Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 22:1-31

Ngadto sa direktor sa Bayeng Osa sa Kaadlawon. Usa ka salmo ni David. 22  Diyos ko, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako?+ Nganong halayo ka gikan sa pagluwas kanako,+ Gikan sa mga pulong sa akong pag-agulo?+   Oh Diyos ko, ako nagtawag kanunay sa maadlaw, ug wala ka motubag;+ Ug sa magabii, ug wala ako magahilom.+   Apan ikaw balaan,+ Nga nagapuyo sa mga pagdayeg sa Israel.+   Diha kanimo misalig ang among mga amahan;+ Sila misalig, ug kanunay mo silang gitagan-an ug kaikyasan.+   Nganha kanimo sila mituaw,+ ug sila naluwas;+ Diha kanimo sila misalig, ug sila wala modangat sa kaulawan.+   Apan ako usa ka ulod,+ ug dili tawo, Usa ka kaulawan sa mga tawo ug tinamay sa katawhan.+   Kadtong tanan nga nakakita kanako, sila nagyubit kanako;+ Ginabuka nila pag-ayo ang ilang mga baba, ginalingolingo nila ang ilang ulo:+   “Iyang gitugyan ang iyang kaugalingon kang Jehova.+ Tagan-an unta Niya siyag kaikyasan!+ Luwason unta niya siya, sanglit siya nahimuot man kaniya!”+   Kay ikaw mao ang Usa nga nagpagula kanako gikan sa tiyan,+ Ang Usa nga naghimo kanako nga mosalig samtang diha pa sa mga suso sa akong inahan.+ 10  Gikan sa tagoangkan gitugyan na ako kanimo;+ Gikan sa tiyan sa akong inahan ikaw mao na ang akong Diyos.+ 11  Ayaw pagpahilayo kanako, kay ang kasakitan haduol,+ Kay wala nay laing magtatabang.+ 12  Daghang toreyong baka nagalibot kanako;+ Ang mga kusganon sa Basan mialirong kanako.+ 13  Gibuka nila ang ilang baba batok kanako,+ Ingon sa usa ka leyon nga nagakuniskunis ug nagangulob.+ 14  Gibubo ako sama sa tubig,+ Ug ang tanan kong kabukogan nangalisa.+ Ang akong kasingkasing nahimong sama sa talo;+ Kini natunaw sa kinahiladman sa kahiladman nakong mga bahin.+ 15  Ang akong kusog nauga sama sa bika,+ Ug ang akong dila mitapot sa akong mga lagos;+ Ug sa abog sa kamatayon gipahimutang mo ako.+ 16  Kay gilibotan ako ug mga iro;+ Gilikosan ako sa panon sa mga mamumuhat ug daotan.+ Ingon sa usa ka leyon sila nagapaak sa akong mga kamot ug mga tiil.+ 17  Ako makaihap sa tanan kong mga bukog.+ Sila nagatan-aw, sila nagasud-ong kanako.+ 18  Gibahinbahin nila ang akong besti sa ilang taliwala,+ Ug giripahan nila ang akong sapot.+ 19  Apan ikaw, Oh Jehova, Oh ayaw pagpahilayo.+ Oh ikaw nga akong kusog,+ pagdali sa pagtabang kanako.+ 20  Luwasa ang akong kalag gikan sa espada,+ Ang akong bugtong nga kalag gikan sa kuyamas sa iro;+ 21  Luwasa ako gikan sa baba sa leyon,+ Ug gikan sa mga sungay sa mga ihalas nga torong baka tubaga ug luwasa gayod ako.+ 22  Ipahayag ko ang imong ngalan+ ngadto sa akong mga igsoon;+ Sa taliwala sa kongregasyon pagadayegon ko ikaw.+ 23  Kamong nangahadlok kang Jehova, dayega ninyo siya!+ Kamong tanan nga binhi ni Jacob, himayaa siya!+ Ug kahadloki ninyo siya, kamong tanan nga binhi sa Israel.+ 24  Kay wala niya tamaya+ Ni dumti ang kasakitan sa sinakit;+ Ug wala niya itago ang iyang nawong gikan kaniya,+ Ug sa dihang siya mituaw kaniya aron sa pagpakitabang siya namati.+ 25  Gikan kanimo ang akong pagdayeg moabot diha sa dakong kongregasyon;+ Ang akong mga panaad pagabayran ko sa atubangan nilang nangahadlok kanimo.+ 26  Ang mga maaghop mokaon ug mangatagbaw;+ Kadtong nagapangita kaniya modayeg kang Jehova.+ Mabuhi unta ang inyong mga kasingkasing hangtod sa kahangtoran.+ 27  Ang tanang kinatumyan sa yuta mahinumdom ug mobalik kang Jehova.+ Ug ang tanang kabanayan sa mga nasod moyukbo sa imong atubangan.+ 28  Kay ang pagkahari iya ni Jehova,+ Ug siya nagagahom sa mga nasod.+ 29  Ang tanang matambok sa yuta magakaon ug moyukbo;+ Kadtong tanan nga manganaog ngadto sa abog moyukbo sa iyang atubangan,+ Ug walay usa nga arang makatipig nga buhi sa iyang kaugalingong kalag.+ 30  Usa ka binhi magaalagad kaniya;+ Ang usa ka pagmantala mahitungod kang Jehova pagahimoon ngadto sa sunod nga kaliwatan.+ 31  Sila mangabot ug magasugilon mahitungod sa iyang pagkamatarong+ Ngadto sa katawhan nga matawo, nga siya nagbuhat niini.+

Mga Footnote