PAGKAHAN-AY
Teksto
Hulagway

Si Jehova misaad nga ipasig-uli ang matuod nga pagsimba diha sa templo sa Jerusalem. Sa nakabalik na ang mga binihag gikan sa Babilonya, daghan ang mitungha nga problema, sama sa sugo sa hari nga ihunong ang pagtukod. Daghan ang nabalaka nga dili mahuman ang maong trabaho.

 1. c. 537 B.C.E.

  Si Ciro nagsugo nga tukoron pag-usab ang templo

 2. 3:3

  Ika-7 nga bulan

  Nahuman ang halaran; naghalad

 3. 3:10, 11

  536 B.C.E.

  Natukod ang pundasyon

 4. 4:23, 24

  522 B.C.E.

  Gipahunong ni Haring Artajerjes ang pagtukod

 5. 5:1, 2

  520 B.C.E.

  Gidasig ni Zacarias ug Haggeo ang mga Israelinhon nga ipadayon ang pagtukod

 6. 6:15

  515 B.C.E.

  Nahuman ang templo