Minahal nga igsoon:

Sa imo nang nahibaloan, ang Bibliya naundan ug mga asoy bahin sa mga tawo. Daghan niini maoy bahin sa matinumanong mga lalaki ug babaye nga may mga problema nga sama sa atong giatubang. Sila may “pagbati nga sama kanato.” (Santiago 5:17) Dihay nag-antos ug mga kasakit ug kabalaka. Ang uban nasakitan pag-ayo sa gihimo sa ilang pamilya o isigkamagtutuo. Daghan pod ang gihasol sa ilang konsensiya tungod sa ilang sala.

Tungod niini, sila nabugnaw sa pag-alagad. Pero gibiyaan na ba gyod nila si Jehova? Wala. Daghan kanila ang samag gibati sa salmista, kinsa miampo: “Ako nahisalaag sama sa usa ka nawala nga karnero. Oh pangitaa ang imong alagad, kay wala ko kalimti ang imong kasugoan.” (Salmo 119:176) Ingon ba sab niana ang imong gibati?

Si Jehova dili gyod malimot sa iyang mga alagad nga nabulag sa panon. Gusto niya nga tabangan silang makabalik ug sagad himoon niya kini pinaagi sa ilang mga isigkamagtutuo. Pananglitan, hinumdomi kon giunsa pagtabang ni Jehova ang iyang alagad nga si Job dihang siya nagkalisod pag-ayo sa materyal, namatyag mga minahal, ug natakboyan ug grabeng sakit. Giantos sab ni Job ang sakit nga sinultihan sa mga tawo nga mao untay angayng mohupay niya. Pero wala gyod niya talikdi si Jehova bisan pag dihay higayon nga nasayop ang iyang panglantaw. (Job 1:22; 2:10) Giunsa pagtabang ni Jehova si Job nga makabaton pag-usab ug balanseng panghunahuna?

Gigamit ni Jehova ang isigkamagtutuo ni Job nga si Elihu. Dihang gipahungaw ni Job ang iyang gibati, si Elihu naminaw ug naaghat sa pagsulti. Unsay iyang giingon? Iya bang gisaway si Job o gitul-id ang iyang sayop nga panglantaw pinaagi sa pagpakonsensiya o pagpakaulaw niya? Giisip ba ni Elihu nga labaw siya kang Job? Wala gyod! Sa giya sa balaang espiritu sa Diyos, siya miingon nga managsama ra sila sa panglantaw sa Diyos. Iyang gipasaligan si Job nga dili siya angayng mahadlok kay dili niya dugangan ang kabug-at nga gipas-an ni Job. (Job 33:6, 7) Imbes pabug-atan siya, si Elihu mahigugmaong nagtambag ug nagdasig niya.

Makasalig ka nga ingon sab niana ang among tumong dihang giandam namo kini nga brosyur. Una, naminaw mi pag-ayo sa giasoy niadtong mga nahimulag kanhi sa panon aron masabtan ang ilang kahimtang ug pagbati. (Proverbio 18:13) Human niana, among gisusi ang Bibliya, nga mainampoong gitun-an ang mga asoy kon giunsa pagtabang ni Jehova ang iyang mga alagad kanhi dihang nag-atubang sila ug susamang mga kahimtang. Dayon, ang maong mga asoy ug ang mga kasinatian sa atong mga igsoon sa modernong panahon among giusa niini nga brosyur. Palihog basaha kini. Gusto namong mahibalo ka nga gimahal ka namo pag-ayo.

Nagamandong Lawas sa mga Saksi ni Jehova