Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Sofonias 3:1-20

3  Alaot siya nga nagasukol ug nagahugaw sa iyang kaugalingon, ang malupigong siyudad!+  Siya wala mamati sa tingog;+ siya wala magadawat sa disiplina.+ Siya wala mosalig kang Jehova.+ Siya wala moduol sa iyang Diyos.+  Ang iyang mga prinsipe sa iyang taliwala maoy mga leyon nga nagangulob.+ Ang iyang mga maghuhukom maoy mga lobo sa kagabhion nga dili mokitkit ug mga bukog hangtod sa buntag.+  Ang iyang mga manalagna mga mapangahason, mga tawong maluibon.+ Ang iyang mga saserdote nagpasipala sa kon unsay balaan; ilang gipanamastamasan ang balaod.+  Si Jehova matarong diha sa iyang taliwala;+ siya dili magabuhat ug pagkadili-matarong.+ Sa matag buntag siya nagahatag sa iyang hudisyal nga hukom.+ Sa maadlaw kini wala mahanaw.+ Apan ang dili-matarong wala makailag kaulaw.+  “Gilaglag ko ang kanasoran; ang ilang mga torre sa eskina gihimong biniyaan. Gigun-ob ko ang ilang kadalanan, mao nga wala nay nangagi. Ang ilang mga siyudad gihimong biniyaan, mao nga wala nay tawo, mao nga wala nay molupyo.+  Ako miingon, ‘Ikaw mahadlok gayod kanako; ikaw modawat ug disiplina’;+ aron ang iyang puloy-anan dili malaglag+—ang tanan nga akong ipapanubag kaniya.+ Sa pagkamatuod sila nagmadali sa paghimo sa tanan nilang binuhatan nga makadaot.+  “‘Busa magpadayon kamo sa paghulat kanako,’+ mao ang giingon ni Jehova, ‘hangtod sa adlaw nga ako motindog alang sa mga inagaw,+ kay ang akong hudisyal nga hukom mao ang pagtigom sa kanasoran,+ aron tapokon ang mga gingharian, aron ibubo kanila ang akong mahukmanong pagsaway,+ ang tanan nakong nagasilaob nga kasuko; kay pinaagi sa kalayo sa akong kasibot ang tibuok nga yuta pagalamyon.+  Kay nianang panahona ihatag ko sa mga katawhan ang kausaban ngadto sa putli nga pinulongan,+ aron silang tanan magatawag sa ngalan ni Jehova,+ aron magaalagad kaniya abaga sa abaga.’+ 10  “Gikan sa rehiyon sa mga suba sa Etiopia ang mga nangaliyupo kanako, nga mao, ang anak nga babaye sa mga nangatibulaag, magadalag gasa kanako.+ 11  Nianang adlawa ikaw dili maulawan tungod sa tanan nimong binuhatan nga pinaagi niana ikaw nakalapas batok kanako,+ kay nianang panahona kuhaon ko gikan sa imong taliwala ang imong mga mapahitas-on nga nagmasadyaon;+ ug ikaw dili na magmapahitas-on pag-usab diha sa akong balaang bukid.+ 12  Ug ipabilin ko gayod sa imong taliwala ang usa ka katawhan nga mapainubsanon ug maaghop,+ ug sila modangop sa ngalan ni Jehova.+ 13  Kon bahin sa mga nahibilin sa Israel,+ sila dili magabuhat ug pagkadili-matarong,+ ni magasultig bakak,+ ni may makaplagan sa ilang baba nga usa ka dila nga malinglahon;+ kay sila mangaon ug manghigda,+ ug walay magpakurog kanila.”+ 14  Hugyaw sa kalipay, Oh anak nga babaye sa Zion! Singgit sa kasadya,+ Oh Israel! Pagmaya ug pagsadya sa bug-os nga kasingkasing, Oh anak nga babaye sa Jerusalem!+ 15  Gikuha ni Jehova ang mga paghukom gikan kanimo.+ Iyang gipahilayo ang imong kaaway.+ Ang hari sa Israel, si Jehova, anaa sa imong taliwala.+ Ikaw dili na mahadlok sa katalagman.+ 16  Nianang adlawa igaingon sa Jerusalem: “Ayaw kahadlok, Oh Zion.+ Hinaot dili mahuyhoy ang imong mga kamot.+ 17  Si Jehova nga imong Diyos anaa sa imong taliwala. Ingong Usa nga gamhanan, siya magaluwas.+ Siya magasadya tungod kanimo uban ang pagmaya.+ Siya magahilom diha sa iyang gugma. Siya magmalipayon tungod kanimo uban ang hugyaw sa kalipay. 18  “Ang mga nag-antos sa kaguol+ tungod kay wala diha sa imong kapistahan akong pagatigomon;+ sila wala diha kanimo, tungod sa pagpas-an sa kaulawan tungod kaniya.+ 19  Ania, ako molihok batok sa tanan nga nagasakit kanimo, nianang panahona;+ ug luwason ko siya nga nagtakiang,+ ug siya nga gipatibulaag akong tigomon.+ Ug himoon ko sila nga usa ka pagdayeg ug usa ka ngalan sa tibuok yuta diin sila gipakaulawan. 20  Nianang panahona pasudlon ko kamo, sa panahon gayod nga tigomon ko kamo. Kay kamo himoon ko nga usa ka ngalan ug usa ka pagdayeg taliwala sa tanang mga katawhan sa yuta, sa dihang tigomon ko pagbalik ang mga nabihag kaninyo atubangan sa inyong mga mata,” miingon si Jehova.+

Mga Footnote