48:17

  • Si Jehova mahigugmaong nagpakita kanato sa ‘dalan nga angay natong pagalaktan’ aron kita magmalipayon. Makabaton kitag kaayohan kon kita magmasinugtanon kaniya

‘Kalinaw . . . samag suba’

48:18

  • Si Jehova nagsaad ug kalinaw nga dagaya ug nagdagayday samag suba

“Pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat”

  • Ang atong mga buhat sa pagkamatarong mahimong sama ka daghan sa mga balod sa dagat