Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Santiago 1:1-27

1  Si Santiago,+ ulipon+ sa Diyos ug sa Ginoong Jesu-Kristo, nganha sa napulog-duha ka tribo+ nga nagkatibulaag:+ Mga pangomosta!  Mga igsoon ko, isipa nga maoy bug-os kalipay kon makasagubang kamo ug nagkadaiyang mga pagsulay,+  kay nahibalo kamo nga kining sinulayang kalidad sa inyong pagtuo mosangpot ug pagkamainantoson.+  Apan ipatapos sa pagkamainantoson ang buluhaton niini, aron nga kamo mahimong bug-os+ ug maayo sa tanang bahin, nga dili makulangan sa bisan unsa.+  Busa, kon aduna man kaninyoy nakulangan ug kaalam,+ magpadayon siya sa pagpangayo sa Diyos,+ kay siya nagahatag nga madagayaon ngadto sa tanan ug dili mamuyboy;+ ug kini igahatag kaniya.+  Apan magpadayon siya sa pagpangayo+ diha sa pagtuo, nga dili gayod magduhaduha,+ kay siya nga nagduhaduha maoy sama sa balod sa dagat nga ginakusokuso ug ginapadpad sa hangin.+  Sa pagkatinuod, dili angay nga maghunahuna kanang tawhana nga siya adunay madawat gikan kang Jehova;+  siya usa ka tawong maduhaduhaon,+ mabalhinon+ sa tanan niyang mga dalan.  Apan kinahanglang magsadya ang igsoon nga ubos ug kahimtang tungod sa pagbayaw kaniya,+ 10  ug ang dato+ tungod sa pagpaubos kaniya, tungod kay sama sa bulak sa katanoman siya mahanaw.+ 11  Kay ang adlaw mosubang uban sa naglagiting nga kainit niini nga makapalaya sa katanoman, ug ang bulak niini malarag ug ang katahom sa panagway niini sa gawas molubad. Sa ingon, usab, ang tawong dato mahanaw sa iyang mga dalan sa kinabuhi.+ 12  Malipayon ang tawo nga nagpadayon sa pag-antos sa pagsulay,+ tungod kay sa pagkahimong inuyonan iyang madawat ang purongpurong sa kinabuhi,+ nga gisaad [ni Jehova] niadtong nagpadayon sa paghigugma kaniya.+ 13  Sa dihang pagasulayon,+ dili siya angay moingon: “Ako gisulayan sa Diyos.” Kay ang Diyos dili masulayan sa daotang mga butang ni siya mosulay kang bisan kinsa. 14  Apan ang matag usa masulayan pinaagi sa pagkaganoy ug pagkahaylo sa iyang kaugalingong tinguha.+ 15  Unya ang tinguha, sa dihang kini makapanamkon na, manganak ug sala;+ unya, ang sala, sa dihang kini mahingpit na, manganak ug kamatayon.+ 16  Ayaw pagpahisalaag,+ hinigugma ko nga mga igsoon. 17  Ang matag maayong gasa+ ug matag hingpit nga regalo naggikan sa itaas,+ kay kini gikan sa Amahan sa langitnong mga kahayag,+ ug kaniya walay pagkausab sa pagbalhin sa landong.+ 18  Tungod kay maoy iyang pagbuot,+ kita iyang gipahimugso pinaagi sa pulong sa kamatuoran,+ aron kita mahimong usa ka matang sa unang mga bunga+ sa iyang mga linalang. 19  Hibaloi kini, hinigugma ko nga mga igsoon. Ang matag usa kinahanglang magmaabtik sa pagpaminaw, magmahinay sa pagsulti,+ magmahinay sa pagkapungot;+ 20  kay ang kapungot sa tawo dili mosangpot ug pagkamatarong nga iya sa Diyos.+ 21  Busa isalikway ang tanang kahugawan ug kanang naghingapin nga butang, ang pagkadaotan,+ ug dawata nga may kalumo ang pagtisok sa pulong+ nga makaluwas sa inyong mga kalag.+ 22  Hinunoa, mahimong mga magtutuman sa pulong,+ ug dili tigpaminaw lamang, nga limbongan ang inyong kaugalingon pinaagi sa bakak nga pangatarongan.+ 23  Kay kon ang usa tigpaminaw lamang sa pulong, ug dili usa ka magtutuman,+ siya sama sa usa ka tawo nga nagtan-aw sa iyang kinaiyanhong nawong diha sa salamin. 24  Kay siya motan-aw sa iyang kaugalingon, ug siya molakaw ug dihadiha malimot kon unsang matanga siya nga tawo. 25  Apan siya nga magasud-ong pag-ayo sa hingpit nga balaod+ nga iya sa kagawasan ug magpadayon diha niana, kini nga tawo, tungod kay siya dili usa ka malimtanong tigpaminaw, kondili usa ka magtutuman sa buluhaton,+ malipayon+ siya sa iyang pagbuhat niini. 26  Kon may tawo nga naghunahuna nga siya usa ka debotadong magsisimba+ apan dili magbusal sa iyang dila,+ hinunoa nagpadayon sa paglimbong sa iyang kaugalingong kasingkasing,+ ang dagway sa pagsimba niining tawhana walay kapuslanan.+ 27  Ang dagway sa pagsimba nga hinlo+ ug wala mahugawi+ sa panglantaw sa atong Diyos ug Amahan mao kini: ang pag-atiman sa mga ilo+ ug sa mga babayeng balo+ sa ilang kasakitan,+ ug ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan+ sa kalibotan.+

Mga Footnote