Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 89:1-52

Maskil. Iya ni Etan nga Ezrahanon.+ 89  Magaawit ako mahitungod sa mga mahigugmaong-kalulot ni Jehova hangtod sa panahong walay tino.+ Pinaagi sa akong baba ipahibalo ko ang imong pagkamatinumanon sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan.+   Kay nag-ingon ako: “Ang mahigugmaong-kalulot magpabiling natukod hangtod sa panahong walay tino;+ Kon bahin sa mga langit, natukod nga malig-on ang imong pagkamatinumanon diha kanila.”+   “Gihimo ko ang usa ka pakigsaad ngadto sa akong pinili;+ Nanumpa ako kang David nga akong alagad,+   ‘Pagatukoron ko nga malig-on ang imong binhi bisan hangtod sa panahong walay tino,+ Ug pagatukoron ko ang imong trono+ sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan.’” Seʹlah.   Ug pagadayegon sa mga langit ang imong kahibulongang buhat, Oh Jehova,+ Oo, ang imong pagkamatinumanon diha sa kongregasyon sa mga balaan.   Kay kinsa man ang ikatandi kang Jehova sa kalangitan?+ Kinsa man ang makasama kang Jehova taliwala sa mga anak sa Diyos?+   Ang Diyos takos kalisangan taliwala sa suod nga pundok sa mga balaan;+ Siya dako ug makalilisang ibabaw niadtong tanan nga naglibot kaniya.+   Oh Jehova nga Diyos sa mga panon,+ Kinsa ang mabaskog nga sama kanimo, Oh Jah?+ Ug ang imong pagkamatinumanon naglibot kanimo.+   Nagamando ka ibabaw sa pagtaob sa dagat;+ Sa dihang patuyboon niini ang iyang mga balod palinawon mo sila.+ 10  Ikaw nagdugmok kang Rahab,+ ingon gayod sa usa ka tawo nga gipatay.+ Pinaagi sa bukton sa imong kusog gipatibulaag mo ang imong mga kaaway.+ 11  Imo ang langit,+ imo usab ang yuta;+ Ang mabungahong yuta ug ang anaa niana+— gitukod mo sila.+ 12  Ang amihanan ug ang habagatan—imong gilalang sila;+ Ang Tabor+ ug ang Hermon+—sa imong ngalan nagahugyaw sila sa kalipay.+ 13  Ikaw may bukton nga gamhanan,+ Ang imong kamot kusgan,+ Ang imong tuong kamot binayaw.+ 14  Ang pagkamatarong ug ang paghukom mao ang pihong dapit sa imong trono;+ Ang mahigugmaong-kalulot ug kamatinud-anon modangat sa imong atubangan.+ 15  Malipayon ang katawhan nga nakaila sa singgit sa kalipay.+ Oh Jehova, sa kahayag sa imong nawong sila nagpadayon sa paglakaw.+ 16  Sa imong ngalan nagakalipay sila sa tibuok nga adlaw+ Ug sa imong pagkamatarong sila ginabayaw.+ 17  Kay ikaw mao ang katahom sa ilang kusog;+ Ug ang among sungay ginabayaw+ sa imong maayong kabubut-on. 18  Kay ang among taming iya ni Jehova, + Ug ang among hari iya sa Balaang Usa sa Israel.+ 19  Niadtong panahona nakigsulti ka diha sa usa ka panan-awon ngadto sa mga maunongon kanimo,+ Ug ikaw nag-ingon: “Gibutang ko ang panabang ibabaw sa usa nga gamhanan;+ Gibayaw ko ang usa nga pinili gikan sa taliwala sa katawhan.+ 20  Nakaplagan ko si David nga akong alagad;+ Gidihogan ko siya sa akong lana nga balaan,+ 21  Nga kaniya magmalig-on ang akong kamot,+ Nga kaniya makusgan usab ang akong bukton.+ 22  Walay kaaway nga makapugos sa pagpangayo kaniya,+ Ni may bisan kinsang anak sa pagkadili-matarong nga magasakit kaniya.+ 23  Ug sa iyang atubangan gidugmok ko ang iyang mga kaaway,+ Ug gihampak ko kadtong mga nagadumot kaniya sa hilabihan.+ 24  Ug ang akong pagkamatinumanon ug ang akong mahigugmaong-kalulot nagauban kaniya,+ Ug sa akong ngalan ang iyang sungay ginabayaw.+ 25  Ug ang iyang kamot gibutang ko ibabaw sa dagat+ Ug ang iyang tuong kamot ibabaw sa mga suba.+ 26  Siya magatuaw kanako, ‘Ikaw mao ang akong Amahan,+ Ang akong Diyos+ ug ang Bato sa akong kaluwasan.’+ 27  Ibutang ko usab siya ingon nga panganay,+ Ang labing hataas sa mga hari sa yuta.+ 28  Pagatipigan ko ang akong mahigugmaong-kalulot alang kaniya hangtod sa panahong walay tino,+ Ug ang akong pakigsaad magmatinumanon kaniya.+ 29  Ug pabarogon ko gayod ang iyang binhi hangtod sa kahangtoran+ Ug ang iyang trono ingon sa mga adlaw sa langit.+ 30  Kon mobiya ang iyang mga anak sa akong balaod+ Ug dili sila molakaw sumala sa akong hudisyal nga mga hukom,+ 31  Kon pasipalahan nila ang akong mga lagda Ug dili sila motuman sa akong kasugoan, 32  Ang akong pagtagad iliso ko gayod usab nganha sa ilang kalapasan uban sa usa ka olisi+ Ug sa ilang kasaypanan uban sa mga hampak.+ 33  Apan dili ko ibulag ang akong mahigugmaong-kalulot gikan kaniya,+ Ni magmaluibon ako.+ 34  Dili ko pasipalahan ang akong pakigsaad,+ Ug dili ko usbon ang mga pulong sa akong mga ngabil.+ 35  Sa makausa nanumpa ako sa akong pagkabalaan,+ Dili ako mamakak kang David.+ 36  Ang iyang binhi maoy hangtod sa panahong walay tino,+ Ug ang iyang trono ingon sa adlaw sa atubangan ko.+ 37  Ingon sa bulan kini lig-ong matukod hangtod sa panahong walay tino, Ug ingon nga usa ka matinumanong saksi sa kalangitan.” Seʹlah. 38  Apan ikaw—ikaw nagsalikway ug nagapadayon pagtamay;+ Ikaw nasuko pag-ayo sa imong dinihogan.+ 39  Gisalikway mo ang pakigsaad sa imong alagad; Gipasipalahan mo ang iyang diadema hangtod mismo sa yuta.+ 40  Gilumpag mo ang tanan niyang mga toril nga bato;+ Gigun-ob mo ang iyang mga kuta.+ 41  Giagawan siya niadtong tanang nangagi sa dalan;+ Siya nahimong kaulawan sa iyang mga silingan.+ 42  Gibayaw mo ang tuong kamot sa iyang mga kontra;+ Gipahinabo mo nga magmaya ang tanan niyang mga kaaway.+ 43  Dugang pa, giisip mo pag-usab nga kaaway ang iyang espada,+ Ug gipahinabo mo nga siya dili makadaog sa gubat.+ 44  Gipalongan mo siya sa iyang kasanag,+ Ug gipukan mo ang iyang trono hangtod mismo sa yuta.+ 45  Gipamubo mo ang mga adlaw sa iyang pagkabatan-on; Giputos mo siya sa kaulaw.+ Seʹlah. 46  Hangtod kanus-a ba, Oh Jehova, nga ikaw magatago sa imong kaugalingon? Hangtod sa kahangtoran?+ Magapadayon ba sa pagsilaob ang imong kaaligutgot sama sa kalayo?+ 47  Hinumdomi kon hangtod kanus-a lang kutob ang akong kinabuhi.+ Kawang ba lamang nga gilalang mo ang tanang anak sa mga tawo?+ 48  Kinsa ba nga tawo nga lig-on ug lawas nga buhi nga dili makakita ug kamatayon?+ Makatagana ba siya ug kaikyasan sa iyang kalag gikan sa kamot sa Sheol?+ Seʹlah. 49  Hain na ang imong kanhing mga buhat sa mahigugmaong-kalulot, Oh Jehova, Nga imong gipanumpa kang David sa imong pagkamatinumanon?+ 50  Hinumdomi, Oh Jehova, ang kaulawan sa imong mga alagad,+ Ang paghambin ko sa akong sabakan sa pakaulaw sa tanang daghang katawhan,+ 51  Nagpakaulaw gayod ang imong mga kaaway, Oh Jehova,+ Nagpakaulaw gayod sila sa mga tunob sa imong dinihogan.+ 52  Dalayegon si Jehova hangtod sa panahong walay tino. Amen ug Amen.+

Mga Footnote