ESTORYA 108

Sa Dalan Paingon sa Damasco

Nausab ang kinabuhi ni Saulo tungod sa usa ka makabutang kahayag ug tingog sa langit.

ESTORYA 109

Si Pedro Miduaw Kang Cornelio

Gilantaw ba sa Diyos ang usa ka rasa o nasod nga labaw kay sa uban?

ESTORYA 110

Si Timoteo—Bag-ong Katabang ni Pablo

Si Timoteo mibiya sa iyang pinuy-anan aron mouban kang Pablo sa makapalipayng biyahe sa pagsangyaw.

ESTORYA 111

Batang Lalaki nga Nahikatulog

Nahikatulog si Eutico sa unang pakigpulong ni Pablo, pero wala na siya makatulog sa iyang ikaduhang pakigpulong. Dunay milagrosong nahitabo niining duha ka pakigpulong.

ESTORYA 112

Nalunod sa Usa ka Isla

Sa panahon nga daw wala nay paglaom, si Pablo nakadawat ug mensahe gikan sa Diyos nga naghatag niyag paglaom.

ESTORYA 113

Si Pablo sa Roma

Sa unsang paagi nahimo ni Pablo ang iyang buluhaton ingong apostol bisag napriso siya?

ESTORYA 114

Ang Kataposan sa Tanang Kadaotan

Nganong magpadala man ang Diyos ug kasundalohan nga pangunahan ni Jesus aron makiggubat sa Armagedon?

ESTORYA 115

Usa ka Bag-ong Paraiso sa Yuta

Kaniadto, ang mga tawo nagpuyo sa paraisong yuta, ug mahitabo gihapon kana pag-usab.

ESTORYA 116

Kon Unsaon nga Kita Mabuhi sa Dayon

Igo na ba nga mahibalo lang ta bahin kang Jehova nga Diyos ug kang Jesu-Kristo? Unsa pa may gikinahanglan?

Mga Pangutana sa Pagtuon sa Akong Basahon sa mga Estorya sa Bibliya

Mga tekso ug pangutana sa pagtuon nga gidisenyo para tabangan ang mga bata nga makakuhag leksiyon gikan sa mga estorya sa Bibliya.