Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Roma 8:1-39

8  Busa kadtong nahiusa kang Kristo Jesus dili mahinukman.+  Kay ang balaod+ nianang espiritu+ nga naghatag ug kinabuhi+ nga nahiusa kang Kristo Jesus nagpagawas+ na kaninyo gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon.+  Kay, walay mahimo ang Balaod,+ samtang kini mahuyang+ pa pinaagi sa unod, ang Diyos, pinaagi sa pagpadala sa iyang kaugalingong Anak+ sa dagway sa makasasalang unod+ ug labot sa sala,+ naghukom sa sala diha sa unod,  aron nga ang matarong nga kinahanglanon sa Balaod matuman+ nganhi kanato nga naglakaw, dili uyon sa unod, kondili uyon sa espiritu.+  Kay kadtong nahiuyon sa unod nagtumong sa ilang mga hunahuna diha sa mga butang sa unod,+ apan kadtong nahiuyon sa espiritu diha sa mga butang sa espiritu.+  Kay ang paghunahuna sa unod nagkahulogan ug kamatayon,+ apan ang paghunahuna sa espiritu+ nagkahulogan ug kinabuhi ug kalinaw;  tungod kay ang paghunahuna sa unod nagkahulogan ug pakig-away+ sa Diyos, kay kini wala mailalom+ sa balaod sa Diyos, ni, sa pagkatinuod, mapailalom kini.  Busa kadtong nahiuyon sa unod+ dili makapahimuot sa Diyos.  Hinunoa, kamo nahiuyon, dili sa unod, kondili sa espiritu,+ kon ang espiritu sa Diyos tinuod nga nagpuyo diha kaninyo.+ Apan kon si bisan kinsa wala makabaton sa espiritu ni Kristo,+ kini siya dili iyaha. 10  Apan kon si Kristo nahiusa kaninyo,+ ang lawas sa pagkatinuod patay tungod sa sala, apan ang espiritu maoy kinabuhi+ tungod sa pagkamatarong. 11  Kon, karon, ang espiritu niya nga nagbangon kang Jesus gikan sa mga patay nagpuyo diha kaninyo, siya nga nagbangon kang Kristo Jesus gikan sa mga patay+ maghatag usab sa inyong may-kamatayong lawas ug kinabuhi+ pinaagi sa iyang espiritu nga nagpuyo diha kaninyo. 12  Busa, mga igsoon, kita ilalom sa obligasyon, dili sa unod aron magkinabuhi uyon sa unod;+ 13  kay kon kamo magkinabuhi uyon sa unod kamo tino nga mamatay;+ apan kon inyong gipatay ang mga binuhatan sa lawas+ pinaagi sa espiritu, kamo mabuhi. 14  Kay ang tanan nga gitultolan sa espiritu sa Diyos, kini sila mga anak sa Diyos.+ 15  Kay kamo wala makadawat ug espiritu sa pagkaulipon nga nagpahinabog kahadlok+ pag-usab, apan kamo nakadawat ug espiritu+ sa pagsagop+ ingong mga anak, nga pinaagi niining espirituha kita nagatuaw: “Abba,+ Amahan!” 16  Ang espiritu+ mismo nagpamatuod+ uban sa atong espiritu+ nga kita mga anak sa Diyos.+ 17  Nan, kon kita mga anak, kita usab mga manununod: mga manununod gayod sa Diyos, apan kaubang mga manununod+ ni Kristo, basta duyog kita nga magaantos+ aron kita usab duyog nga pagahimayaon.+ 18  Tungod niana giisip ko nga ang mga pag-antos+ karong panahona walay bili kon itandi sa himaya+ nga igapadayag dinhi kanato. 19  Kay ang maikagong pagpaabot+ sa kalalangan+ nagahulat sa pagpadayag sa mga anak sa Diyos.+ 20  Kay ang kalalangan gipailalom sa pagkawalay-pulos,+ dili pinaagi sa kaugalingong kabubut-on niini kondili pinaagi kaniya nga nagsakop niini, pinasukad sa paglaom+ 21  aron nga ang kalalangan+ usab ipagawas+ gikan sa pagkaulipon sa pagkadunot ug makabaton sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Diyos. 22  Kay kita nahibalo nga ang tibuok kalalangan duyog nga nagpadayon sa pag-agulo ug anaa sa kasakitan hangtod karon. 23  Dili lamang kana, apan kita usab nga nakabaton sa mga unang bunga,+ nga mao, ang espiritu, oo, kita nagaagulo+ sulod sa atong kaugalingon, samtang kita matinuorong nagahulat sa pagsagop ingong mga anak,+ ang pagpagawas gikan sa atong mga lawas pinaagi sa lukat. 24  Kay kita giluwas niini nga paglaom;+ apan ang paglaom nga makita dili paglaom, kay sa dihang makita sa usa ka tawo ang usa ka butang, siya ba magalaom pa niini? 25  Apan kon kita magalaom+ sa wala nato makita,+ kita magpadayon paghulat niini uban ang paglahutay.+ 26  Sa samang paagi ang espiritu+ moduyog usab nga motabang sa atong mga kahuyangon;+ kay ang suliran kon unsay angay natong iampo sumala sa atong gikinahanglan wala nato mahibaloi,+ apan ang espiritu+ mangamuyo alang kanato uban ang mga pag-agulong wala mabungat. 27  Apan siya nga nagasusi sa kasingkasing+ nahibalo kon unsa ang ipasabot sa espiritu,+ tungod kay kini nangamuyo nga uyon sa Diyos alang sa mga balaan.+ 28  Karon kita nahibalo nga ang Diyos naghimo sa tanan niyang mga buhat+ nga magtambayayongay alang sa ikaayo sa mga nahigugma sa Diyos, sa mga tinawag sumala sa iyang katuyoan;+ 29  tungod kay sila nga daan na niyang giila+ iya usab nga gimbut-an daan+ nga mahisama+ sa larawan+ sa iyang Anak, aron nga siya mahimong panganay+ taliwala sa daghang igsoon.+ 30  Dugang pa, sila nga iyang gimbut-an daan+ mao usab ang iyang mga tinawag;+ ug sila nga iyang tinawag mao usab ang iyang gipahayag nga matarong.+ Sa kataposan sila nga iyang gipahayag nga matarong mao usab ang iyang gihimaya.+ 31  Nan, unsay atong ikaingon niining mga butanga? Kon ang Diyos dapig kanato, kinsa ang batok kanato?+ 32  Siya nga wala gani magpalingkawas sa iyang kaugalingong Anak+ kondili nagtugyan kaniya alang kanatong tanan,+ dili ba siya usab uban kaniya malulotong maghatag kanato sa tanang ubang butang?+ 33  Kinsa ang mopasakag sumbong batok sa mga pinili sa Diyos?+ Ang Diyos mao ang Usa nga nagpahayag kanila nga matarong.+ 34  Kinsa siya nga magahukom? Si Kristo Jesus mao ang namatay, oo, ang usa nga gibangon gikan sa mga patay, nga anaa sa tuong kamot+ sa Diyos, nga nangamuyo usab alang kanato.+ 35  Kinsa ang magabulag kanato gikan sa gugma ni Kristo?+ Ang kasakitan ba o kagul-anan o paglutos o kagutom o kahubo o kapeligrohan o espada?+ 36  Ingon gayod sa nahisulat: “Tungod kanimo gipatay kami sa tibuok nga adlaw, giisip kami ingon nga mga karnero nga ihawonon.”+ 37  Sukwahi hinuon, niining tanang butang kita bug-os nga nagmadaogon+ pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. 38  Kay kombinsido ako nga dili ang kamatayon ni kinabuhi+ ni mga manulonda+ ni mga kagamhanan+ ni mga butang nga ania karon ni mga butang nga moabot ni mga gahom+ 39  ni gihabogon ni giladmon ni bisan unsang ubang linalang ang makabulag kanato gikan sa gugma sa Diyos nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.+

Mga Footnote