Ang tawo nga dinapit sa tolda ni Jehova nagpasabot nga siya higala sa Diyos. Siya may pagsalig kang Jehova ug masinundanon Kaniya. Mabasa sa Salmo 15 kon unsay gipangita ni Jehova sa usa ka higala.

ANG DINAPIT NI JEHOVA KINAHANGLANG . . .

  • magmatinumanon

  • mosulti sa tinuod, bisan diha sa iyang kasingkasing

  • matinahoron sa isigkamagtutuo

  • motuman sa iyang gisulti, bisag lisod

  • motabang sa nanginahanglan, nga dili magdahom ug balos

ANG DINAPIT NI JEHOVA DILI . . .

  • manglibak ug magbutangbutang

  • mobuhat ug daotan sa iyang isigkatawo

  • mapahimuslanon sa isigkamagtutuo

  • mag-uban-uban sa mga wala mag-alagad o dili matinumanon kang Jehova

  • modawat ug hiphip, o magpasuhol