Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Roma 11:1-36

11  Nan, ako mangutana, Gisalikway ba sa Diyos ang iyang katawhan?+ Dili gayod unta kana mahitabo! Kay ako usab usa ka Israelinhon,+ sa binhi ni Abraham, sa tribo ni Benjamin.+  Wala isalikway sa Diyos ang iyang katawhan, kinsa giila na niyang daan.+ Aw, wala ba kamo mahibalo kon unsa ang giingon sa Kasulatan labot kang Elias, dihang siya nangamuyo sa Diyos batok sa Israel?+  “Jehova, ilang gipamatay ang imong mga manalagna, ilang gikubkob ang imong mga halaran, ug ako lamang ang nahibilin, ug sila nangita sa akong kalag.”+  Apan, unsay giingon sa pahayag sa Diyos+ kaniya? “Ako nagbilin ug pito ka libo ka tawo alang sa akong kaugalingon, mga tawo nga wala moluhod kang Baal.”+  Busa, niining paagiha, karong panahona usab usa ka nanghibilin+ ang mitungha sumala sa usa ka pagpili+ tungod sa dili-takos nga kalulot.  Karon kon kini pinaagi sa dili-takos nga kalulot,+ kini dili na tungod sa mga buhat;+ kay kon mao pa, ang dili-takos nga kalulot dili na mapamatud-an nga dili-takos nga kalulot.+  Nan, unsa man? Ang mismong butang nga matinuorong gipangita sa Israel wala niya mabatoni,+ apan ang mga pinili+ nakabaton niini. Ang uban nagpakubol sa ilang pagbati;+  ingon sa nahisulat: “Ang Diyos naghatag kanila ug espiritu sa pagkahinanok,+ mga mata nga dili makakita ug mga dalunggan nga dili makadungog, hangtod mismo niining adlawa.”+  Dugang pa, si David nag-ingon: “Himoa ang ilang lamesa nga usa ka lit-ag ug usa ka bitik ug usa ka kapandolan ug usa ka balos;+ 10  mongitngit unta ang ilang mga mata aron dili makakita, ug mabuktot unta kanunay ang ilang bukobuko.”+ 11  Busa ako mangutana, Nangapandol ba sila mao nga sila nangapukan?+ Dili gayod unta kana mahitabo! Apan pinaagi sa ilang sayop nga lakang+ adunay kaluwasan sa katawhan sa kanasoran,+ aron aghaton sila sa pagpangabugho.+ 12  Karon kon ang ilang sayop nga lakang nagkahulogan ug bahandi sa kalibotan, ug ang ilang pagkunhod nagkahulogan ug bahandi sa katawhan sa kanasoran,+ magkahulogan ug labaw pa gayod unya niini ang ilang bug-os nga gidaghanon!+ 13  Karon ako nagsulti kaninyo nga katawhan sa kanasoran. Sanglit ako, sa pagkatinuod, usa ka apostol+ alang sa kanasoran,+ akong gihimaya+ ang akong ministeryo,+ 14  kon unta sa bisan unsang paagi maaghat ko ang mga sama kanako sa unod sa pagpangabugho ug magluwas+ sa pipila gikan sa ilang taliwala.+ 15  Kay kon ang pagsalikway kanila+ nagkahulogan ug pagpasig-uli+ alang sa kalibotan, unsa pa may kahulogan sa pagdawat kanila gawas sa kinabuhi gikan sa mga patay? 16  Dugang pa, kon ang bahin nga gikuha ingong mga unang bunga+ maoy balaan, ang minasa mao usab; ug kon ang gamot maoy balaan,+ ang mga sanga mao usab. 17  Apan, kon ang pipila sa mga sanga giputol apan ikaw, bisan tuod ihalas nga olibo, gisumpay taliwala kanila+ ug nahimong mag-aambit sa katambok+ sa gamot sa olibo,+ 18  ayaw pagpasigarbo ibabaw sa mga sanga. Kon, ugaling, ikaw nagpasigarbo ibabaw kanila,+ dili ikaw ang nagpas-an sa gamot,+ kondili ang gamot ang nagpas-an kanimo.+ 19  Unya, ikaw magaingon: “Ang mga sanga giputol+ aron ako ikasumpay.”+ 20  Husto! Kay sa ilang kawalay-pagtuo+ sila giputol, apan ikaw nagabarog tungod sa pagtuo.+ Hunong na sa pagbaton ug mapahitas-ong mga hunahuna,+ apan magmahadlokon.+ 21  Kay kon ang Diyos wala magpalingkawas sa kinaiyanhong mga sanga, siya dili usab magpalingkawas kanimo.+ 22  Busa, tan-awa ang kalulot+ ug ang pagkamapig-oton sa Diyos.+ Ngadto kanilang nahulog adunay pagkamapig-oton,+ apan kanimo anaa ang kalulot sa Diyos, basta magpabilin+ ka sa iyang kalulot; kay kon dili, ikaw usab pagaputlon.+ 23  Kon sila dili magpabilin sa ilang kawalay-pagtuo, sila usab igasumpay;+ kay ang Diyos makahimo sa pagsumpay kanila pag-usab. 24  Kay kon ikaw giputol gikan sa kahoyng olibo nga sa kinaiyanhon ihalas ug gisumpay+ sukwahi sa kinaiyahan ngadto sa kahoyng olibo sa tanaman, labaw pa gayod hinuon nga kini silang kinaiyanhon igasumpay ngadto sa ilang tiunayng punoan sa olibo!+ 25  Kay dili ko buot nga kamo, mga igsoon, mahimong walay alamag niining sagradong tinago,+ aron kamo dili magpakamaalamon sa inyong kaugalingong mga mata: nga nahabol ang pagbati+ sa Israel hangtod nga ang bug-os nga gidaghanon+ sa katawhan sa kanasoran mahisulod,+ 26  ug niining paagiha ang tibuok Israel+ maluwas. Ingon sa nahisulat: “Ang manluluwas moabot gikan sa Zion+ ug magpahilayo sa dili-diyosnong mga buhat gikan kang Jacob.+ 27  Ug mao kini ang pakigsaad ko uban kanila,+ sa dihang wagtangon ko ang ilang mga sala.”+ 28  Matuod, maylabot sa maayong balita sila mga kaaway tungod kaninyo,+ apan maylabot sa pagpili [sa Diyos] sila mga hinigugma tungod sa ilang mga katigulangan.+ 29  Kay ang mga gasa ug ang pagtawag sa Diyos dili mga butang nga iyang pagabasolan.+ 30  Kay ingon nga kamo kanhi dili-masinugtanon+ sa Diyos apan karon gipakitaan na ug kaluoy+ tungod sa ilang pagkadili-masinugtanon,+ 31  mao man usab kini sila karon wala magmasinugtanon nga misangpot ug kaluoy nganha kaninyo,+ aron sila usab karon mapakitaag kaluoy. 32  Kay gitak-opan sa Diyos silang tanan diha sa pagkadili-masinugtanon,+ aron iyang ikapakita kanilang tanan ang kaluoy.+ 33  Oh pagkalawom sa bahandi+ ug sa kaalam+ ug sa kahibalo sa Diyos!+ Pagkadili-matukib sa iyang mga paghukom+ ug pagkadili-masubay sa iyang mga dalan! 34  Kay “kinsa bay nakasabot sa hunahuna ni Jehova,+ o kinsa bay nahimo niyang magtatambag?”+ 35  O, “Kinsa bay unang nakahatag kaniya, aron ngadto kaniya pagabayran kini?”+ 36  Tungod kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug alang kaniya ang tanang butang.+ Ngadto kaniya ang himaya hangtod sa kahangtoran.+ Amen.

Mga Footnote