Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 18:1-50

Ngadto sa direktor. Iya sa alagad ni Jehova, iya ni David, nga misulti kang Jehova sa mga pulong niini nga awit sa adlaw nga si Jehova nagluwas kaniya gikan sa kamot sa tanan niyang kaaway ug gikan sa kamot ni Saul.+ Ug siya nag-ingon: 18  Mahalon ko ikaw, Oh Jehova nga akong kusog.+   Si Jehova mao ang akong dakong bato ug ang akong salipdanan ug ang akong Magtatagana ug kaikyasan.+Ang akong Diyos mao ang akong bato. Modangop ako kaniya,+Akong taming ug akong sungay sa kaluwasan, akong luwas nga hataas nga dapit.+   Sa Usa nga pagadayegon, si Jehova, motawag ako,+Ug pagaluwason ako gikan sa akong mga kaaway.+   Ang mga higot sa kamatayon milikos kanako;+Ang kusog nga mga pagbaha sa walay-silbi nga mga tawo nagpadayon usab sa paglisang kanako.+   Ang mga higot sa Sheol milikop kanako;+Naatubang ko ang mga lit-ag sa kamatayon.+   Sa akong kasakitan ako nagpadayon sa pagsangpit kang Jehova,Ug sa akong Diyos ako nagpadayon sa pagtuaw alang sa tabang.+Gikan sa iyang templo iyang gidungog ang akong tingog,+Ug ang pagtuaw ko sa iyang atubangan alang sa tabang karon midangat sa iyang mga igdulungog.+   Ug ang yuta natay-og ug nauyog,+Ug ang mga patukoranan sa kabukiran mikurog,+Ug kini sila nangatay-og ngadto-nganhi tungod kay nasuko siya.+   Miutbo ang aso gikan sa mga buho sa iyang ilong, ug ang kalayo gikan sa iyang baba nanglamoy;+Misilaob ang mga baga gikan kaniya.   Ug iyang gibawog ang kalangitan ug siya nanaog.+Ug ang mabagang kangiob diha sa ilalom sa iyang mga tiil. 10  Ug siya miabot nga nagsakay sa usa ka kerubin ug miabot nga naglupad,+Ug siya miabot nga naglupad sakay sa mga pako sa espiritu.+ 11  Unya gihimo niya ang kangitngit nga iyang tagoanang dapit,+Ang tibuok palibot niya ingon nga iyang balongbalong,Ang naglugitom nga katubigan, ang mabaga nga kapanganoran.+ 12  Gikan sa kasanag sa iyang atubangan miagi ang iyang mga panganod,+Ang ulan nga yelo ug ang nagsigang mga baga sa kalayo.+ 13  Ug didto sa kalangitan si Jehova midalugdog,+Ug ang Labing Hataas nagpagula sa iyang tingog,+Ulan nga yelo ug nagsiga nga mga baga sa kalayo. 14  Ug siya nagpadayon sa pagpana sa iyang mga udyong, aron iyang mapatibulaag sila;+Ug ang mga kilat iyang gipakidlap, aron iyang ipahinabo nga magkaguliyang sila.+ 15  Ug ang mga salog sa kasapaan nakita,+Ug ang mga patukoranan sa mabungahong yuta nadayag+Gumikan sa imong pagbadlong, Oh Jehova, gumikan sa bulhot sa gininhawa sa mga buho sa imong ilong.+ 16  Mikawhat siya gikan sa kahitas-an, gikuha niya ako,+Gihaw-as niya ako gikan sa dakong katubigan.+ 17  Giluwas niya ako gikan sa akong kaaway nga kusganon,+Ug gikan niadtong nagdumot kanako; tungod kay sila mas kusganon kay kanako.+ 18  Sila nagpadayon sa pagpakigharong kanako sa adlaw sa akong katalagman,+Apan si Jehova nagpaluyo kanako.+ 19  Ug siya nagpagawas kanako ngadto sa haluag nga dapit;+Siya nagluwas kanako, tungod kay siya nahimuot kanako.+ 20  Si Jehova magaganti kanako sumala sa akong pagkamatarong;+Sumala sa kahinlo sa akong mga kamot siya magabalos kanako.+ 21  Kay nagsubay ako sa mga dalan ni Jehova,+Ug sa pagkadaotan wala ako mobiya sa akong Diyos.+ 22  Kay ang tanan niyang hudisyal nga mga hukom ania sa akong atubangan,+Ug dili ko isalikway ang iyang mga lagda gikan kanako.+ 23  Ug kaniya pamatud-an ko ang akong kaugalingon nga walay-ikasaway,+Ug ilikay ko ang akong kaugalingon gikan sa sayop.+ 24  Ug si Jehova magabalos kanako sumala sa akong pagkamatarong,+Sumala sa kahinlo sa akong mga kamot atubangan sa iyang mga mata.+ 25  Sa maunongon ikaw magmaunongon;+Sa walay-ikasaway, sa tawo nga lig-on ug lawas ikaw makiglabot nga walay-ikasaway;+ 26  Sa usa nga nagpabiling mahinlo ikaw magpakita nga mahinlo;+Ug sa usa nga baliko ikaw magpakita nga baliko;+ 27  Kay ang sinakit nga katawhan imong pagaluwason;+Apan imong pagapaubson ang mga mata nga mapahitas-on.+ 28  Kay ikaw magdagkot sa akong lampara, Oh Jehova;+Ang akong Diyos magahayag sa akong kangitngit.+ 29  Kay pinaagi kanimo makaasdang ako batok sa usa ka pundok sa mga bandido;+Ug pinaagi sa akong Diyos makakatkat ako ug paril.+ 30  Kon bahin sa matuod nga Diyos, hingpit ang iyang dalan;+Ang pulong ni Jehova dinalisay.+Siya usa ka taming alang sa tanan nga modangop kaniya.+ 31  Kay kinsa ang Diyos gawas kang Jehova?+Ug kinsa ang bato gawas sa atong Diyos?+ 32  Ang matuod nga Diyos mao ang Usa nga sa kahugot nagabakos kanako sa kusog,+Ug itugot niya nga mahingpit ang akong dalan,+ 33  Nga magahimo sa akong mga tiil ingon sa mga tiil sa mga bayeng osa,+Ug sa mga dapit nga hataas alang kanako siya nagpadayon sa pagpabarog kanako.+ 34  Siya nagatudlo sa akong mga kamot sa pagpakiggubat,+Ug ang akong mga bukton nagbawog sa busogan nga tumbaga.+ 35  Ug ihatag mo kanako ang imong taming sa kaluwasan,+Ug ang imong tuong kamot magalig-on kanako,+Ug ang imong pagpaubos magapadako kanako.+ 36  Ikaw magatagana ug igong luna alang sa akong mga lakang sa ilalom nako,+Ug dili gayod mangurog ang akong mga buolbuol.+ 37  Gukdon ko ang akong mga kaaway ug apson ko sila;Ug dili ako mopauli hangtod nga mapuo sila.+ 38  Dugmokon ko sila aron dili na sila makabangon;+Mangapukan sila sa ilalom sa akong mga tiil.+ 39  Ug baksan mo ako sa kusog alang sa pagpakiggubat;Imong lup-ogon sa ilalom nako kadtong motindog batok kanako.+ 40  Ug kon bahin sa akong mga kaaway, tinong ihatag mo kanako ang ilang tangkugo;+Ug kon bahin niadtong nagadumot sa hilabihan kanako, pahilomon ko sila.+ 41  Sila motuaw alang sa tabang, apan walay manluluwas,+Ngadto kang Jehova, apan siya dili gayod motubag kanila.+ 42  Ug dugmokon ko sila nga pino ingon sa abog atubangan sa hangin;+Ingon sa lapok sa kadalanan iyabo ko sila.+ 43  Itagana mo kanako ang kaikyasan gikan sa pagpangitag-sayop sa katawhan.+Itudlo mo ako nga pangulo sa mga nasod.+Usa ka katawhan nga wala ko hiilhi—sila magaalagad kanako.+ 44  Sa hulungihong lamang magmasinugtanon sila kanako;+Manganhi kanako ang mga langyaw nga mangupoy sa kahadlok.+ 45  Ang mga langyaw mangahanaw,Ug manggula sila nga magapangurog gikan sa ilang mga kuta.+ 46  Si Jehova buhi,+ ug dalayegon ang akong Bato,+Ug pagabayawon unta ang Diyos sa akong kaluwasan.+ 47  Ang matuod nga Diyos mao ang Maghahatag ug mga buhat sa pagpanimalos alang kanako;+Ug pagabuntogon niya ang mga katawhan sa ilalom nako.+ 48  Siya nagatagana ug kaikyasan alang kanako gikan sa akong mga kaaway nga nasuko;+Ituboy mo ako ibabaw niadtong motindog batok kanako,+Gikan sa mapintas nga tawo ikaw magaluwas kanako.+ 49  Mao nga dayegon ko ikaw taliwala sa mga nasod, Oh Jehova,+Ug sa imong ngalan magaawit ako ug mga pagdayeg.+ 50  Siya nagabuhat ug dagkong mga buhat sa kaluwasan alang sa iyang hari+Ug nagapakitag mahigugmaong-kalulot ngadto sa iyang dinihogan,+Kang David ug sa iyang binhi hangtod sa panahong walay tino.+

Mga Footnote