PAGKAHAN-AY
Teksto
Hulagway

Si Ester wala maghunahuna sa iyang kaugalingon ug wala mahadlok sa pagdapig kang Jehova ug sa iyang katawhan

8:3-5, 9

  • Luwas na si Ester ug Mardokeo. Pero ang balaod ni Haman nga patyon ang tanang Hudiyo napadala na sa tanang suok sa imperyo

  • Gipameligro na sab ni Ester ang iyang kinabuhi kay miatubang na pod siya sa hari bisag wala ipatawag. Siya mihilak alang sa iyang katawhan ug mihangyo sa hari nga bakwion ang mangilngig nga balaod

  • Ang balaod nga gipakanaog sa ngalan sa hari dili na mabakwi. Maong gihatagan sa hari ug awtoridad si Ester ug Mardokeo sa pagpatuman ug bag-ong balaod

Gihatag ni Jehova sa iyang katawhan ang dakong kadaogan

8:10-14, 17

  • Gipahibalo na sab nga may balaod nga naghatag sa mga Hudiyo ug katungod sa pagdepensa sa ilang kaugalingon

  • Gipaadto dayon ang mga magkakabayo sa tibuok imperyo, ug ang mga Hudiyo nangandam sa pagpakiggubat

  • Daghan ang nahimong kinabig sa relihiyon sa mga Hudiyo kay nakita nilang gipanalipdan kini sa Diyos