Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 69:1-36

Ngadto sa direktor sa Mga Lirio.+ Iya ni David. 69  Luwasa ako, Oh Diyos, kay ang mga tubig nakaabot hangtod sa akong kalag.+   Naunlod ako sa halawom nga lapok, diin walay kabarogan.+ Nahidangat ako sa halawom nga mga tubig, Ug gibanlas ako sa nagaagos nga sapa.+   Gikapoy na ako sa pagtuaw;+ Nauga na ang akong tutonlan. Nahalap na ang akong mga mata samtang naghulat sa akong Diyos.+   Kadtong mga nagdumot kanako nga walay pasikaranan labi pang daghan kay sa mga buhok sa akong ulo.+ Kadtong mga nagpahilom kanako, nga akong mga kaaway sa walay hinungdan, midaghan.+ Ang wala nako kuhaa pinaagi sa pagpanulis akong giuli.   Oh Diyos, ikaw nahibalo sa akong kabuangan, Ug ang akong pagkasad-an wala matago gikan kanimo.+   Oh nga dili unta maulawan silang nagalaom kanimo tungod kanako,+ Oh Soberanong Ginoo, Jehova sa mga panon.+ Oh nga dili unta mapaubos silang nagapangita kanimo tungod kanako,+ Oh Diyos sa Israel.+   Kay nag-antos ako sa kaulawan tungod kanimo,+ Ang pagkapinaubos nagtabon sa akong nawong.+   Alang sa akong mga igsoon ako nahimong usa ka laing tawo,+ Ug usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan.+   Kay ang tumang kasibot alang sa imong balay naglamoy kanako,+ Ug nahiagoman ko ang mga pakaulaw niadtong mga nagapakaulaw kanimo.+ 10  Ug naghilak ako uban ang pagpuasa sa akong kalag,+ Apan nahimo kadtong mga kaulawan alang kanako.+ 11  Sa diha nga ang sakong panapton gihimo kong besti, Niana nahimo ako nga usa ka panultihon alang kanila.+ 12  Sila nga nagalingkod sa ganghaan naghulohisgot bahin kanako,+ Ug ako mao ang ulohan sa mga awit sa mga palainom ug makahubog nga ilimnon.+ 13  Apan bahin kanako, nganha kanimo ako magaampo, Oh Jehova,+ Sa usa ka panahon nga dalawaton, Oh Diyos.+ Sa kadagaya sa imong mahigugmaong-kalulot tubaga ako uban ang kamatuoran sa imong pagluwas.+ 14  Luwasa ako gikan sa lapok, aron dili ako maunlod.+ Oh nga maluwas unta ako gikan kanila nga nagadumot kanako+ ug gikan sa halawom nga katubigan.+ 15  Oh nga dili unta ako ibanlas sa nagaagos nga sapa sa mga tubig,+ Ni lamyon ako sa kahiladman, Ni itak-om sa atabay ang baba niini sa ibabaw nako.+ 16  Tubaga ako, Oh Jehova, kay ang imong mahigugmaong-kalulot maayo man.+ Sumala sa gidaghanon sa imong mga kaluoy lingia ako,+ 17  Ug ayaw itago ang imong nawong gikan sa imong alagad.+ Kay ako ania sa kalisdanan, tubaga ako sa madali.+ 18  Magpaduol ka sa akong kalag, bakwia kini;+ Tungod sa akong mga kaaway tubsa ako.+ 19  Ikaw nahibalo sa pagpakaulaw kanako ug sa akong kaulawan ug sa akong pagkapinaubos.+ Kadtong tanan nga nagpakitag pagkamabatokon kanako anaa sa imong atubangan.+ 20  Ang pagpakaulaw nakapahugno sa akong kasingkasing, ug ang samad dili maalim.+ Ug nagpadayon ako sa paglaom nga may moduyog sa akong kasubo, apan walay mausa;+ Ug kon bahin sa mga maghuhupay, wala akoy nakaplagan.+ 21  Ug bahin sa pagkaon sila naghatag kanako ug tanom nga makahilo,+ Ug sa akong kauhaw gisulayan nila ang pagpainom kanako ug suka.+ 22  Himoa ang ilang lamesa sa atubangan nila nga usa ka bitik,+ Ug kon unsay alang sa ilang kaayohan nga usa ka lit-ag.+ 23  Mongitngit unta ang ilang mga mata aron dili makakita;+ Ug pakuroga kanunay ang ilang mga balat-ang.+ 24  Ibubo kanila ang imong mahukmanong pagsaway,+ Ug makaagpas unta kanila ang imong nagasilaob nga kasuko.+ 25  Mabiniyaan unta ang ilang pinarilang kampo;+ Ang ilang mga tolda mawad-an unta ug mga pumopuyo.+ 26  Kay ilang gigukod ang usa nga imong gihampak,+ Ug ginasugilon nila ang kasakitan niadtong imong gidughang. 27  Idugang ang kasaypanan ngadto sa ilang kasaypanan,+ Ug dili unta sila makadangat sa imong pagkamatarong.+ 28  Ipapala sila gikan sa basahon sa mga buhi,+ Ug dili unta sila mahisulat uban sa mga matarong.+ 29  Apan ako sinakit ug gisakitan.+ Hinaot ang imong pagluwas, Oh Diyos, magapanalipod kanako.+ 30  Pagadayegon ko ang ngalan sa Diyos uban sa usa ka awit,+ Ug pagapadakoon ko siya uban sa pagpasalamat.+ 31  Kini usab labi pang makapahimuot kang Jehova kay sa usa ka torong baka,+ Kay sa usa ka toreyong baka nga adunay mga sungay, nga pikas ang kuko.+ 32  Ang mga maaghop makakita gayod niini; sila magmaya.+ Kamo nga nagapangita sa Diyos, buhia usab sa kanunay ang inyong kasingkasing.+ 33  Kay si Jehova nagapatalinghog sa mga kabos,+ Ug dili gayod niya tamayon ang iyang mga binilanggo.+ 34  Ipadayeg siya sa langit ug sa yuta,+ Sa kadagatan ug sa tanan nga nagalihok diha kanila.+ 35  Kay pagaluwason sa Diyos ang Zion+ Ug pagatukoron ang mga siyudad sa Juda;+ Ug sila tinong mopuyo didto ug magapanag-iya niini.+ 36  Ug ang mga kaliwat sa iyang mga alagad magapanunod niini,+ Ug kadtong nahigugma sa iyang ngalan mao ang magapuyo niini.+

Mga Footnote