Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 106:1-48

106  Dayega ninyo si Jah!+ Magpasalamat kamo kang Jehova, kay siya maayo;+ Kay ang iyang mahigugmaong-kalulot hangtod man sa panahong walay tino.+   Kinsa ba ang makasaysay sa mga buhat nga gamhanan ni Jehova,+ O makahimo sa pagpadungog sa tanan niyang pagdayeg?+   Malipayon silang nagabantay sa hustisya,+ Nga nagabuhat sa pagkamatarong sa tanang panahon.+   Oh Jehova, hinumdomi ako uban sa maayong kabubut-on alang sa imong katawhan.+ Atimana ako uban sa imong pagluwas,+   Aron makakita ako sa pagkamaayo nganha sa imong mga pinili,+ Aron magmaya ako uban sa pagmaya sa imong nasod,+ Aron makapasigarbo ako uban sa imong panulondon.+   Nakasala kami sama gayod sa among mga katigulangan;+ Nakahimo kami ug sayop; nagbuhat kami sa daotan.+   Kon bahin sa among mga katigulangan didto sa Ehipto, Wala sila magpakitag hait nga salabotan sa imong katingalahang mga buhat.+ Wala sila mahinumdom sa kadagaya sa imong dakong mahigugmaong-kalulot,+ Kondili sila nagmasuklanon didto sa dagat, sa daplin sa Pulang Dagat.+   Ug giluwas niya sila tungod sa iyang ngalan,+ Aron ipaila ang iyang pagkagamhanan.+   Busa gibadlong niya ang Pulang Dagat, ug kini namala;+ Ug gipalakaw niya sila latas sa halawom nga katubigan ingon sa paglatas sa kamingawan;+ 10  Ug sa ingon iyang giluwas sila gikan sa kamot sa nagdumot kanila+ Ug gibawi sila gikan sa kamot sa kaaway.+ 11  Ug ang katubigan mitabon sa ilang mga kaaway;+ Walay usa nga nahibilin kanila.+ 12  Unya mituo sila sa iyang pulong;+ Nag-awit sila sa iyang pagdayeg.+ 13  Sa madali nakalimot sila sa iyang mga buhat;+ Wala sila maghulat sa iyang tambag.+ 14  Gipakita nila hinuon ang ilang hinakog nga tinguha sa kamingawan+ Ug gisulayan ang Diyos didto sa desyerto.+ 15  Ug gihatag niya kanila ang ilang gipangayo+ Ug gipadad-an ug sakit nga makapahugo sa ilang kalag.+ 16  Ug nasina sila kang Moises sa kampo,+ Bisan kang Aaron nga balaan ni Jehova.+ 17  Unya mibuka ang yuta ug gilamoy si Datan,+ Ug gitabonan ang pundok ni Abiram.+ 18  Ug ang kalayo misilaob taliwala sa ilang katigoman;+ Ug gilamoy sa kalayo ang mga daotan.+ 19  Dugang pa, nagbuhat sila ug nating baka sa Horeb+ Ug miyukbo sa usa ka inumol nga larawan,+ 20  Sa ingon niini gibayloan nila ang akong himaya+ Sa larawan sa usa ka torong baka, nga tigsibsib sa katanoman.+ 21  Nakalimot sila sa Diyos nga ilang Manluluwas,+ Ang Magbubuhat sa dagkong mga butang sa Ehipto,+ 22  Sa katingalahang mga buhat sa yuta sa Ham,+ Sa makalilisang nga mga butang sa Pulang Dagat.+ 23  Ug hapit na siyang moingon nga pagalaglagon sila,+ Kon dili pa tungod kang Moises nga iyang pinili, Kinsa mitindog sa kal-ang sa atubangan niya,+ Aron sa paghupay sa iyang kaaligutgot gikan sa paglaglag kanila.+ 24  Ug gitamay nila ang tilinguhaon nga yuta;+ Wala sila motuo sa iyang pulong.+ 25  Ug nagbagulbol sila kanunay sulod sa ilang mga tolda;+ Wala sila magpatalinghog sa tingog ni Jehova.+ 26  Busa giisa niya ang iyang kamot sa pagpanumpa mahitungod kanila,+ Nga pukanon niya sila sa kamingawan,+ 27  Ug nga pukanon niya ang ilang kaliwat taliwala sa mga nasod,+ Ug nga patibulaagon niya sila taliwala sa mga kayutaan.+ 28  Ug sila nakiglambigit kang Baal sa Peor+ Ug mikaon sa mga halad sa mga patay.+ 29  Kay sila nagpukaw kaniya sa pagkasuko tungod sa ilang mga buhat,+ Ang usa ka hampak midangat sa ilang taliwala.+ 30  Sa dihang mitindog si Pinehas ug nangilabot,+ Niana mihunong ang hampak. 31  Ug kadto giisip nga pagkamatarong alang kaniya Sa sunodsunod nga mga kaliwatan hangtod sa panahong walay tino.+ 32  Labot pa, sila nagpasuko didto sa mga tubig sa Meriba,+ Mao nga nadaot si Moises tungod kanila.+ 33  Kay ilang gipayugot ang iyang espiritu Ug nagpahinayak siya sa pagsulti pinaagi sa iyang mga ngabil.+ 34  Wala sila maglaglag sa mga katawhan,+ Ingon sa gisulti ni Jehova kanila.+ 35  Ug nakig-uban sila sa mga nasod+ Ug nakakat-on sa ilang mga buhat.+ 36  Ug nag-alagad sila sa ilang mga idolo,+ Ug kini nahimong lit-ag alang kanila.+ 37  Ug sila naghalad sa ilang mga anak nga lalaki+ Ug sa ilang mga anak nga babaye ngadto sa mga demonyo.+ 38  Busa sila nagpadayon pag-ula ug inosenteng dugo,+ Ang dugo sa ilang mga anak nga lalaki ug sa ilang mga anak nga babaye, Nga gihalad nila ngadto sa mga idolo sa Canaan;+ Ug nahugawan ang yuta tungod sa pag-ula ug dugo.+ 39  Ug sila nahimong mahugaw tungod sa ilang mga buhat+ Ug nagpakighilawas sila pinaagi sa ilang mga pakiglabot.+ 40  Ug ang kasuko ni Jehova misilaob batok sa iyang katawhan,+ Ug nasilag siya sa iyang panulondon.+ 41  Ug gitugyan niya sila nga sublisubli ngadto sa kamot sa kanasoran,+ Aron kadtong nagadumot kanila magmando kanila,+ 42  Ug aron ang ilang mga kaaway maglupig kanila, Ug aron mabuntog sila ilalom sa ilang kamot.+ 43  Sa makadaghan giluwas niya sila,+ Apan sila nagmasuklanon diha sa ilang masukihong dalan,+ Ug gipaubos sila tungod sa ilang kasaypanan.+ 44  Ug nakita niya ang ilang kasakit+ Sa dihang iyang nadungog ang ilang mapangaliyupoong pagtuaw.+ 45  Ug nahinumdom siya sa iyang pakigsaad labot kanila,+ Ug siya mibatig pagbasol sumala sa kadagaya sa iyang dakong mahigugmaong-kalulot.+ 46  Ug gitugot niya nga sila pagakaluy-an Sa atubangan niadtong tanan nga nagbihag kanila.+ 47  Oh Jehova nga among Diyos, luwasa kami,+ Ug tigoma kami gikan sa mga nasod+ Aron sa pagpasalamat sa imong balaan nga ngalan,+ Aron sa pagsulti nga masadyaon sa imong pagdayeg.+ 48  Dalayegon si Jehova nga Diyos sa Israel+ Sukad sa panahong walay tino hangtod sa panahong walay tino; Ug ang tanang katawhan magaingong Amen.+ Dayega ninyo si Jah!+

Mga Footnote