Nganong nagpadaog sa kahadlok sa tawo ang mga apostoles?

14:29, 31

  • Sobra ra ang ilang pagsalig sa kaugalingon. Gibati pa gani ni Pedro nga mas magmaunongon siya kang Jesus kay sa ubang apostoles

14:32, 37-41

  • Wala sila magpadayon sa pagbantay ug sa pag-ampo

Human mabanhaw si Jesus, unsay nakatabang sa mahinulsolong mga apostoles nga dili na magpadaog sa kahadlok sa tawo ug sa pagsangyaw bisan sa pagsupak?

13:9-13

  • Ilang gisunod ang pasidaan ni Jesus ug, ingong resulta, maisogon nilang naatubang ang pagsupak ug paglutos

  • Sila misalig ug nag-ampo kang Jehova.—Buh 4:24, 29

Unsang mga situwasyon nga kinahanglan tang magmaisogon?