Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Salmo 78:1-72

Maskil. Iya ni Asap.+ 78  Patalinghogi, Oh akong katawhan, ang akong balaod;+Sa mga pulong sa akong baba ikiling ang inyong igdulungog.+   Pagabukhon ko ang akong baba sa usa ka panultihon;+Isulti ko ang mga tigmo sa dugay na kanhi,+   Nga atong nadungog ug nahibaloan,+Ug giasoy kanato sa atong mga amahan;+   Nga wala nato itago gikan sa ilang mga anak,+Nga ginaasoy kini bisan hangtod sa kaliwatan nga moabot,+Ang mga pagdayeg kang Jehova ug ang iyang kusog+Ug ang iyang katingalahang mga butang nga iyang nahimo.+   Ug nagpatungha siya ug usa ka pahinumdom diha kang Jacob,+Ug nagpahimutang siya ug usa ka balaod sa Israel,+Mga butang nga iyang gisugo sa atong mga katigulangan,+Aron ipahibalo ngadto sa ilang mga anak;+   Aron nga ang kaliwatan nga moabot, ang mga anak nga ipakatawo, makahibalo niini,+Aron nga sila mobangon ug moasoy niini ngadto sa ilang mga anak,+   Ug aron ikabutang nila ang ilang pagsalig diha sa Diyos+Ug dili mahikalimot sa mga binuhatan sa Diyos+ kondili magatuman sa iyang kasugoan.+   Ug dili sila mahimong sama sa ilang mga katigulangan,+Usa ka kaliwatan nga gahian ug masuklanon,+Usa ka kaliwatan nga wala mag-andam sa ilang kasingkasing+Ug kansang espiritu dili kasaligan sa Diyos.+   Ang mga anak ni Epraim, bisan tuod sinangkapan nga mga magpapana,+Nanibog sa adlaw sa pakig-away.+ 10  Wala sila motuman sa pakigsaad sa Diyos,+Ug midumili sila sa pagsubay sumala sa iyang balaod.+ 11  Nahikalimot usab sila sa iyang mga binuhatan+Ug sa iyang katingalahang mga buhat nga iyang gipakita kanila.+ 12  Sa atubangan sa ilang mga katigulangan kahibulongan ang iyang nabuhat+Sa yuta sa Ehipto,+ sa kapatagan sa Zoan.+ 13  Iyang gipikas ang dagat, aron sila makalabang,+Ug gipapondo niya ang katubigan nga sama sa usa ka diki.+ 14  Ug nagpadayon siya sa pagtultol kanila pinaagi sa usa ka panganod sa maadlaw+Ug sa tibuok gabii pinaagi sa kahayag sa kalayo.+ 15  Gipikas niya ang mga bato sa kamingawan,+Aron makapainom siya kanila nga madagayaon nga samag gikan sa halawom nga katubigan.+ 16  Ug gikan sa dakong bato iyang gipaagos ang mga sapa+Ug gipadagayday ang katubigan sama sa mga suba.+ 17  Ug nagpadayon gihapon sila sa pagpakasala batok kaniya+Pinaagi sa pagsukol batok sa Labing Hataas didto sa walay-tubig nga rehiyon;+ 18  Ug gisulayan nila ang Diyos diha sa ilang kasingkasing+Pinaagi sa pagpangayo ug makaon alang sa ilang kalag.+ 19  Busa sila misulti batok sa Diyos.+Sila miingon: “Makaarang ba ang Diyos sa pag-andam ug usa ka lamesa diha sa kamingawan?”+ 20  Tan-awa! Gihapak niya ang usa ka bato+Aron moagay ang mga tubig ug mobaha ang kasapaan.+“Makaarang ba usab siya sa paghatag ug tinapay,+O makaandam ba siya ug makaon alang sa iyang katawhan?”+ 21  Busa si Jehova nakadungog ug nasuko pag-ayo;+Ug ang kalayo misilaob batok kang Jacob,+Ug ang kasuko miulbo usab batok sa Israel.+ 22  Kay wala sila magbutang ug pagtuo sa Diyos,+Ug wala sila mosalig sa iyang pagluwas.+ 23  Ug gisugo niya ang nagdag-om nga kalangitan sa itaas,Ug gibuksan niya ang mga ganghaan sa langit.+ 24  Ug nagpadayon siya sa pagpaulan kanilag mana aron pagakan-on,+Ug ang mga lugas gikan sa langit iyang gihatag kanila.+ 25  Nangaon ang mga tawo sa tinapay sa mga gamhanan;+Gihatagan niya silag pagkaon hangtod sa pagkabusog.+ 26  Gipahuros niya ang hangin nga timog diha sa kalangitan+Ug gipahuros ang hangin nga habagat pinaagi sa iyang kusog.+ 27  Ug gipaulan niya kanila ang pagkaon sama sa abog,+Bisan ang pak-ang naglupad nga mga linalang sama sa balas sa kadagatan.+ 28  Ug gipatugpa niya kini sa taliwala sa iyang kampo,+Diha sa katibuk-an sa iyang mga tabernakulo.+ 29  Ug sila nangaon ug nagpakabusog sa hilabihan,+Ug gihatag niya kanila ang ilang gitinguha.+ 30  Wala sila mobiya sa ilang tinguha,Samtang diha pa sa ilang baba ang ilang pagkaon,+ 31  Sa dihang ang kapungot sa Diyos miulbo batok kanila.+Ug gipatay niya ang mga supang sa ilang taliwala;+Ug gipukan niya ang mga batan-ong lalaki sa Israel. 32  Bisan pa niining tanan sila nagpakasala pa gihapon+Ug wala magbutang ug pagtuo sa iyang katingalahang mga buhat.+ 33  Busa gitapos niya ang ilang mga adlaw ingon sa hinungaw lamang,+Ug ang ilang katuigan pinaagi sa kasamok. 34  Sa matag higayon nga siya nagpatay kanila, sila nagpakisayod usab kaniya,+Ug sila namalik ug nangita sa Diyos.+ 35  Ug nahinumdom sila nga ang Diyos mao ang ilang Bato,+Ug nga ang Diyos nga Labing Hataas mao ang ilang Tigpanimalos.+ 36  Ug gisulayan nila ang paglimbong kaniya pinaagi sa ilang baba;+Ug pinaagi sa ilang dila gisulayan nila ang pagpamakak kaniya.+ 37  Ug ang ilang kasingkasing dili maunongon kaniya;+Ug wala sila magmatinumanon sa iyang pakigsaad.+ 38  Apan siya maluluy-on;+ siya nagtabon sa sayop+ ug wala manglaglag.+Ug sa daghang higayon gipahilayo niya ang iyang kasuko,+Ug wala niya pukawa ang bug-os niyang kaaligutgot. 39  Ug kanunay siyang nahinumdom nga sila mga unod lamang,+Nga ang espiritu mogula ug dili na mobalik.+ 40  Pagkasubsob ang pagsukol nila batok kaniya didto sa kamingawan,+Ilang gipasakitan siya didto sa desyerto!+ 41  Ug sublisubli nga ilang gisulayan ang Diyos,+Ug ilang gipasakitan bisan ang Balaang Usa sa Israel.+ 42  Wala sila mahinumdom sa iyang kamot,+Sa adlaw nga gitubos niya sila gikan sa kaaway,+ 43  Kon giunsa niya pagpakita sa iyang mga ilhanan didto sa Ehipto+Ug sa iyang mga milagro didto sa kapatagan sa Zoan;+ 44  Ug kon giunsa niya paghimo nga dugo ang mga suba sa Nilo,+Aron dili sila makainom gikan sa ilang kaugalingong kasapaan.+ 45  Gipadala niya kanila ang mga langaw, aron kini mag-ut-ot kanila;+Ug mga baki, aron kini makapangdaot kanila.+ 46  Ug gihatag niya ang ilang abot ngadto sa mga uk-ok,Ug ang ilang gihagoan ngadto sa mga dulon.+ 47  Gipatay niya ang ilang kaparasan pinaagi sa ulan nga yelo+Ug ang ilang mga kahoyng sikomoro pinaagi sa ulan nga yelo.+ 48  Ug gitugyan niya ang ilang mga mananap nga luwanan ngadto sa ulan nga yelo+Ug ang ilang mga kahayopan ngadto sa taas kaayong hilanat. 49  Gipadangat niya kanila ang iyang nagdilaab nga kasuko,+Ang mabangis nga kasuko ug mahukmanong pagsaway ug kasakitan,+Ang tinudlo nga mga panon sa manulonda nga nagadalag katalagman.+ 50  Nag-andam siya ug dalan sa iyang kasuko.+Wala niya pugngi ang ilang kalag gikan sa kamatayon;Ug gitugyan niya ang ilang kinabuhi ngadto sa kamatay.+ 51  Sa kataposan gipatay niya ang tanang panganay sa Ehipto,+Ang sinugdanan sa ilang katakos sa pagsanay sa mga tolda ni Ham.+ 52  Human niana gipabiya niya ang iyang katawhan sama sa panon sa mga karnero,+Ug gitultolan sila sama sa usa ka panon didto sa kamingawan.+ 53  Ug siya nagpadayon sa pagtultol kanila diha sa kasegurohan, ug wala sila mobatig kahadlok;+Ug gitabonan sa dagat ang ilang mga kaaway.+ 54  Ug gidala niya sila ngadto sa iyang balaang teritoryo,+Niining bukirong rehiyon nga nabatonan sa iyang tuong kamot.+ 55  Ug tungod kanila inanay nga giabog niya ang mga nasod,+Ug gibahinbahin niya kanila ang panulondon+ pinaagi sa pising igsusukod,Mao nga gipapuyo niya ang mga tribo sa Israel sa kaugalingon nilang mga puloy-anan.+ 56  Ug misugod sila sa pagsulay ug sa pagsukol batok sa Diyos nga Labing Hataas,+Ug wala sila motuman sa iyang mga pahinumdom.+ 57  Kanunay usab sila nga motalikod ug nagmaluibon sama sa ilang mga katigulangan;+Mitipas sila sama sa usa ka luag nga busogan.+ 58  Ug nagpadayon sila sa pagpasuko kaniya pinaagi sa ilang hatag-as nga mga dapit,+Ug pinaagi sa ilang kinulit nga mga larawan nagpadayon sila sa pag-aghat kaniya sa pagpangabugho.+ 59  Ang Diyos nakadungog+ ug nasuko pag-ayo,+Ug gitamay niya sa hilabihan ang Israel.+ 60  Ug sa kataposan gitalikdan niya ang tabernakulo sa Shilo,+Ang tolda nga iyang gipuy-an taliwala sa yutan-ong mga tawo.+ 61  Ug gitugyan niya ang iyang kusog ngadto sa pagkabinihag+Ug ang iyang katahom ngadto sa kamot sa kaaway.+ 62  Ug gitugyan niya ang iyang katawhan ngadto sa espada,+Ug siya nasuko pag-ayo batok sa iyang panulondon.+ 63  Ang iyang mga batan-ong lalaki gilamoy sa kalayo,Ug wala hatagig pagdayeg ang iyang mga ulay.+ 64  Kon bahin sa iyang mga saserdote, sila nangapukan pinaagi sa espada,+Ug wala mohilak ang ilang mga balo nga babaye.+ 65  Unya nahigmata si Jehova nga samag gikan sa pagkatulog,+Sama sa usa ka tawong gamhanan nga nahuwasan sa bino.+ 66  Ug gipamatay niya ang iyang mga kaaway sa likod;+Gihatag niya kanila ang kaulawan hangtod sa panahong walay tino.+ 67  Ug gisalikway niya ang tolda ni Jose;+Ug ang tribo ni Epraim wala niya pilia.+ 68  Apan gipili niya ang tribo ni Juda,+Ang Bukid sa Zion, nga iyang gihigugma.+ 69  Ug gitukod niya ang iyang sangtuwaryo sama sa mga kahitas-an,+Sama sa yuta nga iyang gitukod hangtod sa panahong walay tino.+ 70  Ug busa gipili niya si David nga iyang alagad+Ug gikuha siya gikan sa mga toril sa mga karnero.+ 71  Gikan sa pagsunod sa mga karnero nga baye nga nagpasuso+Gidala niya siya aron mahimong magbalantay kang Jacob nga iyang katawhan+Ug kang Israel nga iyang panulondon.+ 72  Ug gibantayan niya sila sumala sa integridad sa iyang kasingkasing,+Ug gitultolan niya sila pinaagi sa kabatid sa iyang mga kamot.+

Mga Footnote