26:18

Nganli ang ginumerohan nga mga butang.

Asa pod niini ang gigamit alang sa Panihapon sa Ginoo?