Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Roma 16:1-27

16  Girekomendar ko kaninyo si Febe nga atong igsoong babaye, nga usa ka ministro+ sa kongregasyon sa Cencrea,+  nga inyong dawaton+ siya diha sa Ginoo sa paaging takos sa mga balaan, ug nga inyong abagan siya sa bisan unsang butang nga siya manginahanglan kaninyo,+ kay siya usab maoy usa ka tigpanalipod sa daghan, oo, kanako mismo.  Ipangomosta ako kang Prisca ug Aquila+ nga akong mga isigkamagbubuhat+ diha kang Kristo Jesus,  nga nagpameligro sa ilang mga liog+ alang sa akong kalag, kang kinsa dili lamang ako kondili usab ang tanang kongregasyon sa mga nasod nagpasalamat;+  ug komostaha ang kongregasyon nga anaa sa ilang balay.+ Komostaha ang akong hinigugmang si Epeneto, nga unang bunga+ sa Asia alang kang Kristo.  Komostaha si Maria, nga nakahimog daghang paghago alang kaninyo.  Komostaha si Androniko ug Junia nga akong mga paryente+ ug nakauban kong nabihag,+ nga mga tawong inila taliwala sa mga apostoles ug nga mas dugay nang nahiusa+ kang Kristo kay kanako.  Ipangomosta ako+ kang Ampliato nga akong hinigugma diha sa Ginoo.  Komostaha si Urbano nga atong isigkamagbubuhat diha kang Kristo, ug ang akong hinigugmang si Estaquis. 10  Komostaha+ si Apeles, ang usa nga inuyonan diha kang Kristo. Komostaha kadtong gikan sa panimalay ni Aristobulo. 11  Komostaha si Herodion nga akong paryente.+ Komostaha kadtong gikan sa panimalay ni Narciso nga anaa sa Ginoo.+ 12  Komostaha si Trifena ug si Trifosa, mga babaye nga nagahago diha sa Ginoo. Komostaha si Persida nga atong hinigugma, kay siya mihimog daghang paghago diha sa Ginoo. 13  Komostaha si Rufo nga usa nga pinili diha sa Ginoo, ug ang iyang inahan ug akoa. 14  Komostaha si Asinkrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, ug ang mga igsoong lalaki nga uban kanila. 15  Komostaha si Filologo ug si Julia, si Nereo ug iyang igsoong babaye, ug si Olimpas, ug ang tanang balaan nga uban kanila.+ 16  Magkomostahay ang usag usa uban ang balaang halok.+ Ang tanang kongregasyon ni Kristo nangomosta kaninyo. 17  Karon ako magaawhag kaninyo, mga igsoon, nga ipunting ang inyong mata kanila nga nagapahinabog pagkabahinbahin+ ug mga higayon sa pagkapandol sukwahi sa pagtulon-an+ nga inyong nakat-onan, ug likayan sila.+ 18  Kay kanang matanga sa mga tawo mga ulipon, dili sa atong Ginoong Kristo, kondili sa ilang kaugalingong mga tiyan;+ ug pinaagig maulog-ulogong mga pulong+ ug madayegong sinultihan+ sila nagdaldal sa mga kasingkasing sa mga inosente. 19  Kay ang inyong pagkamasinugtanon namatikdan sa tanan.+ Busa ako nagmaya labot kaninyo. Apan buot ko nga magmaalamon+ kamo sa kon unsay maayo, apan inosente+ sa kon unsay daotan.+ 20  Sa iyang bahin, ang Diyos nga nagahatag ug kalinaw+ magadugmok kang Satanas+ ilalom sa inyong mga tiil sa dili-madugay. Hinaot nga ang dili-takos nga kalulot sa atong Ginoong Jesus maanaa kaninyo.+ 21  Si Timoteo nga akong isigkamagbubuhat nangomosta kaninyo, ug ingon man si Lucio ug si Jason ug si Sosipatro nga akong mga paryente.+ 22  Ako, si Tercio, nga maoy nagsulat niining sulata, nangomosta kaninyo diha sa Ginoo. 23  Si Gayo,+ ang nag-abiabi kanako ug ang tibuok kongregasyon, nangomosta kaninyo. Si Erasto nga piniyalan sa siyudad+ nangomosta kaninyo, ug ingon man si Cuarto nga iyang igsoong lalaki. 24  —— 25  Karon ngadto kaniya+ nga makapalig-on kaninyo sumala sa maayong balita nga akong gimantala ug sa pagwali mahitungod kang Jesu-Kristo, sumala sa pagpadayag sa sagradong tinago+ nga gitipigan sa hilom sulod sa dugay nang kapanahonan 26  apan karon napadayag na+ ug napahibalo na pinaagi sa matagnaong mga kasulatan taliwala sa tanang kanasoran sumala sa sugo sa walay kataposang Diyos nga ipalambo ang pagkamasinugtanon pinaagi sa pagtuo;+ 27  ngadto sa Diyos, ang bugtong maalamon,+ ang himaya+ pinaagi ni Jesu-Kristo+ hangtod sa kahangtoran. Amen.

Mga Footnote