Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 119:1-176

א [ʼAʹleph] 119  Malipayon ang mga walay-ikasaway diha sa ilang dalan,+ Ang mga nagasubay sa balaod ni Jehova.+   Malipayon ang mga nagasunod sa iyang mga pahinumdom;+ Sila nagpadayon pagpangita kaniya sa bug-os nga kasingkasing.+   Sa pagkatinuod sila wala magbuhat ug pagkadili-matarong.+ Sila naglakaw sa iyang mga dalan.+   Ikaw mamandoon nga naghatag sa imong mga sugo+ Aron mainampingong pagatumanon.+   Oh nga lig-on untang natukod ang akong mga dalan+ Aron sa pagtuman sa imong mga regulasyon!+   Sa ingon ako dili maulawan,+ Sa dihang magatamod ako sa tanan mong mga sugo.+   Pagadayegon ko ikaw uban ang katul-id sa kasingkasing,+ Sa pagkakat-on ko sa imong matarong nga hudisyal nga mga hukom.+   Pagasundon ko kanunay ang imong mga regulasyon.+ Oh ayaw ako biyai sa bug-os.+ ב [Behth]   Unsaon paghinlo sa usa ka batan-ong lalaki+ sa iyang alagianan? Pinaagi sa pagpadayon sa pagbantay subay sa imong pulong.+ 10  Ako nangita kanimo uban sa bug-os kong kasingkasing.+ Ayaw itugot nga ako mahisalaag gikan sa imong mga sugo.+  11  Gitipigan ko ang imong pulong sa akong kasingkasing,+ Aron dili ako makasala batok kanimo.+  12  Dalayegon ikaw, Oh Jehova. Tudloi ako sa imong mga regulasyon.+  13  Pinaagi sa akong mga ngabil gipahayag ko+ Ang tanang hudisyal nga mga hukom sa imong baba.+  14  Nagsadya ako sa dalan sa imong mga pahinumdom,+ Nga sama gayod sa tanang ubang bililhong mga butang.+  15  Sa imong mga sugo magapalandong ako,+ Ug magatamod ako sa imong mga alagianan.+  16  Ako nagakalipay sa imong mga lagda.+ Dili ko kalimtan ang imong pulong.+ ג [Giʹmel]  17  Buhata kon unsay nahiangay ngadto sa imong alagad, aron mabuhi ako+ Ug aron makatuman ako sa imong pulong.+  18  Bukha ang akong mga mata, aron makatan-aw ako+ Sa katingalahang mga butang gikan sa imong balaod.+  19  Ako usa lamang ka langyawng pumoluyo sa yuta.+ Ayaw itago ang imong kasugoan gikan kanako.+  20  Nagun-ob ang akong kalag sa pagpangandoy+ Sa imong hudisyal nga mga hukom sa tanang panahon.+  21  Ikaw nagbadlong sa tinunglo nga mga mapangahason,+ Nga mitipas gikan sa imong kasugoan.+  22  Kuhaa ang kaulawan ug pagkatinamay gikan kanako,+ Kay ako nagsunod sa imong mga pahinumdom.+  23  Nanglingkod bisan ang mga prinsipe; sila nagsultihanay batok kanako.+ Kon bahin sa imong alagad, siya nagpalandong sa imong mga regulasyon.+  24  Dugang pa, gikalipayan ko ang imong mga pahinumdom,+ Nga samag mga tawo nga akong mga magtatambag.+ ד [Daʹleth]  25  Ang akong kalag mitapot sa abog.+ Tipigi akong buhi sumala sa imong pulong.+  26  Ako nagpahayag sa akong mga dalan, aron tubagon mo ako.+ Tudloi ako sa imong mga regulasyon.+  27  Pasabta ako sa dalan sa imong mga sugo,+ Aron makapalandong ako sa katingalahan mong mga buhat.+  28  Walay tulog ang akong kalag tungod sa kaguol.+ Bangona ako sumala sa imong pulong.+  29  Kuhaa ang bakak nga dalan gikan kanako,+ Ug kaluy-i ako pinaagi sa imong balaod.+  30  Ang dalan sa pagkamatinumanon akong napili.+ Ang imong hudisyal nga mga hukom giisip ko nga angay.+  31  Mitapot ako sa imong mga pahinumdom.+ Oh Jehova, ayaw ako pakaulawi.+  32  Modalagan ako sa dalan sa imong kasugoan,+ Kay gipadako mo ang akong kasingkasing.+ ה [Heʼ]  33  Tudloi ako, Oh Jehova, sa dalan sa imong mga regulasyon,+ Aron makatuman ako niini hangtod sa kataposan.+  34  Pasabta ako, aron mabantayan ko ang imong balaod+ Ug makatuman ako niini sa bug-os nga kasingkasing.+  35  Palakta ako sa agianan sa imong kasugoan,+ Kay kini akong gikahimut-an.+  36  Ikiling ang akong kasingkasing sa imong mga pahinumdom,+ Ug dili sa mga ganansiya.+  37  Ilikay ang akong mga mata gikan sa pagtan-aw sa butang nga walay-pulos;+ Tipigi akong buhi diha sa imong dalan.+  38  Tumana ang imong pulong ngadto sa imong alagad+ Nga nagatultol sa pagkahadlok kanimo.+  39  Kuhaa ang akong kaulawan, nga akong gikahadlokan,+ Kay maayo ang imong hudisyal nga mga hukom.+  40  Tan-awa! Ako nangandoy sa imong mga sugo.+ Tipigi akong buhi sa imong pagkamatarong.+ ו [Waw]  41  Ug hinaot modangat kanako ang imong mahigugmaong-kalulot, Oh Jehova,+ Ang imong pagluwas sumala sa imong pulong,+  42  Aron makatubag ako sa nagapakaulaw kanako pinaagi sa usa ka pulong,+ Kay ako nagsalig sa imong pulong.+  43  Ug ayaw kuhaa sa bug-os ang pulong sa kamatuoran gikan sa akong baba,+ Kay ako naghulat sa imong hudisyal nga hukom.+  44  Ug pagatumanon ko sa kanunay ang imong balaod,+ Hangtod sa panahong walay tino, bisan hangtod sa kahangtoran.+  45  Ug magalakaw ako sa haluag nga dapit,+ Kay ako nangita sa imong mga sugo.+  46  Pagahisgotan ko ang imong mga pahinumdom sa atubangan sa mga hari,+ Ug dili ako maulaw.+  47  Ug ipakita ko ang kahinangop sa imong kasugoan+ Nga akong gihigugma.+  48  Ug pagabayawon ko ang akong mga kamot sa imong kasugoan nga akong gihigugma,+ Ug palandongon ko ang imong mga regulasyon.+ ז [Zaʹyin]  49  Hinumdomi ang pulong ngadto sa imong alagad,+ Nga alang niini imo akong gipahulat.+  50  Kini maoy nakahupay kanako sa akong kasakitan,+ Kay ang imong pulong nagtipig kanako nga buhi.+  51  Ang mga mapangahason nagyubit sa hilabihan kanako.+ Ako wala motipas gikan sa imong balaod.+  52  Ako nahinumdom sa imong hudisyal nga mga hukom sukad sa panahong walay tino, Oh Jehova,+ Ug nakaplagan ko ang kahupayan alang sa akong kaugalingon.+  53  Gihakgom ako sa nagdilaab nga kainit tungod sa mga daotan,+ Nga nagabiya sa imong balaod.+  54  Ang imong mga regulasyon nahimong mga awit sa pagdayeg alang kanako+ Sa balay sa akong mga pagpuyo ingong langyaw.+  55  Sa kagabhion gihinumdoman ko ang imong ngalan, Oh Jehova,+ Aron makatuman ako sa imong balaod.+  56  Kini nahimong akoa gayod, Kay gibantayan ko ang imong mga sugo.+ ח [Chehth]  57  Si Jehova mao ang akong bahin;+ Gisaad ko nga tumanon ang imong mga pulong.+  58  Gipalukmay ko ang imong nawong sa bug-os kong kasingkasing.+ Kaluy-i ako sumala sa imong pulong.+  59  Gipalandong ko ang akong mga dalan,+ Aron ikapabalik ko ang akong mga tiil sa imong mga pahinumdom.+  60  Nagdali ako, ug wala ako maglangan+ Sa pagtuman sa imong kasugoan.+  61  Ang mga higot sa mga daotan gilikos kanako.+ Ang imong balaod wala ko kalimti.+  62  Sa tungang gabii mobangon ako aron sa pagpasalamat kanimo+ Tungod sa matarong nimong hudisyal nga mga hukom.+  63  Kauban ako sa tanan nga nahadlok kanimo,+ Ug sa mga nagatuman sa imong mga sugo.+  64  Oh Jehova, ang yuta napuno sa imong mahigugmaong-kalulot.+ Tudloi ako sa imong mga regulasyon.+ ט [Tehth]  65  Ang imong pakiglabot sa imong alagad maayo gayod,+ Oh Jehova, sumala sa imong pulong.+  66  Tudloi ako sa pagkamaayo,+ pagkamay-salabotan+ ug kahibalo,+ Kay ako nagpasundayag ug pagtuo sa imong kasugoan.+  67  Sa wala pa ako mailalom sa kasakitan nakasala ako nga dili tinuyo,+ Apan karon nagatuman ako sa imong pulong.+  68  Ikaw maayo ug nagabuhat ug maayo.+ Tudloi ako sa imong mga regulasyon.+  69  Ang mapangahason naghugaw kanako pinaagi sa kabakakan.+ Kon bahin kanako, pagabantayan ko ang imong mga sugo sa bug-os kong kasingkasing.+  70  Ang ilang kasingkasing dili na mobati sama sa tambok.+ Ako, sa akong bahin, nagakalipay sa imong balaod.+  71  Maayo alang kanako nga gisakit ako,+ Aron makakat-on ako sa imong mga regulasyon.+  72  Ang balaod+ sa imong baba maayo alang kanako,+ Labaw pa kay sa linibo ka pirasong bulawan ug plata.+ י [Yohdh]  73  Ang imong mga kamot nagbuhat kanako, ug sila lig-ong nagpahimutang kanako.+ Pasabta ako, aron makakat-on ako sa imong kasugoan.+  74  Kadtong nahadlok kanimo mao ang nakakita kanako ug nagamaya,+ Kay nagahulat ako sa imong pulong.+  75  Ako nahibalo gayod, Oh Jehova, nga ang imong hudisyal nga mga hukom maoy pagkamatarong+ Ug nga sa pagkamatinumanon gisakit mo ako.+  76  Palihog, hupayon mo unta ako sa imong mahigugmaong-kalulot,+ Sumala sa imong pulong ngadto sa imong alagad.+  77  Ipadangat kanako ang imong mga kaluoy, aron ako makapadayong buhi;+ Kay ang imong balaod akong gikalipayan.+  78  Pakaulawi ang mga mapangahason, tungod kay gipahisalaag nila ako sa wala lamay hinungdan.+ Kon bahin kanako, palandongon ko ang imong mga sugo.+  79  Kadtong nahadlok kanimo mobalik unta kanako,+ Kadtong nahibalo usab sa imong mga pahinumdom.+  80  Ang akong kasingkasing mahimo untang walay-ikasaway sa imong mga regulasyon,+ Aron dili ako maulawan.+ כ [Kaph]  81  Ang akong kalag gikapoy sa pagpangandoy sa imong kaluwasan;+ Ako nagahulat sa imong pulong.+  82  Ang akong mga mata gikapoy sa pagpangandoy sa imong pulong,+ Samtang ako nagaingon: “Kanus-a mo ako hupayon?”+  83  Kay ako nahisama sa botelya nga panit+ nga gipaasohan. Wala ko kalimti ang imong mga regulasyon.+  84  Pipila na ba lamang ang mga adlaw sa imong alagad?+ Kanus-a ba nimo ipatuman ang paghukom batok niadtong mga nagalutos kanako?+  85  Ang mga mapangahason nagkalot ug mga gahong aron sa pagsikop kanako,+ Kadtong wala magasubay sa imong balaod.+  86  Ang tanan mong kasugoan maoy kasaligan.+ Sa wala lamay hinungdan sila naglutos kanako. Oh tabangi ako.+  87  Diriyot na nila ako malaglag sa yuta;+ Apan wala ako mobiya sa imong mga sugo.+  88  Sumala sa imong mahigugmaong-kalulot tipigi akong buhi,+ Aron makatuman ako sa pahinumdom sa imong baba.+ ל [Laʹmedh]  89  Hangtod sa panahong walay tino, Oh Jehova,+ Ang imong pulong nahimutang sa kalangitan.+  90  Ang imong pagkamatinumanon maoy sa sunodsunod nga mga kaliwatan.+ Ikaw lig-ong nagpahimutang sa yuta, aron kini magpadayon.+  91  Sumala sa imong hudisyal nga mga hukom sila nagpadayon hangtod niining adlawa,+ Kay silang tanan maoy imong mga alagad.+  92  Kon ang imong balaod dili pa ang akong gikalipayan,+ Nan nahanaw na unta ako tungod sa akong kasakitan.+  93  Dili ko kalimtan ang imong mga sugo+ hangtod sa panahong walay tino, Kay pinaagi kanila gitipigan mo ako nga buhi.+  94  Imo ako. Oh luwasa ako,+ Tungod kay gipangita ko ang imong mga sugo.+  95  Ang daotan naghulat kanako, aron sa paglaglag kanako.+ Ako nagpadayon pagtagad sa imong mga pahinumdom.+  96  Nakita ko ang kataposan sa bug-os nga pagkahingpit.+ Ang imong sugo halapad kaayo. מ [Mem]  97  Gihigugma ko gayod ang imong balaod!+ Kini ang akong gipalandong sa tibuok nga adlaw.+  98  Ang imong sugo naghimo kanako nga mas maalamon kay sa akong mga kaaway,+ Kay akoa kini hangtod sa panahong walay tino.+  99  Ako nakabaton ug hait nga salabotan nga labaw pa kay sa tanan kong mga magtutudlo,+ Kay maoy akong gipalandong ang imong mga pahinumdom.+ 100  Ako nagagawi nga labi pang masinaboton kay sa mga tigulang,+ Kay gituman ko ang imong mga sugo.+ 101  Gipugngan ko ang akong mga tiil gikan sa tanang daotan nga alagianan,+ Aron makatuman ako sa imong pulong.+ 102  Ako wala motipas gikan sa imong hudisyal nga mga hukom,+ Kay ikaw nagtudlo kanako.+ 103  Pagkalalim sa imong mga pulong diha sa akong alingagngag, Labaw pa kay sa dugos sa akong baba!+ 104  Tungod sa imong mga sugo nagagawi ako nga masinaboton.+ Mao nga gidumtan ko ang tanang bakak nga alagianan.+ נ [Nun] 105  Ang imong pulong maoy lampara sa akong tiil,+ Ug kahayag sa akong alagianan.+ 106  Ako nakahimog gipanumpaang pahayag, ug pagatumanon ko kini,+ Aron sa pagtuman sa imong matarong nga hudisyal nga mga hukom.+ 107  Ako gisakit sa hilabihan.+ Oh Jehova, tipigi akong buhi sumala sa imong pulong.+ 108  Kahimut-i intawon ang kinabubut-ong mga halad sa akong baba, Oh Jehova,+ Ug tudloi ako sa imong hudisyal nga mga hukom.+ 109  Ang akong kalag sa kanunay ania sa akong kamot;+ Apan wala ko kalimti ang imong balaod.+ 110  Ang mga daotan nagbutang ug bitik alang kanako,+ Apan wala ako motipas gikan sa imong mga sugo.+ 111  Gidawat ko ang imong mga pahinumdom ingon nga katigayonan hangtod sa panahong walay tino,+ Kay sila mao ang kasadya sa akong kasingkasing.+ 112  Gikiling ko ang akong kasingkasing sa pagbuhat sa imong mga regulasyon+ Hangtod sa panahong walay tino, hangtod sa kataposan.+ ס [Saʹmekh] 113  Gidumtan ko ang mga dili bug-os ug kasingkasing,+ Apan ang imong balaod akong gihigugma.+ 114  Ikaw mao ang akong tagoanang dapit ug ang akong taming.+ Kay ako naghulat sa imong pulong.+ 115  Pahilayo kanako, kamong mga mamumuhat ug daotan,+ Aron makatuman ako sa kasugoan sa akong Diyos.+ 116  Sapnaya ako sumala sa imong pulong, aron ako magpadayong buhi,+ Ug ayaw ako pakaulawi tungod sa akong paglaom.+ 117  Lig-ona ako, aron maluwas ako,+ Ug mosud-ong ako sa imong mga regulasyon sa kanunay.+ 118  Gisalikway mo kadtong tanan nga mitipas sa imong mga regulasyon;+ Kay ang ilang pagkamalinglahon maoy kabakakan.+ 119  Ingon sa naglutawng yamukmok gihanaw mo ang tanang daotan sa yuta.+ Busa gihigugma ko ang imong mga pahinumdom.+ 120  Ang akong unod nangurog gumikan sa kahadlok kanimo;+ Ug tungod sa imong hudisyal nga mga hukom nahadlok ako.+ ע [ʽAʹyin] 121  Gipatuman ko ang paghukom ug ang pagkamatarong.+ Oh ayaw ako itugyan ngadto sa mga nagapanikas kanako!+ 122  Magsilbi ka nga usa ka garantiya sa imong alagad alang sa kaayohan.+ Dili unta ako tikasan sa mga mapangahason.+ 123  Ang akong mga mata gikapoy sa pagpangandoy sa imong pagluwas+ Ug sa imong matarong nga mga pulong.+ 124  Buhata sa imong alagad sumala sa imong mahigugmaong-kalulot,+ Ug tudloi ako sa imong mga regulasyon.+ 125  Ako imong alagad.+ Pasabta ako,+ Aron mahibalo ako sa imong mga pahinumdom.+ 126  Panahon na nga si Jehova molihok.+ Sila naglapas sa imong balaod.+ 127  Mao nga gihigugma ko ang imong kasugoan+ Labaw pa kay sa bulawan, sa dinalisayng bulawan.+ 128  Mao nga giisip ko nga matul-id ang tanang sugo mahitungod sa tanang butang;+ Gidumtan ko ang tanang bakak nga alagianan.+ פ [Peʼ] 129  Katingalahan ang imong mga pahinumdom.+ Mao nga gituman sila sa akong kalag.+ 130  Ang pagbutyag sa imong mga pulong magahatag ug kahayag,+ Nga nagapasabot sa mga walay kasinatian.+ 131  Gibuka ko pag-ayo ang akong baba, aron mohangos ako,+ Kay gipangandoy ko ang imong kasugoan.+ 132  Lingia ako ug kaluy-i ako,+ Sumala sa imong hudisyal nga mga hukom niadtong nahigugma sa imong ngalan.+ 133  Ipahimutang nga lig-on ang akong mga lakang diha sa imong mga pulong,+ Ug wala untay butang nga makadaot nga magagahom kanako.+ 134  Tubosa ako gikan ni bisan kinsa nga tikasan,+ Ug pagatumanon ko ang imong mga sugo.+ 135  Pasidlaka ang imong nawong ibabaw sa imong alagad,+ Ug tudloi ako sa imong mga regulasyon.+ 136  Mga inagay sa tubig nanaligdig gikan sa akong mga mata+ Tungod kay sila wala magtuman sa imong balaod.+ צ [Tsa·dhehʹ] 137  Matarong ka, Oh Jehova,+ Ug ang imong hudisyal nga mga hukom matul-id.+ 138  Ikaw nagsugo sa imong mga pahinumdom+ diha sa pagkamatarong Ug sa tuman nga pagkamatinumanon.+ 139  Ang akong kasibot miut-ot kanako,+ Tungod kay ang akong mga kaaway nahikalimot sa imong mga pulong.+ 140  Ang imong pulong dinalisay pag-ayo,+ Ug gihigugma kini sa imong alagad.+ 141  Ako walay-bili ug talamayon.+ Ang imong mga sugo wala ko kalimti.+ 142  Ang imong pagkamatarong maoy pagkamatarong hangtod sa panahong walay tino,+ Ug ang imong balaod maoy kamatuoran.+ 143  Midangat kanako ang kasakit ug kalisdanan.+ Gikalipayan ko ang imong kasugoan.+ 144  Ang pagkamatarong sa imong mga pahinumdom maoy hangtod sa panahong walay tino.+ Pasabta ako, aron ako magpadayong buhi.+ ק [Qohph] 145  Misangpit ako uban sa bug-os kong kasingkasing.+ Tubaga ako, Oh Jehova.+ Pagabantayan ko ang imong mga regulasyon.+ 146  Mitawag ako kanimo. Oh luwasa ako!+ Ug pagatumanon ko ang imong mga pahinumdom.+ 147  Ako misayo ug bangon sa pagbanagbanag sa kabuntagon,+ aron motuaw ako alang sa tabang.+ Kay naghulat ako sa imong mga pulong.+ 148  Nauna pa ang akong mga mata sa mga pagbantay sa gabii,+ Aron mapalandong ko ang imong mga pulong.+ 149  Oh patalinghogi ang akong tingog sumala sa imong mahigugmaong-kalulot.+ Oh Jehova, tipigi akong buhi sumala sa imong hudisyal nga mga hukom.+ 150  Kadtong nagapangagpas sa malaw-ayng panggawi+ nagpaduol; Sila halayo sa imong balaod.+ 151  Oh Jehova, ikaw haduol,+ Ug ang tanan mong kasugoan maoy kamatuoran.+ 152  Kanhi ako nahibalo na sa pipila sa imong mga pahinumdom,+ Kay gitukod mo sila hangtod sa panahong walay tino.+ ר [Rehsh] 153  Oh tan-awa ang akong kasakitan, ug luwasa ako;+ Kay wala ko kalimti ang imong balaod.+ 154  Oh dumalaha ang akong legal nga kaso ug tubosa ako;+ Tipigi akong buhi nga nahiuyon sa imong pulong.+ 155  Halayo sa mga daotan ang kaluwasan,+ Kay sila wala mangita sa imong mga regulasyon.+ 156  Daghan ang imong kaluoy, Oh Jehova.+ Oh tipigi akong buhi sumala sa imong hudisyal nga mga hukom.+ 157  Daghan ang akong mga maglulutos ug ang akong mga kaaway.+ Wala ako motipas gikan sa imong mga pahinumdom.+ 158  Akong nakita ang mga maluibon,+ Ug gibati ko ang dakong kasilag, tungod kay sila wala magtuman sa imong pulong.+ 159  Oh tan-awa nga gihigugma ko ang imong mga sugo.+ Oh Jehova, tipigi akong buhi sumala sa imong mahigugmaong-kalulot.+ 160  Ang diwa sa imong pulong maoy kamatuoran,+ Ug ang tanan nimong matarong nga hudisyal nga hukom maoy hangtod sa panahong walay tino.+ ש [Sin] o [Shin] 161  Ang mga prinsipe naglutos kanako sa wala lamay hinungdan,+ Apan ang akong kasingkasing nahadlok sa imong mga pulong.+ 162  Ako nagsadya tungod sa imong pulong+ Ingon sa usa nga nakakaplag ug daghang inagaw.+ 163  Gidumtan ko ang kabakakan,+ ug gikasilagan ko kini sa kanunay.+ Ang imong balaod akong gihigugma.+ 164  Makapito sa usa ka adlaw ginadayeg ko ikaw+ Tungod sa imong matarong nga hudisyal nga mga hukom.+ 165  Ang dagayang pakigdait iya niadtong nahigugma sa imong balaod,+ Ug alang kanila walay kapandolan.+ 166  Ako naglaom sa imong pagluwas, Oh Jehova,+ Ug akong ginatuman ang imong kasugoan.+ 167  Ang akong kalag nagbantay sa imong mga pahinumdom,+ Ug gihigugma ko sila sa hilabihan gayod.+ 168  Ako nagbantay sa imong mga sugo ug sa imong mga pahinumdom,+ Kay ang tanan kong dalan anaa sa imong atubangan.+ ת [Taw] 169  Modangat unta sa imong atubangan ang akong mapangaliyupoong pagtuaw, Oh Jehova.+ Sumala sa imong pulong, Oh pasabta ako.+ 170  Ang akong hangyo alang sa pabor moabot unta sa imong atubangan.+ Sumala sa imong pulong, Oh luwasa ako.+ 171  Ipahayag unta sa akong mga ngabil ang pagdayeg,+ Kay ikaw nagtudlo kanako sa imong mga regulasyon.+ 172  Awiton unta sa akong dila ang imong pulong,+ Kay ang tanan mong kasugoan maoy pagkamatarong.+ 173  Tabangan unta ako sa imong kamot,+ Tungod kay gipili ko ang imong mga sugo.+ 174  Gipangandoy ko ang imong pagluwas, Oh Jehova,+ Ug gikalipayan ko ang imong balaod.+ 175  Ang akong kalag magpadayon untang buhi ug magadayeg kanimo,+ Ug tabangan unta ako sa imong hudisyal nga mga hukom.+ 176  Ako nahisalaag sama sa usa ka nawala nga karnero.+ Oh pangitaa ang imong alagad,+ Kay wala ko kalimti ang imong kasugoan.+

Mga Footnote