Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Roma 9:1-33

9  Ako nagsulti sa tinuod+ diha kang Kristo; ako wala mamakak,+ sanglit ang akong tanlag nagpamatuod uban kanako sa balaang espiritu,  nga ako adunay dakong kaguol ug walay-hunong nga kasakit sa akong kasingkasing.+  Kay ako nakapanghinaot nga unta ako nahimulag isip usa nga tinunglo gikan ni Kristo alang sa akong mga igsoon,+ nga akong mga paryente sumala sa unod,+  kinsa mga Israelinhon,+ kang kinsa ilaha ang pagkasinagop ingong mga anak+ ug ang himaya+ ug ang mga pakigsaad+ ug ang paghatag sa Balaod+ ug ang sagradong pag-alagad+ ug ang mga saad;+  kang kinsa ilaha ang mga katigulangan+ ug kang kinsa si Kristo nagsumikad sumala sa unod:+ ang Diyos,+ nga ibabaw sa tanan, dalayegon hangtod sa kahangtoran. Amen.  Hinunoa, dili nga daw ang pulong sa Diyos napakyas.+ Kay dili ang tanan nga nagsumikad sa Israel tinuod nga “Israel.”+  Ni tungod kay sila binhi ni Abraham nga silang tanan mga anak,+ apan: “Ang pagatawgon nga ‘imong binhi’ maoy pinaagi kang Isaac.”+  Sa ato pa, ang mga anak diha sa unod+ dili sa tinuod mao ang mga anak sa Diyos,+ kondili ang mga anak pinaagi sa saad+ giisip nga mao ang binhi.  Kay ang pulong sa saad mao kini: “Niining panahona ako moanha ug si Sara makabaton ug usa ka anak nga lalaki.”+ 10  Hinuon dili lamang nianang kahimtanga, kondili sa dihang si Rebeca usab nanamkon ug kaluha+ pinaagi sa usa ka lalaki, si Isaac nga atong katigulangan: 11  kay sa dihang sila wala pa matawo ni magbuhat ug bisan unsang maayo o mangil-ad,+ aron nga ang katuyoan sa Diyos labot sa pagpili magpadayon sa pag-agad, dili sa mga buhat, kondili sa Usa nga nagatawag,+ 12  kini giingon kaniya: “Ang magulang mahimong ulipon sa manghod.”+ 13  Ingon sa nahisulat: “Gihigugma ko si Jacob, apan gidumtan ko si Esau.”+ 14  Nan, unsay atong ikaingon? Aduna bay inhustisya sa Diyos?+ Dili gayod unta kana mahitabo! 15  Kay siya nag-ingon kang Moises: “Kaluy-an ko si bisan kinsa nga ako may kaluoy, ug ako magpakitag pagkamabination kang bisan kinsa nga akong pakitaag pagkamabination.”+ 16  Busa, kini nagaagad, dili sa usa nga nagatinguha ni sa usa nga nagadagan, kondili sa Diyos,+ kinsa adunay kaluoy.+ 17  Kay ang Kasulatan nag-ingon kang Paraon: “Kay tungod niini mismo nga hinungdan ako nagtugot nga ikaw magpabilin, aron nga labot kanimo akong ikapakita ang akong gahom, ug aron ang akong ngalan ikapahayag sa tibuok yuta.”+ 18  Busa, sa usa nga buot niya siya adunay kaluoy,+ apan tugotan niyang magmagahi ang usa nga buot niya.+ 19  Busa ikaw moingon kanako: “Nganong siya nangita pa ug sayop? Kay kinsay nakabarog sa iyang dayag nga kabubut-on?”+ 20  Nan, kinsa ka gayod Oh tawo,+ nga magtubagtubag sa Diyos?+ Ang butang bang inumol moingon ngadto kaniyang nag-umol niini, “Nganong giingon mo ako niini sa pagbuhat?”+ 21  Unsa? Dili ba ang magkukulon+ adunay awtoridad ibabaw sa yutang-kulonon sa paghimo gikan sa mao ra nga minasa ug usa ka sudlanan alang sa gamit nga dungganon, ug lain alang sa gamit nga makauulaw?+ 22  Kon, karon, ang Diyos, bisan pag may tinguha nga ipasundayag ang iyang kapungot ug ipaila ang iyang gahom, nagtugot uban ang dagayang hataas-nga-pailob sa mga sudlanan sa kapungot nga gihimong angay sa kalaglagan,+ 23  aron iyang ikapaila ang bahandi+ sa iyang himaya nganha sa mga sudlanan+ sa kaluoy, nga iyang giandam nang daan alang sa himaya,+ 24  nga mao, kita, nga iyang gitawag dili lamang gikan sa taliwala sa mga Hudiyo kondili gikan usab sa taliwala sa mga nasod,+ unsa may anaa niana? 25  Kini maoy ingon sa iyang gisulti usab sa Oseas: “Kadtong dili akong katawhan+ pagatawgon ko nga ‘akong katawhan,’ ug siya nga dili hinigugma ‘hinigugma’;+ 26  ug sa dapit diin kini gisulti kanila, ‘Dili ko kamo katawhan,’ didto sila pagatawgon nga ‘mga anak sa buhi nga Diyos.’”+ 27  Dugang pa, si Isaias mituaw mahitungod sa Israel: “Bisan pag ang gidaghanon sa mga anak sa Israel mahimong ingon sa balas sa dagat,+ ang mga mahibilin mao ang maluwas.+ 28  Kay si Jehova maghimog pagpakighusay diha sa yuta, nga maghuman niini ug magpamubo niini.”+ 29  Dugang pa, sama sa giingon kanhi ni Isaias: “Kon wala pa si Jehova sa mga panon+ magbilin ug binhi nganhi kanato, kita nahisama na unta sa Sodoma, ug kita nahisama na unta sa Gomora.”+ 30  Nan, unsay atong ikaingon? Nga ang katawhan sa kanasoran, bisag wala mangagpas sa pagkamatarong, nakakab-ot sa pagkamatarong,+ ang pagkamatarong nga tungod sa pagtuo;+ 31  apan ang Israel, bisan pag nangagpas ug balaod sa pagkamatarong, wala makakab-ot sa balaod.+ 32  Sa unsang katarongan? Tungod kay iyang giagpas kini, dili pinaagig pagtuo, kondili ingon nga pinaagig mga buhat.+ Sila nangapandol sa “bato nga kapandolan”;+ 33  ingon sa nahisulat: “Tan-awa! Ako nagpahimutang sa Zion ug usa ka bato+ nga kapandolan ug usa ka dakong-bato nga makapatumba,+ apan siya nga nagbutang sa iyang pagtuo niana dili mahigawad.”+

Mga Footnote