Si Jehova dili mapihigon. (Buh 10:34, 35) Iyang dawaton ang mga tawo “gikan sa tanang kanasoran ug mga tribo ug katawhan ug mga pinulongan.” (Pin 7:9) Busa, angay nga walay diskriminasyon o paboritismo diha sa Kristohanong kongregasyon. (San 2:1-4) Tungod sa edukasyon nga gikan sa Diyos, kita nagtagamtam ug espirituwal nga paraiso diin nakita nato nga nagbag-o ug kinaiya ang mga tawo. (Isa 11:6-9) Samtang maningkamot kita sa pagwala sa bisan unsang diskriminasyon diha sa atong kasingkasing, atong gipakita nga kita nagsundog sa Diyos.Efe 5:1, 2.

TAN-AWA ANG VIDEO NGA SI JOHNY UG GIDEON: KANIADTO MGA KAAWAY, KARON MANAGSOON NA. DAYON TUBAGA KINING MGA PANGUTANAHA:

  • Nganong ang edukasyon nga gikan sa Diyos mas labaw kay sa paningkamot sa tawo sa pagwala sa diskriminasyon ug pagpihig?

  • Unsay nakapadayeg nimo sa atong internasyonal nga panag-igsoonay?

  • Nganong makahatag ug kadayeganan kang Jehova kon kita magpabiling nagkahiusa ingong Kristohanon?