• KAYUTAAN 58

  • POPULASYON 979,685,702

  • MAGMAMANTALA 1,363,384

  • PAGTUON SA BIBLIYA 3,265,314

“Andam na Kong Mogula sa Dakong Babilonya”

Si Thomson, usa ka batan-on sa Uganda, nawad-ag interes sa relihiyon. Kay naglagot nga ang klero pirmeng maghisgot ug kuwarta, siya mihunong pagtambong sa serbisyo sa simbahan. Pero gipadayon niya ang pagbasa ug Bibliya kada adlaw. Nainteres siya ilabina sa Pinadayag ug gisulayan niya pagbadbad ang kahulogan niini, nga naghimog nota diha sa  notbok. Dihang nahimamat sa usa ka brader si Thomson diha sa iyang trabahoan nga gamayng konstruksiyon, siya nagbasag Bibliya. Sila bibong naghisgotay, ug si Thomson midawat sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? Nahuman niya kanag basa sa usa lang ka gabii. Pagkaugma, siya mitext sa brader: “Salamat sa Ginoo tungod sa impormasyon nga imong gihatag kanako. Andam na kong mogula sa Dakong Babilonya.” Mihangyo si Thomson sa tanang publikasyon nga gihisgotan sa footnote ug apendise sa libro. Pokus kaayo siya sa iyang pag-Bible study, kusog nga miuswag, ug nabawtismohan sa 2012 nga “Ampingi ang Imong Kasingkasing!” Distritong Kombensiyon. Sa Marso 2013, si Thomson nagregular payunir, nga nagtabang sa uban aron sila makasabot nga kinahanglan nilang mogula sa Dakong Babilonya.

Walo ka Brader ang Naka-study Niya

Si Jimmy nagdako sa Port Louis, ang kaulohan sa Mauritius. Nagsugod siyag inom sa edad 16 ug ngadtongadto siya mahubog na kada adlaw. Dihang mahubog na, sagad mawad-an siyag kontrol ug naprisog daghang beses. Makahurot siya usahay ug tulo ka botelyang rum ug 60 ka sigarilyo sa usa ka adlaw. Kon wala nay kuwarta, imnon niya ang alkohol nga panghinlog bentana. Giinom pa gani niya ang pahumot sa iyang inahan. Dihang siya giingnan nga ang iyang hitsura morag himalatyon na, misulod siyag rehab. Miestar siya didtog usa ka tuig ug tunga, apan kadto wala makapausab niya.

Rodrigues: Determinado si Jimmy nga magbag-o

Wala madugay, nahimamat ni Jimmy ang mga Saksi ni Jehova ug midawat siyag Bible study. Usahay, siya mobiya atol sa study aron mokawatkawat ug inom. Miabot ug walo ka brader ang naka-study niya. Ngadtongadto, naamgohan ni Jimmy nga angay siyang mag-usab sa iyang  kinabuhi. Siya miingon: “Samag mitaop sa akong kasingkasing ang espirituwal nga espada diha sa Hebreohanon 4:12. Usa ka adlaw samtang nagbasa sa Bibliya, akong napaklian ang Proverbio 24:16, nga nag-ingon: ‘Ang tawong matarong mahimong matumba sa makapito, ug siya mobangon gayod.’ Kini ang nakapabag-o nako.” Human “matumba” sa pito ka brader nga naka-study niya, determinado si Jimmy nga magbag-o o “mobangon” sa tabang sa ikawalong brader. Si Jimmy nag-ampo kang Jehova alang sa kusog, mitambong sa mga tigom sa kongregasyon, ug gihunong ang iyang bisyo. Siya nabawtismohan sa 2003 ug nagregular payunir sa 2012. Karon, ministeryal nga alagad na siya sa usa ka kongregasyon sa isla sa Rodrigues.

“Si Jehova ug mga Manulonda Mao Unyay Akong mga Higala”

Sa Kenya, si Mary nga 70 anyos maoy membro sa Presbyterian Church sukad sa pagkabata. Aktibo siya sa pagpatunghag pondo para sa simbahan ug nakatabang aron matukod ang usa ka simbahan sa ilang dapit. Dihang na-Saksi ang usa niya ka anak lalaki, siya wala malipay. Gidapit siya sa iyang anak sa pagtambong ug tigom sa kongregasyon, pero si Mary mibalibad kay gusto niyang makadungog sa mensahe sa Bibliya sa kaugalingon niyang pinulongan nga Kikuyu, ug dili sa Swahili. Sa ulahi, si Mary midawat ug imbitasyon sa distritong kombensiyon nga ipahigayon sa Kikuyu nga pinulongan. Sa kombensiyon, milingkod siya sa lugar para sa mga tigulang. Nakadayeg siya sa maayo ug mahigugmaong pagtratar kaniya.  Si Mary miingon nga wala siya sukad makasinati sa maong gugma sa ilang simbahan. Namati siya pag-ayo sa programa ug nagustohan niya kini. Dihang gitanyagan siyag Bible study sa brosyur nga Pamati sa Diyos, gidawat dayon niya kini.

Human sa pipila ka bulan nga pagtuon, gusto ni Mary nga mag-Saksi ni Jehova, busa miresayn siya sa iyang simbahan. Puwerteng sukoa sa mga lider sa ilang relihiyon. Sila nagpatawag ug pastor gikan sa kaulohan, sa Nairobi, aron kombinsihon si Mary nga dili mobiya sa simbahan, pero wala siya matarog. “Kon mobiya ka, kinsa nay imong mga higala?” nangutana ang pastor. “Daghan kag higala ug silingan nga kauban nimo sa simbahan.”

“Si Jehova ug mga manulonda mao unyay akong mga higala,” tubag ni Mary. “Ug ang mga Saksi sab.”

Kay wala makakombinsir kang Mary, ang pastor mibiya. Padayong miuswag si Mary sa espirituwal, ug nagtambongan na sa tanang tigom sa kongregasyon, bisag layo ang iyang pinuy-anan. Usa ka higayon, dihang wala siyay masakyan, mibaktas siyag duha ka oras bisag nag-ulan aron motambong ug tigom. Bisan sa pagsupak sa mga  silingan, determinado si Mary sa iyang tumong nga magpabawtismo.

Liberia: Nag-andam ug mga lingkoranan para sa Memoryal. Sa 2013, nalipay ang 6,148 ka magmamantala kay 81,762 ang mitambong

Gisindol Siya sa Pastora!

Si Ashton maoy 14 anyos nga babayeng taga-Cameroon. Dihang gisugdan siya pag-Bible study sa mga Saksi ni Jehova, siya grabeng gisupak sa iyang tiya ug tiyo diin siya nagpuyo. Gipugos siya nila sa pagtambong sa serbisyo sa simbahan sa Pentecostal. Panahon sa usa ka serbisyo, ang pastora nagpandong sa iyang kamot sa mga nanambong, mao nga sila nangatumba kay nakadawat kuno sa “espiritu,” pero si Ashton wala matumba. Balikbalik nga nag-ampo ang pastora pero si Ashton nagtindog gihapon. Busa gisindol siya sa pastora aron matumba! Pag-uli nila sa balay, giingnan niya ang iyang tiya ug tiyo nga siya gisindol, pero wala sila motuo. Midesisyon siya nga dili na gyod mobalik sa simbahan. Karon, bisan pa sa pagsupak ug pag-insulto sa iyang pamilya ug silingan, si Ashton nagpadayon pagtambong sa mga tigom sa Kingdom Hall.

Giimbitar sa Bata

Bisan pag mga usa ka tuig ug tunga pa lang ang edad ni Anilpa, siya madasigong nakigbahin sa pagpangimbitar sa pagtambong sa distritong kombensiyon sa miaging tuig sa Angola. “Asaynment” niya ang pagtuktok sa pultahan ug pagtunol sa imbitasyon ngadto sa tagbalay, samtang magsaysay ang iyang Mama kon nganong nagduaw sila. Kay eksayted nga manghatag niana, manuktok na siya sa sunod nga pultahan bisag wala pa makahumag saysay ang iyang Mama. Nakadayeg gyod niya ang mga  tagbalay. Pananglitan, sa kataposang adlaw sa kombensiyon, usa ka babaye ang miduol kang Anilpa ug miingon: “Day, nangita ko nimo. Nalipay kong nakit-an tika, kay ikaw tong nag-imbitar nako sa kombensiyon.”

Gikapoy Na sa Pagkadinaogdaog

Sa Agosto 2012, ang mga magmamantala sa Antaviranambo Congregation sa Madagascar nakahibalag ug mga tawo nga gustong mahimong Saksi ni Jehova. Gibati nilang gidaogdaog sa mga lider sa ilang simbahan, kinsa nagkinabuhi nga sukwahi sa ilang gitudlo. Ang mga membro miingon nga ang ilang relihiyon walay programa sa pagtudlo kanila bahin sa Bibliya ug walay mga basahon nga nagpatin-aw sa ilang tinuohan. Mahal ang mga bayranan sa simbahan, walay tinuod nga panag-igsoonay, ug walay matuod nga Kristohanong gugma. Sila miingon pa nga ang mga Saksi ni Jehova walay sama niana nga mga problema.

Human niana, ang maong grupo misulat sa sangang buhatan. Ang sulat nag-ingon: “Kami nagsulat aron  ipahibalo kaninyo nga gusto namong moalagad kang Jehova. Apan layo kami. Ang pipila kanamo kinahanglang mobaktas ug 9 ngadto sa 15 ka oras sa pagtambong sa tigom. Busa palihog padalhi mig tawo nga motudlo kanamo sa Bibliya. Dili kami makaalagad kang Jehova sa tibuok kasingkasing gawas kon inyo ming tabangan nga molalom ang among gugma kaniya. Kami 215 tanan gikan sa tulo ka balangay. Managlahi kamig relihiyon, pero karon gusto namong moalagad ug mosunod kang Jehova sa bug-os namong kasingkasing. Naglaom mi nga inyong tabangan.”

Ang mga igsoon mibaktas ug siyam ka oras paingon sa unang balangay aron makigkita sa maong grupo. Didto ang mga igsoon nagpahigayog tigom, ug 65 ka interesado ang mitambong. Kusog nga mikaylap ang balita sa ubang balangay, ug gusto sab nilang duawon ug tudloan sa Bibliya. Busa ang mga igsoon mibaktas na sab ug laing upat ka oras ngadto sa ikaduhang balangay ug nagpahigayog tigom diin kapig 80 ang mitambong. Didto, may mga tawo nga mihangyo sab kanila sa pagduaw sa ilang balangay nga baktasog duha ka oras. Misugot ang mga igsoon ug sila nagpahigayon sab didtog tigom ug kapig 50 ang nanambong.

Sa duha ka magkalahing higayon, kapig 30 gikan sa maong mga balangay ang mitambong sa asembliya sa Mahanoro, nga nagbaktas ug usa ka adlawg tunga padulong didto. Sa duaw sa magtatan-aw sa sirkito, 25 kanila ang mitambong—mga magtiayon, tibuok pamilya, ug mga tigulang. Silang tanan nagtipon sa usa ka balay, nga giabtag tungang gabii sa panag-estoryahay sa ilang nakat-onan. Sila miingon nga daghan pa ang gustong makig-uban sa mga Saksi kay gikapoy na sila sa pagpangdaogdaog sa mga lider sa ilang relihiyon.