Ruth 2:1-23

2  Karon si Noemi may paryente+ sa iyang bana, usa ka lalaki nga gamhanan tungod sa bahandi,+ nga kabanay ni Elimelek, ug ang iyang ngalan mao si Boaz.+  Ug si Ruth nga babayeng Moabihanon miingon kang Noemi: “Paadtoa ako, palihog, sa uma ug manghagdaw+ sa mga uhay sunod kaniya kansang mga mata ako makakaplag ug pabor.” Busa siya miingon kaniya: “Lakaw, anak ko.”  Niana siya milakaw ug miadto ug nanghagdaw sa uma sunod sa mga mangangani.+ Mao nga sa wala-tuyoa nahiadto siya sa luna sa yuta nga iya ni Boaz,+ nga kabanay ni Elimelek.+  Ug, tan-awa! si Boaz miabot gikan sa Betlehem ug miingon sa iyang mga mangangani: “Hinaot si Jehova mag-uban kaninyo.”+ Sa baylo sila miingon kaniya: “Hinaot si Jehova magpanalangin kanimo.”+  Unya si Boaz+ miingon sa batan-ong lalaki nga gibutang sa pagdumala sa mga mangangani: “Kang kinsa ba kining batan-ong babaye?”  Busa ang batan-ong lalaki nga gibutang sa pagdumala sa mga mangangani mitubag ug miingon: “Ang batan-ong babaye usa ka Moabihanon,+ nga mipauli uban kang Noemi gikan sa yuta sa Moab.+  Unya siya miingon, ‘Pahagdawa+ ako, palihog, ug tigomon ko ang mga pinutol nga uhay sunod sa mga mangangani.’ Busa siya miadto ug nagpadayon pagbuhat sukad niadtong taknaa sa buntag hangtod nga karon lang siya nakalingkod sa balay sa dili pa dugay.”+  Sa ulahi si Boaz miingon kang Ruth: “Nadungog mo, dili ba, akong anak? Ayaw paglakaw aron manghagdaw sa laing uma,+ ug ayaw usab pagtabok gikan dinhi, ug sa ingon niana magpabilin ka duol sa akong batan-ong kababayen-an.+  Ilantaw ang imong mga mata sa uma nga ilang pagaanihan, ug adto ka mouban kanila. Wala ba ako magsugo sa batan-ong kalalakin-an sa dili paghilabot+ kanimo? Kon ikaw uhawon, lakaw usab ngadto sa mga sudlanan ug inom gikan sa kinalos sa batan-ong kalalakin-an.”+ 10  Niana siya mihapa ug miyukbo sa yuta+ ug miingon kaniya: “Nganong nakakaplag ako ug pabor sa imong mga mata nga gitagad mo ako, nga unta ako usa man ka langyaw?”+ 11  Unya si Boaz mitubag ug miingon kaniya: “Gitaho+ kanako ang tanan nga imong gibuhat alang sa imong ugangang babaye human mamatay ang imong bana,+ ug ang imong pagbiya sa imong amahan ug sa imong inahan ug sa yuta sa imong mga paryente ug mianhi sa usa ka katawhan nga wala mo hiilhi kanhi.+ 12  Hinaot nga gantihan ni Jehova ang imong gibuhat,+ ug hinaot nga adunay hingpit nga suhol+ alang kanimo gikan kang Jehova nga Diyos sa Israel, ilalom sa kang kansang mga pako ikaw midangop.”+ 13  Niini siya miingon: “Makakaplag unta ako ug pabor sa imong mga mata, akong ginoo, tungod kay ikaw naghupay kanako ug tungod kay nagsulti ka nga mapasaligon sa imong sulugoong babaye,+ bisan ako dili ingon sa usa sa imong mga sulugoong babaye.”+ 14  Ug si Boaz miingon kaniya sa dihang tingkaon na: “Duol ngari, ug kaon sa tinapay+ ug ituslob ang imong tinapay sa suka.” Busa siya milingkod tupad sa mga mangangani, ug iyang gitunol kaniya ang sinangag nga mga lugas+ ug siya mikaon, mao nga siya nabusog ug may salin pa. 15  Unya siya mitindog aron sa pagpanghagdaw.+ Karon si Boaz nagsugo sa iyang batan-ong kalalakin-an, nga nag-ingon: “Pahagdawa usab siya sa pinutol nga mga uhay, ug ayaw ninyo siya paghilabti.+ 16  Ug tinoa usab nga makabugnot kamo ug pipila gikan sa mga binangan sa uhay alang kaniya, ug biyai kini sa inyong luyo aron kini iyang mahagdaw,+ ug ayaw ninyo siya badlonga.” 17  Ug nagpadayon siya sa pagpanghagdaw didto sa uma hangtod sa pagkagabii,+ dayon gigiok+ niya ang iyang hinagdaw, ug miabot kini ug mga usa ka ephah+ sa sebada. 18  Unya gidala niya kini ug misulod sa siyudad, ug ang iyang ugangang babaye nakakita sa iyang hinagdaw. Human niana gikuha niya ang pagkaon nga salin+ niya sa dihang nabusog siya ug gihatag kini kaniya. 19  Karon ang iyang ugangang babaye miingon kaniya: “Diin ka man nanghagdaw niining adlawa, ug diin ka man nagtrabaho? Hinaot panalanginan siya nga nagtagad kanimo.”+ Busa gisultihan niya ang iyang ugangang babaye kon kang kinsa siya nagtrabaho; ug siya miingon: “Ang ngalan sa tawo kang kinsa ako nagtrabaho mao si Boaz.” 20  Niana si Noemi miingon sa iyang umagad nga babaye: “Panalanginan unta siya ni Jehova,+ nga wala magbiya sa iyang mahigugmaong-kalulot+ sa mga buhi ug sa mga patay.”+ Ug si Noemi miingon kaniya: “Ang maong tawo iglabot kanato.+ Siya usa sa atong mga manlulukat.”+ 21  Unya si Ruth nga Moabihanon miingon: “Siya usab miingon kanako, ‘Pabilin haduol sa akong mga batan-on hangtod mahuman nila ang tanan nakong pagpangani.’”+ 22  Busa si Noemi+ miingon kang Ruth nga iyang umagad nga babaye:+ “Mas maayo, anak ko, nga mouban ka sa iyang batan-ong kababayen-an, aron ikaw dili nila samokon didto sa laing uma.”+ 23  Ug nagpadayon siya sa pagpakig-uban sa batan-ong kababayen-an ni Boaz aron sa pagpanghagdaw hangtod nga nahuman ang pagpangani sa sebada+ ug ang pagpangani sa trigo. Ug nagpadayon siya sa pagpuyo uban sa iyang ugangang babaye.+

Mga Footnote