Pagpaumol kang Jehova

18:1-11

  • Umolon ni Jehova ang atong espirituwal nga mga kinaiya pinaagi sa tambag o disiplina

  • Kita kinahanglang magpaumol ug magmasinugtanon

  • Si Jehova dili gayod mamugos kanato sa pagbuhat ug mga butang nga supak sa atong buot

Tingali ang hunahuna sa magkukulon mahimong mausab bahin sa kon unsay iyang himoon sa usa ka sudlanan

  • Sanglit gihatagan kita ni Jehova ug kagawasan sa pagpili, anaa ra kanato kon ato bang dawaton o dili ang iyang pag-umol kanato

  • Ipahiangay ni Jehova ang iyang pagpakiglabot sa katawhan sumala sa ilang pagsanong sa iyang pagtultol

Sa unsang mga paagi kinahanglan kong magpaumol kang Jehova?