• KAYUTAAN 47

  • POPULASYON 744,482,011

  • MAGMAMANTALA 1,611,290

  • PAGTUON SA BIBLIYA 834,121

Kalmado Siyang Mitubag

Sa Georgia, dihay lalaki nga miduol sa cart ug misinggit: “Ayaw mog sangyawsangyaw dinhi! Debotadong Orthodox Christian ning Georgia!” Ang brader nga nagbantay sa cart matinahorong nangutana niya kon nakabasa na ba siya sa atong mga literatura. Ang tawo mitubag, “Wala pa.” Kalmado siyang giingnan sa brader nga maayo tingaling basahon niya ang atong literatura.  Mikalma ang tawo, ug mikuha siyag mga literatura. Paglabayg pipila ka adlaw, mibalik ang tawo ug nangayog pasaylo. Siya miingon nga iyang gibasahan sa atong magasin ang iyang buta nga inahan. Nagustohan kaayo nila ang magasin ug gusto nilang mobasag lahi na pod nga literatura. Karon sige na siyag kuhag mga magasin sa atong cart.

Mas Maayong Paagi sa Pagsulbad sa Problema

Sa Azerbaijan, giduol ug gisangyawan sa duha ka brader ang usa ka batan-ong lalaki nga nagtindog atubangan sa bilding. Ang lalaki miingon, “Dili ko puwedeng maminaw ninyo kay makasala ko.” Dayon mihulbot siyag kutsilyo sa bulsa sa iyang pantalon ug miingon, “Gibinuangan ko. Dunggabon nako to aron makabalos ko.”

Nakuratan ang mga brader ug miingon, “Sala ang pagpatay.”

Ang lalaki nangutana, “Unsa may akong buhaton?” Ila siyang gibasahan sa Roma 12:17-21 ug giingnan nga ang pagpanimalos iya sa Diyos, ug nga dili ta angayng ‘magpadaog sa daotan, kondili padayong daogon ang daotan pinaagi sa maayo.’ Ila siyang giingnan nga mas maayo nga kalmadong estoryahan ang problema kay kon makapatay siya, hasolon siya sa iyang konsensiya. Nakombinsir ang lalaki, ug mihawa.

Paglabayg mga usa ka oras, nagkita na sab sila, ug iyang giingnan ang mga brader: “Gikan ko atong tawo nga gusto unta nakong patyon. Wala nako siya unsaa, gihusay ra namo ang problema. Salamat kaayo nga inyo kong  gipugngan.” Giingnan siya sa mga brader nga si Jehova gyoy mitabang niya.

Nabugnawng Sister Nadasig Pag-usab Tungod sa Cart

Pipila ka tuig sa miagi, usa ka sister sa Norway ang nabugnaw sa pag-alagad. Pero sukad gisugdan ang cart witnessing, pirme niyang malabyan ang mga cart samtang mag-shopping.

Bisag wala siya moduol sa mga Saksi nga nagbantay sa cart, nainteres siya sa mga poster ug sa nindot nga mga magasin nga gidispley. Tungod niini, ug tungod sa mahigalaon ug maayong pamostura sa mga Saksi, nakahunahuna siya nga mobalik kang Jehova ug makig-uban sa mga igsoon.

Nakita sab niya ang logo sa atong website, maong iyang giablihan ang jw.org. Giganahan siya kay dali ra kaayong makit-an ang adres sa pinakaduol nga Kingdom Hall ug ang eskedyul sa mga tigom. Nag-download siyag mga publikasyon ug miadto sa Kingdom Hall bisag medyo gikulbaan ug naulaw. Giabiabi siya pag-ayo, ug naghimog kahikayan ang mga ansiyano aron madumalahan siyag pagtuon. Nasuod dayon siya sa mga igsoon ug mibalik ang iyang kadasig sa espirituwal. Karon regular na siyang nakigbahin sa mga tigom ug sa pagsangyaw. Malipayon kaayo siya kay nasuod siyag balik kang Jehova.

Gisangyawan ang mga Klasmet Diha sa School Bus

Sa Norway, samtang naa sa school bus, ang 15 anyos nga si Ronja nakig-estorya sa iyang tulo ka klasmet nga lalaki bahin sa ebolusyon. Wala tahora sa iyang mga klasmet ang iyang baroganan, maong wala siya mahimutang. Ug kay taudtaod na pod nga wala siya makahisgot bahin  sa ebolusyon, nagpatabang siya sa iyang mama kon unsaon pagpangatarongan nga dunay Maglalalang.

Norway: Gipatin-aw ni Ronja ang iyang pagtuo

Pagkasunod adlaw, samtang naa na pod sa school bus, giestorya ni Ronja ang iyang mga klasmet gamit ang iyang naandam nga mga pangatarongan. Pero giyagayagaan ra siya kay nagtuo siya kang Jehova. Usa kanila misinggit: “Di ba kitang tanan dinhi sa bus dili motuo kang Jehova? Sige daw bi, ipataas daw ang inyong kamot. Kinsa may nagtuog ebolusyon? Kinsay nagtuo kang Jehova?” Wa magdahom si Ronja kay ang batang lalaki nga mas manghod niya, nga naglingkod sa iyang duol, mipataas sa iyang kamot ug miingon, “Nagtuo ko kang Jehova!” Duha pa ka bata ang miingon sab, “Ako pod!” Naminaw diay ang ubang mga bata sa panag-estoryahay ni Ronja ug sa iyang mga klasmet, ug nakombinsir ang uban sa iyang mga pangatarongan!

 Tawong Dili Makamaong Mobasa Nakadawat ug Libro

Usa ka adlaw, dihay duha ka tawong taga-Syria nga nagsultig Arabic ang miadto sa sangang buhatan sa Denmark. Ilang giingnan ang mga sister sa reception desk nga gipangita nila ang mga Saksi ni Jehova. Dihang giingnan sila sa mga sister nga ang ilang giadtoan mao ang opisina sa mga Saksi, nalipay ang mga lalaki. Giunsa nila pagkahibalo sa adres? Ang mga lalaki miadto sa public library ug ilang gipakita sa usa ka trabahante ang picture nga naa sa ilang cellphone. Picture kadto sa publishers’ page sa Arabic nga edisyon sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? Busa gihatagan sila sa trabahante ug adres sa sangang buhatan.

Dili makasabot ug Danish ang mga lalaki, maong gipatawag ang usa ka brader nga makasultig Arabic aron maoy makig-estorya nila. Sa ilang pag-estoryahay, nasayran sa brader nga usa sa maong mga lalaki interesado diay kaayo nga magtuon sa Bibliya. Gikuha sa brader ang numero ug adres sa maong lalaki, ug misaad nga bisitahon dayon siya uban ang usa pa ka brader nga makamaog Arabic.

Pagbisita nila sa balay sa lalaki, nahibaloan sa mga brader nga wala pa gyod diay siya sukad duawa sa mga Saksi ni Jehova. Ang lalaki miingon nga ang libro gisulod sa iyang mailbox, bisag walay ilhanan nga ang tag-iya sa mailbox nagasultig Arabic. Kay dili man siya makamaong mobasa, iyang gihangyo ang iyang amigo nga basahon ang libro samtang maminaw siya, ug ila ning nahumag basa sulod sa tulo ka adlaw. Nakombinsir siya nga ang iyang nadunggan mao ang kamatuoran.

Lisod kaayo para niya nga magpuyo sa laing nasod nga layo sa iyang pamilya, pero nahupayan siya sa Bibliya. Sa  unang pagbisita sa mga brader, iya silang giingnan: “Nganong wala man ko ninyo bisitaha sa una? Gikinahanglan kaayo nako ni.” Padayon siyang nagtuon uban sa mga brader ug nalipay kaayo sa iyang mga nakat-onan.

Sa Una Magul-anon, Karon Malipayon

Manedyer sa usa ka kompaniya sa tabako didto sa Ukraine si Dmitry, pero dihang mas nasabtan niya nga makadaot gyod sa tawo ang pagpanigarilyo, miresayn siya sa trabaho bisag dako tog suweldo. Pero sulod sa tulo ka bulan human siya miresayn, namatay ang iyang mama ug ang iyang ugangang babaye. Naguol kaayo siya. Nagdahom siya nga ang iyang simbahan makahatag niyag paghupay ug tubag sa iyang mga pangutana, pero nadismaya ra siya. Giingnan siya sa iyang amigo nga ang mga Orthodox Christian nagsuotsuot rag krus pero walay nahibaloan bahin sa Diyos. Miuyon si Dmitry. Naamgohan niya nga wala gyod siyay nahibaloan bahin sa Diyos o sa Bibliya. Desperado kaayo siya, maong nangayo siyag tabang sa Diyos. Dayon nahinumdom siya bahin sa mga Saksi ni Jehova. Iyang gibuksan ang atong website ug nakadayeg siya kay daghan kaayo nig impormasyon bahin sa Bibliya. Dayon nangita siyag pinakaduol nga Kingdom Hall. Pag-abot niya sa parkinganan, giduol siya sa atendant ug giabiabi. Si Dmitry miingon, “Gusto kong magpa-Bible study.” Unom ka bulan na siyang nag-Bible study, ug regular nang nakigbahin sa mga tigom.

Nagbilin ug Mugbong Sulat Aron Halingon ang Interes

Si Paul ug Faith, nga nagpuyo sa Britain, nalingaw kaayo sa ilang pagsangyaw sa usa ka babaye nga si Susan, ug misaad sila nga mobalik. Pagbalik nila, wala nila maabti si Susan. Ilang nahinumdoman ang sugyot sa  Nobyembre 2014 nga Atong Ministeryo sa Gingharian bahin sa pagbilin ug mugbong sulat, maong nagbilin silag papel ug ila ning gisulatan nga mobalik sila pagkaugma. Pagbalik nila, nasorpresa sila kay naa poy gibiling sulat si Susan sa pultahan. Miingon siya nga namalit siyag gamit para sa kasal sa iyang anak nga babaye. Nagbilin na pod ug sulat si Paul ug Faith ug miingon nga mobalik ra sila sunod semana. Naabtan ra gyod nila si Susan, ug nasugdan ang pagtuon sa librong Gitudlo sa Bibliya.

Britain: Si Paul ug Faith nagbilin ug mugbong sulat

Kay kaslonon ang iyang anak, mihangyo si Susan nga dili lang usa siya duawon sa sunod nga eskedyul. Pagbalik ni Paul ug Faith sa laing higayon, walay tawo, maong nagbilin silag sulat, ug giapilan pod nilag cellphone number. Nalipay kaayo sila kay nag-text si Susan. Nangayo siyag pasensiya nga wala sila magkita, kay nakig-estorya diay siya sa iyang silingan didto sa garden. Sukad niadto, regular  nang nag-Bible study si Susan, ug di pa dugay, mitambong siyag tigom sa unang higayon.

Si Paul ug Faith pirme nang magbilin ug mugbong sulat sa mga interesado. “Nabasa sa uban namong mga balikduaw ang mga sulat nga among gibilin. Makalingaw kaayo ni nga paagi!”

Tungod sa Pagtuo sa Brader, ang Nars Nainteres sa Kamatuoran

Niadtong Agosto 2014, usa ka brader ang naospital sa Hungary tungod sa sakit sa bagâ nga gitawag ug pulmonary embolism. Pero makapaguol kay namatay ra pod dayon siya. Ang asawa sa brader misulat bahin kang Tünde, ang nars nga nag-atiman sa brader. Ang sulat nag-ingon:

“Sa summer sa 2015, ako ug ang akong anak nga lalaki mitambong sa ‘Sundoga si Jesus!’ Rehiyonal nga Kombensiyon. Pagkahuman sa ikatulong adlaw, samtang tua mi sa parkinganan ug mouliay na, giduol ko sa usa ka babaye. Gibuhian niya iyang mga bag, gigakos ko, ug mihilak. Siya diay tong nars nga nag-atiman sa akong bana sa intensive care unit (ICU), halos usa ka tuig na ang milabay. Siya miingon nga inigsugod sa kada relibo, usa ka nars ang iasayn nga moatiman sa usa ka pasyente. Ginaampo niya pirme nga siya ang maasayn nga mag-atiman sa akong bana. Ug mao gyod pirme ang mahitabo!

“Si Tünde miingon nga ang akong bana buotan tungod sa iyang mga nakat-onan sa Bibliya, ug sige rag hisgot bahin sa iyang paglaom. Tungod ana, nainteres si Tünde nga magpa-Bible study sa mga Saksi ni Jehova.

“Nag-Bible study na karon si Tünde, ug eksayted siya sa panahon nga iyang makita pag-usab ang akong bana. Gustong sultihan ni Tünde ang akong bana nga tungod sa  iyang pagkabuotan ug sa iyang lig-ong pagtuo, nakakat-on siya bahin kang Jehova ug sa iyang nindot nga mga saad.”

Gisangyawan ang mga Drayber

Bulgaria: Nagsangyaw sa mga drayber diha sa border

Tungod sa mga protesta, sirad-an usahay ang mga border checkpoint sa Greece ug Bulgaria. Busa taas kaayo ang linya sa nagpaabot nga mga sakyanan, nga moabot ug pipila ka kilometro. Gipahimuslan kini sa duol nga kongregasyon sa Bulgaria. Ilang gitanyagan ug mga literatura ang mga tawong nagpaabot. Nagdala ang mga igsoon ug mga literatura diha sa 12 ka pinulongan. Daghang drayber sa trak ang gikapoy na ug gisapot, pero gusto gihapon silang makig-estorya. Ang mga igsoon naminaw pag-ayo, nga naghupay ug nagdasig nila. Usa ka drayber nangutana, “Saksi ni Jehova mo no?” Dihang mitando ang mga igsoon, siya miingon, “Daan pa lagi ko, kay mga Saksi ni Jehova ra gyoy kugihang mosangyaw.” Usa ka drayber nga taga-Austria ang nangomedya: “Bisag naa mi dinhi, wa gyod gihapon mi makaikyas ninyo! Congrats ha! Bitaw, palihog ipadayon ninyo ang pagtabang sa mga tawo nga makabatog paghupay ug paglaom.” Duna poy miingon: “Dili baya ko ganahan mobasa sa inyong mga basahon. Pero karon ako na gyod ning basahon.” Mihilak ang usa ka drayber dihang gisangyawan siya sa usa ka brader. Miingon siya nga Saksi siya, pero dugaydugay na pod nga nabugnaw sa pag-alagad. Gidasig siya sa mga igsoon nga basahon ang atong mga literatura ug makig-uban pag-usab sa kongregasyon.