Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Roma 15:1-33

15  Hinunoa, kita nga mga lig-on angayng mopas-an sa mga kaluyahon niadtong mga dili lig-on,+ ug dili kay magpahimuot sa atong kaugalingon.+  Magpahimuot ang matag usa kanato sa iyang silingan sa kon unsay maayo aron sa paglig-on kaniya.+  Kay bisan gani si Kristo wala magpahimuot sa iyang kaugalingon;+ kondili ingon sa nahisulat: “Nahiagoman ko ang mga pakaulaw niadtong mga nagapakaulaw kanimo.”+  Kay ang tanang butang nga gisulat kanhi gisulat+ alang sa pagtudlo kanato,+ aron nga pinaagi sa atong pag-antos+ ug pinaagi sa paghupay+ gikan sa mga Kasulatan kita makabatog paglaom.+  Karon hinaot ang Diyos nga naghatag ug pag-antos ug paghupay magtugot kaninyo nga mabatonan sa inyong taliwala ang samang tinamdan sa pangisip+ nga nabatonan ni Kristo Jesus,  aron nga uban ang panag-uyon+ kamo sa usa ka baba maghimaya sa Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo.  Busa dawata ang usag usa,+ ingon nga si Kristo usab midawat kanato,+ alang sa himaya sa Diyos.  Kay ako nag-ingon nga si Kristo sa pagkatinuod nahimong ministro+ sa mga tinuli+ alang sa pagkamatinud-anon sa Diyos,+ aron lig-onon ang saad+ nga Iyang gihatag sa ilang mga katigulangan,  ug nga ang mga nasod+ makahimaya sa Diyos tungod sa iyang kaluoy.+ Ingon sa nahisulat: “Mao nga ilhon ko ikaw sa dayag taliwala sa mga nasod ug sa imong ngalan magaawit ako ug mga pagdayeg.”+ 10  Ug usab siya nag-ingon: “Pagsadya, kamong mga nasod, uban sa iyang katawhan.”+ 11  Ug usab: “Dayega ninyo si Jehova, kamong tanang kanasoran, ug padayega ang tanang katawhan kaniya.”+ 12  Ug usab nag-ingon si Isaias: “Aduna unyay gamot ni Jese,+ ug aduna unyay usa nga mobangon aron sa pagmando sa mga nasod;+ diha kaniya ang mga nasod managlaom.”+ 13  Hinaot nga ang Diyos nga nagahatag ug paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw pinaagi sa inyong pagpanuo, aron kamo modagaya sa paglaom uban ang gahom sa balaang espiritu.+ 14  Karon ako usab nakombinsir bahin kaninyo, mga igsoon ko, nga kamo usab puno sa pagkamaayo, ingon nga kamo natugob sa tanang kahibalo,+ ug nga makapahimangno usab kamo sa usag usa.+ 15  Bisan pa niana, ako nagasulat kaninyo nga labi pang walay lipudlipod bahin sa pipila ka punto, nga daw nagpahinumdom+ kaninyo pag-usab, tungod sa dili-takos nga kalulot nga gihatag kanako gikan sa Diyos+ 16  nga ako mahimong publikong alagad ni Kristo Jesus ngadto sa kanasoran,+ nga nagabuhat sa balaang buluhaton sa maayong balita+ sa Diyos, aron nga ang halad,+ nga mao, kining mga nasora, mahimong dalawaton,+ kay gibalaan kini pinaagi sa balaang espiritu.+ 17  Busa ako adunay hinungdan sa pagsadya diha kang Kristo Jesus+ kon mahitungod sa mga butang maylabot sa Diyos.+ 18  Kay dili ako mangahas sa pagsultig usa ka butang kon kini dili sa mga butang nga gibuhat ni Kristo pinaagi kanako+ aron ang mga nasod magmasinugtanon,+ pinaagi sa akong pulong+ ug buhat, 19  uban ang gahom sa mga ilhanan ug mga tilimad-on,+ uban ang gahom sa balaang espiritu; mao nga gikan sa Jerusalem ug sa usa ka sirkito+ hangtod sa Ilirico bug-os ko nga giwali ang maayong balita bahin kang Kristo.+ 20  Niining paagiha, sa pagkatinuod, akong gihimong tumong nga dili ipahayag ang maayong balita sa dapit diin si Kristo napaila na, aron ako dili makatukod diha sa patukoranan sa laing tawo;+ 21  apan, ingon sa nahisulat: “Sila nga wala pahibaloa bahin kaniya makakita, ug sila nga wala makadungog makasabot.”+ 22  Busa ako usab sa makadaghan nababagan sa pag-anha kaninyo.+ 23  Apan karon nga ako wala nay teritoryo nga wala matandog niini nga mga rehiyon, ug sa pipila na ka tuig nangandoy nga makaanha kaninyo+ 24  inigpaingon nako sa Espanya,+ ako naglaom, labaw sa tanan, sa dihang magapanaw na ako didto, nga makita kamo ug pagikanon+ ninyo human nga ako sa makadiyot matagbaw sa pagpakig-uban kaninyo. 25  Apan karon ako hapit nang mopanaw ngadto sa Jerusalem aron alagaran ang mga balaan.+ 26  Kay gikahimuot nilang anaa sa Macedonia ug Acaya+ ang pagpaambit sa ilang mga butang pinaagig amot+ ngadto sa mga kabos sa mga balaan sa Jerusalem. 27  Matuod, gikahimut-an nila ang pagbuhat sa ingon, apan sila utangan kanila; kay kon ang mga nasod nakaambit man diha sa ilang espirituwal nga mga butang,+ sila usab obligado nga moalagad sa dayag ngadto kanila pinaagig mga butang alang sa lawas nga unodnon.+ 28  Busa inigkahuman ko niini ug sa madala na nga luwas kini nga bunga+ ngadto kanila, ako mohapit kaninyo inigpaingon sa Espanya.+ 29  Dugang pa, ako nahibalo nga inig-anha ko kaninyo ako moanha uban ang katugob sa panalangin gikan ni Kristo.+ 30  Karon ako magaawhag kaninyo, mga igsoon, pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo ug pinaagi sa gugma sa espiritu,+ nga manlimbasog kamo uban kanako sa mga pag-ampo ngadto sa Diyos alang kanako,+ 31  aron ako maluwas+ gikan sa mga dili-magtutuo sa Judea ug nga ang akong ministeryo alang sa Jerusalem+ mahimong dalawaton ngadto sa mga balaan,+ 32  aron nga sa dihang mahianha ako kaninyo uban ang kalipay pinaagi sa kabubut-on sa Diyos ako mapalig-on+ uban kaninyo. 33  Hinaot ang Diyos nga nagahatag ug kalinaw magauban kaninyong tanan.+ Amen.

Mga Footnote