Salmo 144:1-15

Iya ni David. 144  Dalayegon si Jehova nga akong Bato,+Nga nagatudlo sa akong mga kamot sa pagpakig-away,+Sa akong mga tudlo sa pagpakiggubat;   Ang akong mahigugmaong-kalulot ug akong salipdanan,+Ang akong luwas nga hataas nga dapit ug akong Magtatagana ug kaikyasan,+Ang akong taming+ ug ang Usa nga akong gidangpan,+Ang Usa nga nagabuntog ug mga katawhan sa ilalom nako.+   Oh Jehova, unsa ang tawo nga ikaw magatagad man kaniya,+Ang anak sa may-kamatayong tawo+ nga ikaw magapabili man kaniya?   Ang tawo susama lamang sa usa ka hinungaw;+Ang iyang mga adlaw sama sa lumalabay nga anino.+   Oh Jehova, bawoga ang imong kalangitan aron manaog ka;+Hikapa ang kabukiran aron moaso sila.+   Pakidlapa ang kilat aron mapatibulaag mo sila;+Ipadala ang imong mga udyong aron mapagubot mo sila.+   Ituy-od ang imong mga kamot gikan sa kahitas-an;+Pagawasa ako ug luwasa ako gikan sa daghang katubigan,+Gikan sa kamot sa mga langyaw,+   Kansang baba nagasulti sa dili matuod+Ug kansang tuong kamot maoy tuong kamot sa kabakakan.+   Oh Diyos, awitan ko ikaw ug usa ka bag-ong awit.+Sa tulonggon nga may napulo ka kuldas ako magaawit ug mga pagdayeg kanimo,+ 10  Ang Usa nga nagahatag ug kaluwasan sa mga hari,+Ang Usa nga nagapagawas kang David nga iyang alagad gikan sa makamatay nga espada.+ 11  Pagawasa ako ug luwasa ako gikan sa kamot sa mga langyaw,+Kansang baba nagasulti sa dili matuod+Ug kansang tuong kamot maoy tuong kamot sa kabakakan,+ 12  Nga nagaingon: “Ang among mga anak nga lalaki maoy sama sa gagmayng mga tanom nga nanubo na sa ilang pagkabatan-on,+Ang among mga anak nga babaye maoy sama sa mga haligi sa eskina nga gikulit ingon sa estilo sa palasyo, 13  Ang among mga dapa napuno, nga nagataganag nagkadaiyang mga matang sa mga abot,+Ang among mga panon sa kahayopan nagasanay nga linibo, tinagpulo ka libo ka pilo, diha sa among kadalanan, 14  Ang among mga baka gipabug-atan, nga walay nagisian ug walay nakuhaan,+Ug walay pagtuaw diha sa among mga plasa.+ 15  Malipayon ang katawhan nga sama gayod niana!”Malipayon ang katawhan kansang Diyos mao si Jehova!+

Mga Footnote