Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 105:1-45

105  Magpasalamat kamo kang Jehova, sangpita ang iyang ngalan,+ Ipahibalo taliwala sa mga katawhan ang iyang mga pakiglabot.+   Pag-awit kamo kaniya, pag-awit ug mga pagdayeg kaniya,+ Magmahunahunaon kamo sa tanan niyang katingalahang mga buhat.+   Magpasigarbo kamo sa iyang balaan nga ngalan.+ Magmaya unta ang kasingkasing niadtong nagapangita kang Jehova.+   Pangitaa si Jehova ug ang iyang kusog.+ Pangitaa ang iyang nawong sa kanunay.+   Hinumdomi ang iyang katingalahang mga buhat nga iyang gihimo,+ Ang iyang mga milagro ug ang hudisyal nga mga hukom sa iyang baba,+   Oh kamo nga binhi ni Abraham nga iyang alagad,+ Kamo nga mga anak ni Jacob, nga iyang mga pinili.+   Siya mao si Jehova nga atong Diyos.+ Ang iyang hudisyal nga mga hukom anaa sa tibuok nga yuta.+   Siya nahinumdom sa iyang pakigsaad hangtod sa panahong walay tino,+ Ang pulong nga iyang gisugo, hangtod sa usa ka libo ka kaliwatan,+   Nga ang maong pakigsaad gihimo niya uban kang Abraham,+ Ug ang iyang gipanumpaang pahayag ngadto kang Isaac,+ 10  Ug ang maong pahayag gipabilin niya ingon nga usa ka regulasyon alang kang Jacob, Ingon nga usa ka pakigsaad nga mohangtod sa panahong walay tino alang sa Israel,+ 11  Nga nagaingon: “Ihatag ko kanimo ang yuta sa Canaan+ Ingon nga bahin sa inyong panulondon.”+ 12  Kadto maoy samtang sila diyutay pa,+ Oo, diyutay kaayo, ug mga langyaw nga pumoluyo didto.+ 13  Ug sila nagbalhinbalhin gikan sa usa ka nasod ngadto sa laing nasod,+ Gikan sa usa ka gingharian ngadto sa laing katawhan.+ 14  Wala siya motugot nga may bisan kinsang tawo nga manikas kanila,+ Apan tungod kanila iyang gibadlong ang mga hari,+ 15  Nga nagaingon: “Ayaw ninyo hilabti ang akong mga dinihogan,+ Ug ayaw buhatig daotan ang akong mga manalagna.”+ 16  Ug siya nagtawag ug gutom sa ibabaw sa yuta;+ Iyang gibali ang tanang tuhoganan nga gituhogan sa siningsing nga mga tinapay.+ 17  Nagpadala siya ug usa ka tawo sa pag-una kanila Nga gibaligya aron mahimong ulipon, si Jose.+ 18  Pinaagi sa mga talikala gipasakitan nila ang iyang mga tiil,+ Gibutang sa talikala nga puthaw ang iyang kalag;+ 19  Hangtod sa panahon nga ang iyang pulong miabot,+ Ang mga pulong ni Jehova nagdalisay kaniya.+ 20  Ang hari nagpasugo aron siya pagawason niya,+ Ang magmamando sa mga katawhan, aron siya buhian niya. 21  Siya gihimo niya ingon nga agalon sa iyang panimalay+ Ug ingon nga magmamando ibabaw sa tanan niyang katigayonan,+ 22  Sa paggapos sa iyang mga prinsipe sumala sa maangayan sa iyang kalag+ Ug aron makatudlo siya ug kaalam bisan ngadto sa iyang mga tigulang.+ 23  Ug ang Israel miadto sa Ehipto,+ Ug si Jacob mipuyo ingon nga langyaw sa yuta sa Ham.+ 24  Ug gihimo niyang mabungahon kaayo ang iyang katawhan,+ Ug gihimo silang kusganon pa kay sa ilang mga kaaway.+ 25  Gitugot niya nga mabag-o ang ilang kasingkasing sa pagdumot sa iyang katawhan,+ Sa paggawi nga malipatlipaton batok sa iyang mga alagad.+ 26  Gipadala niya ang iyang alagad nga si Moises,+ Si Aaron nga iyang gipili.+ 27  Gipakita nila sa ilang taliwala ang mga butang labot sa iyang mga ilhanan,+ Ug ang mga milagro sa yuta sa Ham.+ 28  Gipadala niya ang kangitngit ug kini mingitngit;+ Ug wala sila mosupak sa iyang mga pulong.+ 29  Gihimo niya ang ilang mga tubig nga dugo,+ Ug gipatay ang ilang mga isda.+ 30  Gihugpaan ug mga baki ang ilang yuta,+ Sa sulod nga mga lawak sa ilang mga hari. 31  Miingon siya nga mohugpa ang mga langaw,+ Ang mga tagnok sa tanan nilang teritoryo.+ 32  Gihimo niya ang ilang mga ulan ingon nga ulan nga yelo,+ Ang nagadilaab nga kalayo sa ibabaw sa ilang yuta.+ 33  Ug gihampak niya ang ilang kaparasan ug ang ilang mga kahoyng igos Ug gipukan ang mga kahoy sa ilang teritoryo.+ 34  Miingon siya nga mohugpa ang mga dulon,+ Ug ang lukton nga dili maihap.+ 35  Ug gikaon nila ang tanang tanom sa ilang yuta;+ Gikaon usab nila ang mga bunga sa ilang yuta. 36  Ug gipatay niya ang tanan nga panganay sa ilang yuta,+ Ang sinugdanan sa tibuok nilang katakos sa pagsanay.+ 37  Ug gipagawas niya sila nga may plata ug bulawan;+ Ug sa iyang mga tribo walay usa nga nagkatumbatumba sa dalan. 38  Nalipay ang Ehipto sa ilang pagpahawa, Kay giabot sila ug kahadlok kanila.+ 39  Gibuklad niya ang usa ka panganod aron mahimong salimbong,+ Ug kalayo aron sa paghatag ug kahayag sa pagkagabii.+ 40  Sila nangayo, ug iyang gidad-an sila ug mga buntog,+ Ug iyang gibusog sila sa tinapay gikan sa langit.+ 41  Gibuka niya ang usa ka bato, ug mibugwak ang mga tubig;+ Kini midagayday agi sa walay-tubig nga mga rehiyon ingon nga usa ka suba.+ 42  Kay nahinumdom siya sa iyang balaang pulong ngadto kang Abraham nga iyang alagad.+ 43  Busa gipagawas niya ang iyang katawhan sa kasadya,+ Ang iyang mga pinili uban ang hugyaw sa kalipay.+ 44  Ug sa kataposan iyang gihatag kanila ang mga yuta sa mga nasod,+ Ug gipanag-iya nila ang bunga sa kahago sa nasodnong mga pundok,+ 45  Aron makatuman sila sa iyang mga regulasyon+ Ug makasunod sa iyang mga balaod.+ Dayega ninyo si Jah!+

Mga Footnote