Si Job nagpuyo sa Uz panahon nga naulipon pa sa Ehipto ang mga Israelinhon. Bisag dili Israelinhon, siya maunongong magsisimba ni Jehova. Siya dakog pamilya, dato, ug dakog impluwensiya sa komunidad. Siya tinahod nga magtatambag ug dili mapihigong maghuhukom. Siya mahinatagon sa mga pobre ug nanginahanglan. Si Job matinumanon.

Gipakita gyod ni Job nga si Jehova ang labing importanteng Persona sa iyang kinabuhi

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Si Satanas nakamatikod sa integridad ni Job. Wala niya kuwestiyona ang pagkamasinundanon ni Job, kondili ang motibo ni Job sa pag-alagad kang Jehova

  • Si Satanas nag-ingon nga si Job kuno nag-alagad kang Jehova tungod sa hakog nga motibo

  • Aron matubag ang akusasyon ni Satanas, gitugotan siya ni Jehova nga sulayan ang matinumanong si Job. Gipaantos ni Satanas si Job ug lainlaing kalisdanan

  • Kay matinumanon gihapon si Job, gikuwestiyon na sab ni Satanas ang integridad sa tanang tawo

  • Si Job wala magpakasala o mag-akusar sa Diyos sa pagbuhat ug daotan