Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Roma 2:1-29

2  Busa ikaw walay ikapangatarongan, Oh tawo,+ bisan kinsa ka pa, kon ikaw maghukom;+ kay sa butang nga imong gihukman ang lain, imong gihukman ang imong kaugalingon, sanglit ikaw nga naghukom+ nagbuhat man sa samang mga butang.+  Karon kita nahibalo nga ang paghukom sa Diyos, uyon sa kamatuoran,+ maoy batok niadtong nagabuhat sa maong mga butang.  Apan naghunahuna ka ba, Oh tawo,+ nga makaikyas ka sa paghukom sa Diyos sa dihang ikaw naghukom niadtong nagbuhat sa maong mga butang apan ikaw nagbuhat niini?+  O nagtamay ka ba sa bahandi sa iyang kalulot+ ug pagkamainantoson+ ug hataas-nga-pailob,+ tungod kay ikaw wala mahibalo nga ang malulotong hiyas sa Diyos nagtinguha sa pagtultol kanimo ngadto sa paghinulsol?+  Apan tungod sa imong katig-a+ ug dili-mahinulsolong kasingkasing+ ikaw nagtigom ug kapungot+ alang sa imong kaugalingon sa adlaw sa kapungot+ ug sa pagpadayag+ sa matarong nga paghukom sa Diyos.+  Ug siya magabalos sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan:+  kinabuhing walay kataposan kanila nga nagapangitag himaya ug dungog ug pagkadili-madunoton+ pinaagi sa paglahutay diha sa buhat nga maayo;  apan, alang sa mga palaaway+ ug wala magasunod sa kamatuoran+ kondili nagasunod sa pagkadili-matarong aduna unyay kapungot ug kasuko,+  kasakitan ug kagul-anan, diha sa kalag sa matag tawo nga nagbuhat kon unsay makadaot, una sa Hudiyo+ ug usab sa Grego;+ 10  apan himaya ug dungog ug kalinaw alang sa tanan nga nagbuhat kon unsa ang maayo,+ una alang sa Hudiyo+ ug usab alang sa Grego.+ 11  Kay walay pagpihigpihig sa Diyos.+ 12  Pananglitan, ang tanan nga nakasala nga walay balaod malaglag usab nga walay balaod;+ apan ang tanan nga nakasala ilalom sa balaod+ pagahukman sumala sa balaod.+ 13  Kay ang mga nagapamati sa balaod dili mao ang matarong atubangan sa Diyos, kondili ang mga nagatuman+ sa balaod igapahayag nga matarong.+ 14  Kay dihang ang katawhan sa kanasoran+ nga walay balaod+ nagabuhat nga kinaiyanhon sa mga butang sa balaod,+ kining mga tawhana, bisan tuod walay balaod, maoy balaod sa ilang kaugalingon. 15  Sila mismo mao ang nagpasundayag sa mga butang labot sa balaod nga nahisulat diha sa ilang mga kasingkasing,+ samtang ang ilang tanlag+ nagpamatuod duyog kanila ug, tali sa ilang kaugalingong mga panghunahuna, sila ginasumbong+ o ginapalingkawas. 16  Kini maoy sa adlaw dihang ang Diyos pinaagi ni Kristo Jesus magahukom+ sa tinagong+ mga butang sa katawhan,+ sumala sa maayong balita nga akong gipahayag.+ 17  Kon, karon, ikaw usa ka Hudiyo sa ngalan+ ug nagasandig sa balaod+ ug nagapasigarbo sa Diyos,+ 18  ug nahibalo ka sa iyang kabubut-on+ ug nagauyon sa mga butang nga maayo kaayo tungod kay ikaw binaba nga natudloan sumala sa Balaod;+ 19  ug nakombinsir ka nga ikaw nagagiya sa buta,+ usa ka kahayag alang kanila nga anaa sa kangitngit,+ 20  tigtul-id sa mga dili-makataronganon,+ magtutudlo sa mga bata,+ ug nakabaton sa gambalay+ sa kahibalo ug sa kamatuoran+ diha sa Balaod— 21  hinunoa, ikaw ba nga nagatudlo sa uban, dili magtudlo sa imong kaugalingon?+ Ikaw nga nagawali nga “Ayaw pangawat,”+ nagapangawat ka ba?+ 22  Ikaw nga nagaingon “Ayaw panapaw,”+ nagapanapaw ka ba? Ikaw nga nagapahayag ug kasilag sa mga idolo, nagapanulis+ ka ba sa mga templo? 23  Ikaw nga nagapasigarbo sa balaod, nagapakaulaw ka ba sa Diyos pinaagi sa imong paglapas sa Balaod?+ 24  Kay “ang ngalan sa Diyos gipasipalahan tungod kaninyo taliwala sa kanasoran”;+ ingon sa nahisulat. 25  Ang pagkatinuli,+ sa pagkatinuod, may kaayohan lamang kon ikaw nagasubay sa balaod;+ apan kon ikaw usa ka maglalapas sa balaod, ang imong pagkatinuli+ nahimong pagkadili-tinuli.+ 26  Busa, kon ang tawong dili-tinuli+ nagasunod sa matarong nga mga kinahanglanon+ sa Balaod, ang iyang pagkadili-tinuli pagaisipon ingong pagkatinuli, dili ba?+ 27  Ug ang tawong dili-tinuli nga kinaiyanhon, pinaagi sa pagtuman sa Balaod, maghukom kanimo+ nga nagbaton sa sinulat nga kalagdaan niini ug sa pagkatinuli apan maglalapas sa balaod. 28  Kay siya dili Hudiyo sa gawas lamang,+ ni ang pagkatinuli diha sa unod sa gawas lamang.+ 29  Apan siya Hudiyo sa sulod,+ ug ang iyang pagkatinuli maoy sa kasingkasing+ pinaagi sa espiritu, ug dili pinaagi sa sinulat nga kalagdaan.+ Ang pagdayeg+ kaniya magagikan, dili sa mga tawo, kondili sa Diyos.+

Mga Footnote