PAGKAHAN-AY
Teksto
Hulagway

Ayaw Pagsultig Daghan: Ayawg hunahunaa nga kinahanglang ipatin-aw nimo ang tanan. Si Jesus migamit ug mga pangutana aron ang mga tawo makahunahuna ug makahimog hustong konklusyon. (Mat 17:24-27) Ang mga pangutana makapabibo sa pagtuon ug makatabang nimo sa pagkahibalo kon ang estudyante nakasabot ba ug mituo. (be 253 ¶3-4) Dihang mangutana ka, hulata siya nga makatubag. Kon sayop ang iyang tubag, pagsuknag dugang pangutana aron makuha niya ang punto, imbes isulti kaniya ang tubag. (be 238 ¶1-2) Hinayhinaya pagpatin-aw ang mga ideya nga bag-o para sa imong estudyante aron iya kanang masabtan.—be 230 ¶4.

Ayaw Himoang Komplikado ang Pagtuon: Ayawg isulti ang tanan nimong nahibaloan bahin sa topiko. (Ju 16:12) Ang pangunang punto lang sa parapo ang hisgoti. (be 226 ¶4-5) Ang mga detalye, bisag makapainteres kaayo, mahimong makapalubog sa pangunang punto. (be 235 ¶3) Kon nasabtan na sa estudyante ang pangunang punto, padayon na sa sunod parapo.

Ayawg Dalidalia ang Pagtuon: Ang atong tumong mao ang pagtandog sa kasingkasing, dili ang pagkobre sa leksiyon. (Luc 24:32) Gamita ang gahom sa Pulong sa Diyos pinaagi sa paghisgot sa pangunang mga teksto sa leksiyon. (2Co 10:4; Heb 4:12; be 144 ¶1-3) Paggamit ug simpleng ilustrasyon. (be 245 ¶2-4) Hunahunaa ang mga problema sa estudyante ug ang iyang gituohan, ug ipahaom kaniya ang leksiyon. Puwede nimo siyang pangutan-on: “Unsay imong hunahuna bahin sa imong nakat-onan?” “Unsay gitudlo niini kanato bahin kang Jehova?” “Unsay mga kaayohan kon imong ipadapat kini nga tambag?”—be 238 ¶3-5; 259 ¶2.