7:1-4, 8-10, 15

  • Maisogong giyagyag ni Jeremias ang kasal-anan ug pagkasalingkapaw sa mga Israelinhon

  • Nagtuo ang mga Israelinhon nga ang templo maoy usa ka anting-anting nga makapanalipod kanila

  • Gipadayag ni Jehova nga ang rituwal nga mga halad dili makabayad sa daotang buhat

Hunahunaa: Sa unsang paagi matino nako nga ang akong pagsimba nahiuyon sa kabubut-on ni Jehova ug dili mahimong pormalidad lang?

Si Jeremias sa ganghaan sa balay ni Jehova