11:28-30

“Ang akong yugo masayon”

Kay panday, si Jesus nahibalo kon unsaon paghimog yugo. Tingali kini giliminan ug panapton o panit aron mas komportableng pas-anon. Dihang nabawtismohan ta, atong gidawat ang yugo ni Jesus ingong iyang sumusunod. Dili kini sayon nga buluhaton ug responsibilidad. Pero ang pagbuhat niini makahatag natog kalagsik ug kahupayan, nga moresultag daghang panalangin.

Unsang mga panalangin ang imong nadawat sukad nga imong gipas-an ang yugo ni Jesus?