Si Jehova nga Diyos naghatag ug mga prinsipyo bahin sa moralidad para sa mga tawo. Pananglitan, siya nagsugo nga ang lalaki ug babaye nga gihiusa sa kaminyoon dili ipabulag ni bisan kinsang tawo. (Mat 19:4-6, 9) Siya nagdumot sa tanang klase sa seksuwal nga imoralidad. (1Co 6:9, 10) Naghatag sab siyag mga prinsipyo bahin sa sininaan ug pamostura aron mailhan ang iyang katawhan.Deu 22:5; 1Ti 2:9, 10.

Sa atong panahon karon, daghan ang nagsalikway sa mga prinsipyo ni Jehova. (Rom 1:18-32) Sila nagpaimpluwensiya sa kadaghanang tawo bahin sa ilang sininaan ug pamostura ug sa ilang panggawi. Ilang gipasigarbo ang ilang daotang binuhatan ug nagbiaybiay niadtong lahi ug paagi sa pagkinabuhi.1Pe 4:3, 4.

Ingong mga Saksi ni Jehova, kinahanglan natong sundon ang mga prinsipyo sa Diyos bahin sa moralidad. (Rom 12:9) Sa unsang paagi? Kinahanglang mataktikanhon natong isulti sa uban kon unsay dalawaton kaniya. Pero angay sab natong ipakita sa atong pagkinabuhi nga nagsunod ta sa iyang mga prinsipyo. Pananglitan, dihang magpilig estilo sa sinina ug pamostura, mahimo natong pangutan-on ang atong kaugalingon: ‘Ang ako bang gipili nagpakita nga nagsunod ko sa mga prinsipyo ni Jehova o sa kalibotan? Ang ako bang sininaan ug pamostura nagpakita nga ako usa ka Kristohanon nga mahinadlokon sa Diyos?’ O dihang magpilig tan-awon nga salida o pelikula, mahimo natong pangutan-on ang atong kaugalingon: ‘Mouyon kaha si Jehova niini nga salida? Kang kinsang prinsipyo sa moralidad ang gipasiugda niini? Ang ako bang gipiling kalingawan makapahuyang sa akong moral nga depensa? (Sal 101:3) Makapandol kaha ni sa akong pamilya o sa uban?’1Co 10:31-33.

Nganong importante kaayo nga atong sundon ang mga prinsipyo ni Jehova bahin sa moralidad? Sa dili madugay, laglagon ni Jesu-Kristo ang tanang pagkadaotan. (Eze 9:4-7) Kadtong mga naghimo lang sa kabubut-on sa Diyos ang magpabilin. (1Ju 2:15-17) Busa, hinaot nga atong sundon ang mga prinsipyo ni Jehova bahin sa moralidad aron kadtong makasaksi sa atong maayong panggawi maghimaya sa Diyos.1Pe 2:11, 12.

Unsay gipakita sa akong sininaan ug pamostura bahin sa akong gisunod nga mga prinsipyo sa moralidad?

TAN-AWA ANG VIDEO NGA MAHIMONG HIGALA NI JEHOVAUSA KA LALAKI, USA KA BABAYE, UG DAYON KONSIDERAHA KINI NGA MGA PANGUTANA:

  • Nganong maayong sundon ang mga prinsipyo ni Jehova?

  • Nganong angayng sugdan sa mga ginikanan ang pagtudlo sa ilang mga anak bahin sa mga prinsipyo ni Jehova sa moralidad samtang bata pa?

  • Sa unsang paagi ang tanan makatabang sa mga tawo nga makabenepisyo sa kaayo sa Diyos?