Si Jeremias gihatagan ug lisod nga buluhaton nga mag-ilustrar sa determinasyon ni Jehova sa pagtapos sa pagkamapahitas-on sa Juda ug Jerusalem.

Si Jeremias mipalit ug bakos nga lino

13:1, 2

  • Ang bakos diha sa hawak nagsimbolo sa suod nga relasyon nga mabatonan unta tali sa nasod ug kang Jehova

Gidala ni Jeremias ang bakos ngadto sa Suba sa Euprates

13:3-5

  • Iyang gitagoan kini sa giwang diha sa dakong bato, ug dayon siya mibalik sa Jerusalem

Si Jeremias mibalik sa Suba sa Euprates sa pagkuha sa bakos

13:6, 7

  • Ang bakos nadaot

Gisaysay ni Jehova kining mga butanga human gituman ni Jeremias ang gisugo kaniya

13:8-11

  • Ang kinasingkasing nga pagtuman ni Jeremias nianang daw gamay lang nga butang dunay papel sa paningkamot ni Jehova sa pagtukbil sa mga kasingkasing sa katawhan